Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 25/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΑΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Διευθυντή

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή. Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής και ο μισθός της θέσης είναι Α15: €64.713, €67,333, €69.953, €72.573, €75.193, €77.813 και Α16: €71.020, €73.640, €76.260, €78.880, €81.500, €84.120 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Ο Διευθυντής θα διοριστεί με σύμβαση πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για τον Κεντρικό Φορέα όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης, μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει ο Τροποποιητικός Νόμος 254(Ι)/2004.


Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
3. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι ε υ θ ύ ν ε ς:
(α) Υπεύθυνος για -
(i) Την οργάνωση, διοίκηση, εποπτεία, συντονισμό και εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Κεντρικού Φορέα
(ii) την εφαρμογή της σχετικής με τον Κεντρικό Φορέα νομοθεσίας καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής και των αποφάσεων του Συμβουλίου του Κεντρικού Φορέα?
(iii) την υποβολή εισηγήσεων στο Συμβούλιο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής σε θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Φορέα.
(β) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.


4. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α π ρ ο σ ό ν τ α:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (συμπεριλαμβανομένου του Barrister-at-Law) ή μέλος αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.
(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, κατά προτίμηση σε προσφυγικά θέματα, από την οποία πενταετής τουλάχιστο διοικητική ή/και εποπτική πείρα, σε ανώτερη θέση.
(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(5) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε κατάλληλο θέμα θα αποτελεί πλεονέκτημα.


(1) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

(2) Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Τύπος Κ.Φ. 1/2 και να παραδοθούν στα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα, Λεωφ. Στροβόλου 254, 2048 Στρόβολος, (τηλ. 22468350) έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (φαξ 22456775), όχι αργότερα από τις 25/1/2019.
(3) Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, μεταφρασμένα και πιστοποιημένα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών προσόντων περιλαμβανομένων βεβαιώσεων υπηρεσίας εκεί όπου απαιτείται πείρα και πιστοποιητικό γεννήσεως κάθε αιτητή. Έντυπα αιτήσεων διατίθενται στα Γραφεία του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών και στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Φορέα www.kentrikosforeas.org.cy.
(4) Αιτήσεις που δε θα συνοδεύονται με όλα τα σχετικά πιστοποιητικά σπουδών, πείρας κ.λ.π. δε θα ληφθούν υπόψη. Οι αιτητές υποχρεούνται να αποδείξουν ότι κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης και πείρα βάσει του Σχεδίου Υπηρεσίας.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
156 θέσεις εργασίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέσεις πρακτικής άσκησης του οργανισμού συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Λειτουργού Ενέργειας- Πληροφορική
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κενή Θέση Τεχνικού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ