Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 21/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

12 Θέσεις εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δώδεκα (12) εργοδοτουμένων
ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας διάρκειας μέχρι δύο ετών για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου Διεκπεραίωση Συσσωρευμένων Αιτήσεων Παραχώρησης Στεγαστικής Βοήθειας.


Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α1 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί
Προϋπολογισμού Νόμο.


1. Καθήκοντα και ευθύνες
(i) Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.
(ii) Συλλέγει, επεξεργάζεται στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων σχετικά με αιτήματα για στεγαστική βοήθεια.
(iii) Αναλαμβάνει τη φυσική καταχώριση στο Αρχείο της Υπηρεσίας Μέριμνας που δυνατό να περιλαμβάνει άνοιγμα /δημιουργία νέων φακέλων, ενημέρωση υφιστάμενων φακέλων με αλληλογραφία, καταχώριση εγγράφων, ενημέρωση συστήματος, επεξεργασία αλληλογραφίας κ.ο.κ
(iv) Aναλαμβάνει την ηλεκτρονική καταχώριση στο αρχείο της Υπηρεσίας που δυνατό να περιλαμβάνει ηλεκτρονική δημιουργία φακέλων, δημιουργία αιτήσεων στο σύστημα, ενημέρωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών φακέλων, καταχώριση εγγράφων, επεξεργασία αλληλογραφίας κ.ο.κ.
(v) Αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση κοινού της Υπηρεσίας που δυνατό να περιλαμβάνει παραλαβή αιτήσεων και αιτημάτων καθώς επίσης και παροχή πληροφοριών σε θέματα στεγαστικών σχεδίων.
(vi) Eτοιμάζει και υποβάλει σημειώματα/ εκθέσεις / επιστολές.
(vii) Συμβάλει στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.
(viii) Bοηθά στην εκτέλεση ή / και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις δραστηριότητές της Υπηρεσίας.
(ix) Eκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


2. Απαιτούμενα Προσόντα
(i) Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
(ii) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
(iii) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
(iv) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
(v) Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
(vi) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν αποτελεί πλεονέκτημα.
(vii) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, αποτελεί επιπρόσθετο πλεονέκτημα.
(viii) Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί επιπρόσθετο πλεονέκτημα.
(ix) Aκεραιότητα χαρακτήρα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

Οι αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στον ειδικό ηλεκτρονικό τύπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Μέριμνας και Αποκατάστασης Εκτοπισθέντων http://aps.ymape.moi.gov.cy όχι αργότερα από την 21 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 12:00 μ. Eκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μαρία Χριστοφίδου (τηλ. 22456218 email:machristofidou@papd.mof.gov.cy) και στην κα Μαρία Καζαφανιώτου (τηλ. 22456279-email:mkazafaniotou@mof.gov.cy).

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
156 θέσεις εργασίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέσεις πρακτικής άσκησης του οργανισμού συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Λειτουργού Ενέργειας- Πληροφορική
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κενή Θέση Τεχνικού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ