Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/03/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Θέση Ερευνητή Βαθμίδας Γ στο ΙΘΦΧ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας μια (1) θέση Εντεταλμένου Ερευνητή (Γ’ βαθμίδας) με γνωστικό αντικείμενο Σύνθεση και φυσικοχημεία προηγμένων οργανικών - ανόργανων υβριδικών υλικών (Κωδικός θέσης: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/1-2019)


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να καταθέσουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή) κλειστό φάκελο με την ένδειξη Υποψηφιότητα για τη θέση με κωδικό: ΙΘΦΧ/ΕΡΕ/1-2019, ο οποίος θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα έγγραφα/δικαιολογητικά, μέχρι τις 18.03.2019 και ώρα 15:00, στη Γραμματεία του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, επί της Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48 στην Αθήνα ( Τ.Κ. 11635). Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής με συστημένη επιστολή, θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
- Αίτηση υποψηφιότητας (χειρόγραφη ή δακτυλογραφημένη), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα σε 8 αντίτυπα
- Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της εμπειρίας του/της υποψηφίου/ίας.
- Ένα (1) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφα των επιστημονικών εργασιών τους σε έντυπη μορφή και οκτώ (8) σε ηλεκτρονική (CD)
- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης. Σημειώνεται ότι τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις των αρμοδίων αρχών θα πρέπει να προσκομισθούν κατά την πρόσληψη. Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης.
-Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του/της υποψηφίου/ίας.

Πληροφορίες : Γραμματεία Ινστιτούτου Θεωρητική & Φυσικής Χημείας, Τηλ. 210 7273792.
Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί σε δύο (2) εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και θα βρίσκεται αναρτημένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΙΕ www.eie.gr

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
5 θέσεις με μετάταξη στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ