Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 12/04/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή στο μεταφραστικό κέντρο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   


Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Λουξεμβούργο)
Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή (Έκτακτος υπάλληλος — Βαθμός AD 14)

Τι αναζητούμε (κριτήρια επιλογής)
Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι δυναμικός και υψηλού επιπέδου επαγγελματίας ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια επιλογής:
α) να διαθέτει διοικητική πείρα, και ιδίως
-αποδεδειγμένη ικανότητα να διοικεί μεγάλο οργανισμό, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό διοικητικό επίπεδο,
-άριστη ικανότητα να ηγείται και να ενθαρρύνει πολυμελή ομάδα σε πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον,
-πρακτική πείρα στη διαχείριση δημοσιονομικών, χρηματοδοτικών και ανθρώπινων πόρων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και/ή διεθνές πλαίσιο,

β) Τεχνικές γνώσεις και/ή πείρα, και ιδίως:
-ικανότητα να συνεργάζεται και να διαπραγματεύεται στο υψηλότερο διοικητικό επίπεδο με τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, καθώς και με τις δημόσιες αρχές,
-άριστη γνώση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του τρόπου λειτουργίας και συνεργασίας τους και άριστη γνώση των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών της ΕΕ, καθώς επίσης των πολιτικών και των διεθνών δραστηριοτήτων της ΕΕ που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Κέντρου,

γ) Επικοινωνιακές/διαπραγματευτικές δεξιότητες, και ιδίως-
ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με το κοινό και συνεργασίας με τα ενδιαφερόμενα μέρη (ευρωπαϊκές, διεθνείς, εθνικές και τοπικές αρχές, διεθνείς οργανισμούς κ.λπ.),
-εξαιρετικές ικανότητες γραπτής και προφορικής επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης,
-πολύ σημαντικό μέρος των καθηκόντων του διευθυντή/της διευθύντριας είναι η εκπροσώπηση του Κέντρου σε διεθνή φόρουμ και η συνεργασία του/της με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε διεθνές πλαίσιο, όπου απαιτείται η άριστη προφορική και γραπτή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβει αμέσως τα διευθυντικά του καθήκοντα, ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει ευχέρεια σε τουλάχιστον μία από τις δύο αυτές γλώσσες.

δ) Πρόσθετα προσόντα:
-επαγγελματικές επαφές στον γλωσσικό τομέα.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (κριτήρια επιλεξιμότητας)
Οι υποψήφιοι θα κριθούν στο στάδιο της επιλογής με βάση τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
-Ιθαγένεια: οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
-είτε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής
-είτε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω μονοετής επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην απαιτούμενη κατωτέρω μεταπτυχιακή επαγγελματική πείρα).
-Επαγγελματική πείρα οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν, μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, τουλάχιστον 15 έτη επαγγελματικής πείρας σε επίπεδο ανάλογο των ως άνω αναφερόμενων προσόντων, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 έτη σε τομέα σχετικό με την προς πλήρωση θέση.
-Διοικητική πείρα: τουλάχιστον 5 από τα έτη της επαγγελματικής πείρας μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διοικητική θέση (4).
-Γλώσσες: οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5) και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω γλώσσες. Η εκπλήρωση του κριτηρίου της ικανοποιητικής γνώσης μιας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ ελέγχεται από τις επιτροπές επιλογής κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ή των συνεντεύξεων. Για τον σκοπό αυτόν, η συνέντευξη (ή μέρος της) ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ.
-Όριο ηλικίας: οι υποψήφιοι πρέπει να είναι σε θέση να συμπληρώσουν, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, την πλήρη πενταετή θητεία προτού φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Για τους έκτακτους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του (Βλέπε άρθρο 47 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ενδιαφερόμενοι, προτού υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά αν πληρούν όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας (βλέπε σημείο Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων), ιδίως όσον αφορά το είδος του διπλώματος/πτυχίου, την επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου, καθώς και τις απαιτούμενες γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν κάποιο από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο ιστότοπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής τους, καθώς και για την επικοινωνία μαζί τους κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, ενημερώστε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019, στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα υποβολής αίτησης.

Οι υποψήφιοι είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη ολοκλήρωσή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής. Σας συνιστούμε να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να υποβάλετε την αίτηση, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεσή σας με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής πριν από την ολοκλήρωσή της και να υποχρεωθείτε να επαναλάβετε την όλη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση εθνικού εμπειρογνώμονα με απόσπαση «Expert in Master Planning»
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ SESAR
Budget Assistant
CEDEFOP
Legal Officer
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Πλήρωση 18 κενών μόνιμων θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
2 Κενές θέσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ