Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/02/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

2 θέσεις Φυσικοθεραπευτών στο Ωνάσειο

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ) προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Φυσικοθεραπευτών. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα επιλεγούν θα συνάψουν αρχικά σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για δοκιμαστική περίοδο ενός (1) έτους και μετά την επιτυχή περάτωση της περιόδου αυτής, σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα
Α.1. Πτυχίο ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας ή ισότιμο του εξωτερικού, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Α.2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή.
Α.3. Προϋπηρεσία, τουλάχιστον τριών (3) ετών, στον Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
Επιθυμητά Προσόντα
Ε.1. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Φυσιοθεραπεία-Αποκατάσταση.
Ε.2. Εργασιακή εμπειρία με ασθενείς πάσχοντες από καρδιοαναπνευστικά νοσήματα.
Ε.3. Γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψηφίους, απαιτείται πολύ καλή γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
Οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν με βάση τα κριτήρια του πίνακα που ακολουθεί. Η επιλογή του υποψηφίου στον οποίο θα προσφερθεί η θέση θα πραγματοποιηθεί με βάση την βαθμολογία την οποία θα έχει επιτύχει.

Κριτήρια Αξιολόγησης & Επιλογής Μονάδες
1. Βαθμός Βασικού Πτυχίου 110xΒαθμός πτυχίου
2. Μεταπτυχιακός τίτλος στη Φυσιοθεραπεία-Αποκατάσταση (1) - MSc 200- PhD 400
3. Προϋπηρεσία (2) (ως Φυσικοθεραπευτής/τρια) 007/μήνα έως 84 μήνες
4. Εργασιακή εμπειρία (2) με ασθενείς πάσχοντες από καρδιοαναπνευστικά νοσήματα 010/μήνα έως 24 μήνες
5. Γνώση ξένης γλώσσας: - καλή - πολύ καλή - άριστη 030 050 070
6. Συνέντευξη 300
1 θα ληφθεί υπ’ όψιν μόνο ένας τίτλος (ο ανώτερος)
2 θα ληφθούν υπ’ όψιν μόνο οι πιστοποιημένες προϋπηρεσίες και εργασιακές εμπειρίες

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη από πρόσφατη φωτογραφία και τα εξής δικαιολογητικά :
1. Πλήρες και λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα.
2. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
3. Αντίγραφα :
- πτυχίου ΤΕΙ Φυσικοθεραπείας ή ισότιμου πτυχίου εξωτερικού (με αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ),
- άλλων τίτλων σπουδών,
- πιστοποιητικού/ών γλωσσομάθειας,
- της άδειας άσκησης επαγγέλματος,
- της αστυνομικής ταυτότητας,
- βεβαιώσεων/πιστοποιητικών επιστημονικής & επαγγελματικής δραστηριότητας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
5. (για τους αλλοδαπούς υποψηφίους) Πστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της ελληνικής γλώσσας.
6. (για τους άρρενες υποψηφίους) Πιστοποιητικό εκπλήρωσης της στρατολογικής υποχρέωσης ή νόμιμης απαλλαγής του υποψηφίου από αυτήν.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν έως την Παρασκευή 08.02.2019 και ώρα 15:00, σε ηλεκτρονική μορφή είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση mn@ocsc.gr, είτε με ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης δεδομένων (CD ή USB) το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί επί αποδείξει στο Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού-Μισθοδοσίας του ΩΚΚ (Λ. Συγγρού 356, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210 94 93 103) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 έως 15:00.
Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν. Διευκρινίζεται ότι το ΩΚΚ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να κηρύξει άγονη την παρούσα προκήρυξη σε οποιονδήποτε χρόνο και για οποιαδήποτε αιτία.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέσεις για πλαστικούς χειρουργούς, δερματολόγους, ιατρούς σε αναμονή ειδικότητας
ΙΑΤΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
θέσεις εργασίας για γιατρούς άνευ ειδικότητας
BIOTYPOS
Θέσεις εργασίας για γιατρούς ειδικευμένους δερματολόγους ή πλαστικούς χειρουργούς
CDM MEDICAL GROUP
Θέσεις εργασίας για γιατρούς σε αναμονή για ειδικότητα δερματολογίας και πλαστικής
CDM MEDICAL GROUP
Γενικός γιατρός για Αθήνα, Πάτρα, Ρόδο και Λεμεσό
CDM MEDICAL GROUP