Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/02/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Στελέχωση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε (Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.), συστήθηκε με το ν. 4339/2015 (ΦΕΚ Α 133) και είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά την έννοια των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν. 3429/2005 (Α' 314), όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις της παρ. 1 α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α' 212), λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με τη νομική μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Το ΕΚΟΜΕ λειτουργεί με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων και δράσεων που αφορούν στην υποστήριξη των δημοσίων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών και επιχειρήσεων στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των σχετικών επικοινωνιακών πολιτικών του Δημοσίου.

Προκειμένου το ΕΚΟΜΕ να ανταποκριθεί στην αποστολή του, απαιτείται οι διευθύνσεις και τα Τμήματά του να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

Συγκεκριμένα προκηρύσσονται συμπληρωματικά, ως προς την αρχική πρόσκληση, επιπλέον πενήντα (50) θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως:
α. Τριάντα επτά (37) θέσεις κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ):
Α. ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού: θέσεις δεκαεπτά (17).
Β. ΠΕ Μηχανικών: θέσεις τρεις (3).
Γ. ΠΕ Πληροφορικής: Θέσεις έξι (6).
Δ. ΠΕ Δημοσιογράφων: Θέσεις δύο (2).
Ε. ΠΕ Σκηνοθετών: Θέση μια (1).
ΣΤ. ΠΕ Διευθυντής Παραγωγής: Θέση μια (1).
Ζ. ΠΕ Διευθυντής Φωτογραφίας: Θέση μια (1).
Η. ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων: Θέση μια (1).
Θ. ΠΕ Αρχειονόμων - Βιβλιοθηκονόμων: Θέσεις δύο (2).
Ι. ΠΕ Νομικών: Θέσεις τρεις (3).

β. Έντεκα (11) θέσεις κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ):
Α. TE Διοικητικού -Λογιστικού: θέσεις τρείς (3).
Β. TE Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών: θέσεις δύο (2).
Γ. TE Πληροφορικής: θέσεις δύο (2).
Δ. ΤΕ Ηλεκτρονικών: θέση μια (1)
Ε. TE Εικονοληπτών: θέση μια (1).
ΣΤ. TE Συντηρητών Φωτογραφίας: θέση μια (1).
Ζ. TE Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης: Θέση μια (1).

γ. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ). Α. ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων: θέσεις μία (1). Β. ΔΕ Τεχνικών: Θέση μια (1).

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπ' όψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α' 39), όπως ισχύει. Πρόσθετα προσόντα που θα ληφθούν υπόψη για την τελική επιλογή και θα συνεκτιμηθούν είναι: σχετική πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική εμπειρία σε συναφή αντικείμενα με αυτά των δράσεων του ΕΚΟΜΕ, άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, προϋπηρεσία σε κεντρικές θεματικές διευθύνσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση - διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, εμπειρία στο σχεδιασμό, στην αξιολόγηση και υλοποίηση κρατικών πολιτικών, προϋπηρεσία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, μελέτες, δημοσιεύσεις και συνέδρια, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας και διοίκησης έργου, επιτελική εμπειρία.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α' και β' βαθμού, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης και δεν εκκρεμεί σε βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 49 παρ. 3 του ν. 4339/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3° παρ. ε' του νόμου 4506/2017 (Α'191) και ισχύει.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλλουν σχετική αίτηση (επισυνάπτεται υπόδειγμα στην παρούσα ανακοίνωση), μέχρι την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής (Φραγκούδη και Αλ. Πάντου 11 Καλλιθέα), κατά τις εργάσιμες μέρες και τις ώρες από 9.00 έως 15.00. Η αίτηση θα συνοδεύεται από:

α) Αναλυτικό βιογραφικό ςημείωμα, όπου θα αναφέρεται λεπτομερειακά η επαγγελματική εμπειρία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει οι ενδιαφερόμενοι και τα αντικείμενα που έχουν χειρισθεί.
β) Υπεύθυνη δήλωςη για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος.
γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτουν βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών δεν προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας κατ' εφαρμογή της υπ' αρ.ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΥΑ (Β' 1171).

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο ΕΚΟΜΕ βαρύνει τον φορέα προέλευσης. Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο ΕΚΟΜΕ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2144022508.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
1.500 Ειδικοί Φρουροί
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
50 θέσεις με απόσπαση στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων
ΕΕΕΠ