Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΥΠΡΟΣ

Κενή θέση γενικού διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Γενικού Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Ο μισθός της θέσης είναι πάγιος και ανέρχεται στο ποσό των €96.491 βάσει του Ν.56(Ι)/2018, στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus. gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:
2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες: Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί των Υπηρεσιών και του Προσωπικού της Βουλής των Αντιπροσώπων Νόμου του 1961, όπως αυτός έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί με τους περί Προϋπολογισμού Νόμους, ο Γενικός Διευθυντής - (α) Έχει τη γενική διεύθυνση όλων των υπηρεσιών της Βουλής των Αντιπροσώπων και είναι υπεύθυνος προς τον Πρόεδρο της Βουλής για την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και λειτουργία τους, ασκεί εποπτεία στις υπηρεσίες της Βουλής, ελέγχει τις ενεργούμενες από αυτές πράξεις και εξασφαλίζει την αναγκαία συνοχή των διαφόρων υπηρεσιών και συντονίζει τις σχετικές ενέργειές τους. Συμβουλεύει και βοηθά τον Πρόεδρο του Σώματος πάνω σε θέματα της Βουλής που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του. Εξασφαλίζει τη διαβίβαση των αποφάσεων της Βουλής όπου είναι αναγκαίο και ενημερώνει τον Πρόεδρο για την επιτελούμενη πρόοδο στην εκτέλεσή τους.

(β) Διατηρεί την απαιτούμενη συνεργασία με τα υπουργεία, τις ανεξάρτητες υπηρεσίες και τις άλλες αρχές της Δημοκρατίας.
(γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν. 2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε κατάλληλα θέματα όπως Νομικά, Οικονομικά, Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, Δημόσια Διοίκηση ή Φιλολογία.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος περιλαμβάνει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε ανώτερη θέση από την οποία πενταετής τουλάχιστον πείρα σε διοικητικά/εποπτικά καθήκοντα.
(3) Γνώση και πείρα σε θέματα διεξαγωγής της κοινοβουλευτικής διαδικασίας και πρακτικής.
(4) Επαρκής γνώση του τρόπου λειτουργίας της κρατικής μηχανής.
(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, ψηλή διευθυντική/διοικητική και οργανωτική ικανότητα καθώς και ξεχωριστή εκδήλωση υπευθυνότητας, πρωτοβουλίας και ευθυκρισίας.
(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy). (β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Σημ.: Υποψήφιοι μπορεί να είναι και πρόσωπα που υπηρετούν σε οποιαδήποτε ανώτερη θέση στη Βουλή των Αντιπροσώπων και έχουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία. Για τους σκοπούς της παρούσας σημείωσης ανώτερη θέση θεωρείται οποιαδήποτε οργανική θέση στην κλίμακα Α13 και άνω.

3. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 31 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί -
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα . ή
(β) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια.
4. Σύμφωνα με το άρθρο 31 (β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως (Αρ. 3) του 2017 Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

5. Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00.
Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.
Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.
Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατόν να ζητηθεί από τον αιτητή να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία αναφορικά με τα προσόντα ή/και την πείρα που έχει δηλώσει στην αίτησή του.
Άτομα που λόγω της αναπηρίας τους συναντούν δυσκολίες και δεν μπορούν άλλως πως να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να απευθύνονται για βοήθεια στο τηλέφωνο 22602571.
6. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, με ενημέρωση των οικείων Προϊσταμένων των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πλήρωση 18 κενών μόνιμων θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
2 Κενές θέσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
5 θέσεις εργασίας Μοριακών Βιολόγων, Νοσηλευτών και Πληροφορικής στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
5 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στενογράφων δικαστηρίου
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
2 κενές μόνιμες θέσεις αρχιτέκτονα στο τμήμα δημοσίων έργων
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ