Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/02/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

5 Θέσεις ορισμένου χρόνου στο υπουργείο εργασίας Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση πέντε (5) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, για την υλοποίηση του Σχεδίου Εστία.


Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος - Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου.
Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Ο ενδεικτικός αρχικός ετήσιος μεικτός μισθός, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης, στην Κλίμακα Α8 με τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής είναι €22.277.


1. Απαιτούμενα Προσόντα:
α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law).
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο), ή Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).
β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.


δ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.2. Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:


3. Σημειώσεις:
3.1 Στην περίπτωση που, μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και τη μοριοδότηση, με βάση τα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης, προκύπτει ισοβαθμία, τότε οι ισοβαθμούντες θα κατατάσσονται με βάση τα ακόλουθα πρόσθετα κριτήρια, σε διαδοχικές αξιολογήσεις:
3.2 Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.
3.3 Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).


4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι τα ακόλουθα :
- Διαχείριση αιτήσεων στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ.
- Διεξαγωγή ελέγχων για σκοπούς ένταξης στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και υποβολή σχετικών εκθέσεων και εισηγήσεων.
- Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων τους ανατεθούν.


5. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους συμπληρώνοντας την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, την οποία μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd) ή από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λεωφ. Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία (στο ισόγειο).
6. Το έντυπο αίτησης πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να υπογράφεται και να περιλαμβάνονται σ’ αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά να παρουσιαστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο.


7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν είτε ιδιοχείρως στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Λεωφ. Βύρωνος 7, 1463 Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 8:30-14:30 ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών στην πιο πάνω διεύθυνση. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται Αίτηση για τη θέση Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:
(α) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 22 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 14:30.
(β) Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων, μέσω Ταχυδρομείου, είναι η 22 Φεβρουαρίου 2019 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου).
8. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22401759.
9. Τονίζεται ότι στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, διαφορετικά η αίτηση δεν θα γίνει αποδεκτή και δεν θα εξεταστεί. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται υπογεγραμμένες δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.


10. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους δώδεκα (12) μήνες και με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Η σύμβαση θα τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των προνοιών του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύσει να υφίσταται πριν την πάροδο των 24 μηνών. Η σύμβαση απασχόλησης σε καμία περίπτωση δύναται να επεκταθεί πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Medical Escorts, Athens
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Legal Assistants, Athens, Thessaloniki, Patra
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Psychologists, Athens, Thessaloniki, Patra
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Field Coordinators, Various locations across Greece
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION
Communications Specialist Social Media - European Central Bank
EUROPEAN CENTRAL BANK