Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 04/03/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΟΜΜΘ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Οργανισµός Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου εποπτευόµενο από το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού) προκηρύσσει τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του Οργανισµού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε τους κατωτέρω ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής υπάγεται στη Γενική ∆ιεύθυνση του ΟΜΜΘ. Για την κάλυψη της θέσης του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή του ΟΜΜΘ απαιτείται πρόσωπο αναγνωρισµένου κύρους, µε επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες και εµπειρία στον προγραµµατισµό και την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, ιδιαίτερα στον χώρο της µουσικής. Η θέση είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής δεν αναλαµβάνει πρόσθετα αµειβόµενο έργο στον φορέα που διευθύνει κατά τη διάρκεια της σύµβασής του.


Οι κυριότερες αρµοδιότητές του είναι: Εποπτεία και συντονισµός των τµηµάτων και γραφείων της Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης.
• Κατάρτιση καλλιτεχνικού προγράµµατος, συµβατού µε το όραµα, την αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους του Μεγάρου. Στην εισήγησή του για την έγκριση του Καλλιτεχνικού Προγράµµατος λαµβάνει υπόψη τις οικονοµικές δυνατότητες και τις δυνατότητες του Μεγάρου σε υλικά, τεχνικά µέσα και σε ανθρώπινο δυναµικό.
• Κατάρτιση του προϋπολογισµού του καλλιτεχνικού προγράµµατος µε λεπτοµερή πρόβλεψη των εσόδων και των εξόδων του, έτσι ώστε να υπάρχει ισοσκέλιση (συµπεριλαµβανοµένων των οικονοµικών εισροών από επιχορηγήσεις και χορηγίες) και να µην τίθεται σε κίνδυνο η βιωσιµότητα του Οργανισµού.
• Κατάρτιση Απολογισµού των Καλλιτεχνικών ∆ράσεων.
• Παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης του καλλιτεχνικού προγράµµατος
• Εκπροσώπηση του Μεγάρου σε τοπικές, εθνικές και διεθνείς συναντήσεις και φόρα καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.
• Επικοινωνία µε καλλιτέχνες, καλλιτεχνικά σχήµατα και τους εκπροσώπους τους για την επίτευξη συνεργασίας.
• Γνώση και συνεχής διερεύνηση των σύγχρονων καλλιτεχνικών τάσεων και ρευµάτων, ιδιαίτερα στον χώρο της µουσικής, του χορού, του θεάτρου και του παιδικού θεάτρου, κυρίως για παραστάσεις µουσικού θέµατος και χορού.
• Συµβολή στη διαµόρφωση µόνιµων και στρατηγικών συµµαχιών και συνεργασιών µε φορείς ανάλογου πολιτιστικού σκοπού, όπως και µε τοπικούς φορείς της κοινωνίας των πολιτών, της Πολιτείας, της Εκπαίδευσης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Συµβολή στη διοργάνωση και διοργάνωση δράσεων εθελοντισµού, εκπαιδευτικών δράσεων, σε συνεργασία µε τους ως άνω φορείς.


1. Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των υποψηφίων για τη θέση του Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή γίνεται µε αίτησή τους προς τον ΟΜΜΘ η οποία θα πρέπει να κατατεθεί µέχρι και την 4η Μαρτίου του 2019 και ώρα 17:00.
2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
• βιογραφικό σηµείωµα, στο οποίο να περιγράφονται οι σπουδές, το έργο, η εµπειρία, η δραστηριότητα και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων,
• υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της Προκήρυξης και µη συνδροµής των προβλεπόµενων σε αυτή κωλυµάτων, ασυµβίβαστων και λόγων σύγκρουσης συµφερόντων,
• όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα (βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, τίτλοι σπουδών ή οποιοδήποτε άλλο επίσηµο στοιχείο) για την τεκµηρίωση των κριτηρίων επιλογής, όπως αυτά ορίζονται στον όρο υπό στοιχείο Η της παρούσας,
• Φάκελος πρόταση (case study) για τον εορτασµό των 20 χρόνων λειτουργίας του Μεγάρου Μουσικής το 2020 (Τίτλος, κεντρική ιδέα, θεµατικές ενότητες, συνεργασίες, κεντρικό µότο).


3. Οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή και σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρκεί να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας, υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Τα πρωτότυπα των εγγράφων θα προσκοµιστούν, όταν ζητηθούν για έλεγχο. Εάν υποψήφιος/-α υποβάλει τα δικαιολογητικά µέσω αντιπροσώπου, συνυποβάλλεται και η σχετική εξουσιοδότηση.
4. Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά τους έγγραφα: α) είτε κατατίθενται στη γραµµατεία ∆.Σ. του ΟΜΜΘ, στην έδρα του (25ης Μαρτίου και Παραλία-Θεσσαλονίκη ΤΚ 546 46) από ώρες 09.00 έως 17.00, β) είτε υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στο akokkinidou@tch.gr, γ) είτε αποστέλλονται ταχυδροµικώς µε συστηµένη επιστολή, στην ανωτέρω διεύθυνση
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
5 θέσεις με μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ