Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/03/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

7 κενές θέσεις για τα κεντρικά γραφεία του ΟΚΥπΥ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων στις πιο κάτω ειδικότητες, για πέντε (5) κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών, μια (1) κενή θέση Λογιστικού Λειτουργού και μια (1) κενή θέση για Λειτουργό Πληροφορικής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, υπό την αίρεση ψήφισης του Προϋπολογισμού 2019 του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ως ακολούθως:


1. Πέντε (5) κενές θέσεις Διοικητικών Λειτουργών, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος ακαθάριστος μισθός 26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας


Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο θα τοποθετηθεί και προς τούτο, μεταξύ άλλων, διεξάγει σχετικές έρευνες, επισκοπήσεις και ελέγχους, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και πρακτικά.
(β) Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση των διάφορων προβλημάτων και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
(γ) Εφαρμόζει τη σχετική με το έργο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσία και κανονισμούς και διεξάγει τη συνεπαγόμενη αλληλογραφία.
(δ) Διασφαλίζει την ανάπτυξη, επικαιροποίηση και εφαρμογή πολιτικών, διαδικασιών, προτύπων και επιπέδων εξυπηρέτησης σε συνεννόηση με τη διεύθυνση.
(ε) Έχει την ευθύνη της έρευνας, του καταρτισμού και της συγγραφής εκθέσεων και άλλων εγγράφων με βάση τις ανάγκες της διεύθυνσης του Οργανισμού και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
(στ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.


Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Εργασιακές Σχέσεις, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, ή άλλο συναφές (π.χ. Οικονομικά, κλπ.)
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα/θέματα που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω, είναι επιθυμητό.
(3) Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω, είναι επιθυμητό.
(4) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας.
(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, καθώς και ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.


2. Μια (1) κενή θέση Λογιστικού Λειτουργού Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος ακαθάριστος μισθός 32.947,41 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών
Υπηρεσιών Υγείας.


Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Υπεύθυνος για την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία του Λογιστηρίου.
(β) Βοηθά και συμβουλεύει τη Διεύθυνση του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των χρηματοοικονομικών λειτουργιών και στην αποτελεσματική εφαρμογή της οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
(γ) Διενεργεί ή/και επιβλέπει ειδικές έρευνες και μελέτες που του ανατίθενται.
(δ) Εκτελεί λογιστικά καθήκοντα όπως χρέωση, πίστωση, άθροισμα και συμφωνία λογαριασμών και γενικά γραφειακά καθήκοντα όπως αρχειοθέτηση ειδών και χειρισμός αλληλογραφία ρουτίνας.
(ε) Καταγράφει, αποθηκεύει και αναλύει πληροφορίες, εκτελεί υπολογισμούς και παράγει έγγραφα με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και λογιστικού λογισμικού.
(στ) Ταξινομεί, καταγράφει, και συνοψίζει αριθμητικά και οικονομικά δεδομένα, για να ετοιμάσει και να διατηρήσει οικονομικά αρχεία και τα ελέγχει για την ορθότητά τους σε σχέση με την καταχώρηση, τη μαθηματική ακρίβεια και την κωδικοποίηση.
(η) Παραλαμβάνει, καταχωρεί, και καταθέτει μετρητά και επιταγές, αντιστοιχίζει έντυπα παραγγελιών με τιμολόγια και κωδικοποιεί έγγραφα σύμφωνα με τις διαδικασίες του Οργανισμού.
(θ) Διασφαλίζει τη συμμόρφωση του τμήματος με τις πολιτικές, διαδικασίες και τους κανονισμούς του Οργανισμού και τη σχετική νομοθεσία.
(ι) Αρχειοθετεί και εντοπίζει πληροφορίες με σκοπό την ετοιμασία στατιστικών, οικονομικών, λογιστικών ή ελεγκτικών εκθέσεων και άλλων εγγράφων και την ενημέρωση των προϊσταμένων του.
(κ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατεθούν σ’ αυτόν.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.


Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Λογιστική ή στα Οικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Λογιστών, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως εκάστοτε τροποποιείται.
(3) Τριετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο (1) πιο πάνω.
(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη χρηματοοικονομική διαχείριση, είναι επιθυμητό.
(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

3. Μια (1) κενή θέση Λειτουργού Πληροφορικής, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος ακαθάριστος μισθός 26.541,66 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.


Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Βοηθά στην ετοιμασία και εισαγωγή προτύπων, μεθοδολογιών και διαδικασιών για την ανάπτυξη και εισαγωγή συστημάτων πληροφορικής και μεριμνά για την τήρησή τους.
(β) Συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης συστημάτων πληροφορικής καθώς και στην εισαγωγή έτοιμων πακέτων πληροφορικής και αναλαμβάνει τη διεξαγωγή μελετών σκοπιμότητας και ερευνών για τη μεταφορά εφαρμογών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.
(γ) Ενημερώνεται, εκπαιδεύεται και υποστηρίζει όλα τα ειδικά προγράμματα/πακέτα που χρησιμοποιούνται στα διάφορα τμήματα του Οργανισμού και συμμετέχει στην εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών.
(δ) Υποστηρίζει τηλεπικοινωνιακά δίκτυα πληροφοριών, λειτουργικά συστήματα, προγράμματα επικοινωνίας, φροντίζει για τη διασύνδεση ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και σχεδιάζει και συντηρεί τις τράπεζες πληροφοριών.
(ε) Σχεδιάζει, οργανώνει και ελέγχει όλες τις δραστηριότητες διεκπεραίωσης, οργανώνει και τηρεί αρχείο ταινιών, δίσκων και προγραμμάτων, εισάγει πρότυπα διεκπεραιώσεων και μεριμνά για την τήρησή τους.
(στ) Εξετάζει τις εφαρμογές και υποβάλλει εισηγήσεις για βελτίωση της απόδοσής τους, παρακολουθεί τις τροποποιήσεις των λειτουργικών συστημάτων και ενημερώνει το προσωπικό για αυτές και βοηθά στην ετοιμασία προδιαγραφών και αξιολόγησης προσφορών για την αγορά εξοπλισμού πληροφορικής.
(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του/της υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.


Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology).
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Τριετής τουλάχιστον πείρα σε παρόμοια θέση. Εκπαίδευση και εμπειρία στον τομέα της υγείας είναι επιθυμητή.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής γλώσσας.
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:


ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ:
(1) Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι υποχρεούνται να τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και να παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα.
(2) Ο κάτοχος της θέσης δύναται να τοποθετείται ή να μετακινείται εντός του Οργανισμού μετά από εισήγηση του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στο Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού.
Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί-
(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
(3) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά
(17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
(4) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή
εξέταση.


Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.


Υποβολή Αιτήσεων
(α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στο τηλέφωνο 22605734 και 22605670. Θα πρέπει να απευθύνονται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
(β) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Απαιτούμενα Προσόντα πιο πάνω, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.
(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1448 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη:
Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από τις 15 Μαρτίου 2019 και ώρα 14.30 (Θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας, όπου εφαρμόζεται).

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Seconded national experts in cyber security certification
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
2 Θέσεις Επιθεωρητών Καζίνο
ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση ορισμένου χρόνου στο λογιστήριο του Οργανισμού
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
2 Ερευνητές στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κενή θέση πρώτου Χημικού στο γενικό χημείο του κράτους
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ