Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ » Δελτία Τύπου
Ημερομηνία: 31/12/2018

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Αιτήσεις Ιατρών για ειδικό σεμινάριο του υπουργείου υγείας Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας και με την έγκριση του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την παρακολούθηση ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος από ιατρούς, οι οποίοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις μιας από τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 23(2)(α)(i)-(vi) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2017, και επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας προσωπικού ιατρού σε δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στα πλαίσια του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ).


Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Υπουργείο Υγείας από τις 21 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι και τις 11 Ιανουαρίου 2019. Το έντυπο αίτησης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας. Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Υπουργείο Υγείας, Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 1448 Λευκωσία, υπόψη κας Έλενας Χρυσοστόμου, με Ταχυδρομείο, με ταχυμεταφορέα (courier) ή να παραδοθούν διά χειρός στην κα Έλενα Χρυσοστόμου, Υπουργείο Υγείας, 3ος όροφος. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, ως ημερομηνία παραλαβής θα θεωρείται η ημερομηνία αποστολής τους, όπως θα επιβεβαιώνεται με τη σχετική σφραγίδα.


2. Δικαίωμα συμμετοχής
2.1 Αφού λήφθηκαν υπόψη οι εισηγήσεις του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας ως προς τις ανάγκες του ΓεΣΥ, οι απόψεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου ως προς το περιεχόμενο του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος και τις προϋποθέσεις συμμετοχής και η έγκριση του Ιατρικού Συμβούλιου Κύπρου, δικαίωμα συμμετοχής έχουν ιατροί οι οποίοι πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
i. Ιατροί εγγεγραμμένοι από την 1η Μαΐου 2004 στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο (όσοι αποφοίτησαν και εγκαταστάθηκαν πριν από την 1η Μαΐου 2004 εμπίπτουν στο ʼρθρο 23(2)(α)(i)-(vi)), και
ii. Εργασιακή πείρα έξι (6) χρόνων ως κλινικός ιατρός κατά τα τελευταία δέκα (10) έτη, από τα οποία τα τρία (3) συναπτά έτη της τελευταίας 6ετίας στον τομέα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε ιατρείο ή/και σε Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.


2.2 Για επιβεβαίωση της απαραίτητης πιο πάνω προϋπόθεσης του σημείου (ii), οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν:
i. Επιβεβαίωση ετήσιας ανανέωσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος για την αναφερόμενη πιο πάνω 6ετή εμπειρία.
ii. Αποδεικτικά στοιχεία για συνεισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την αναφερόμενη πιο πάνω 6ετή εμπειρία.
iii. Βεβαίωση επαγγελματικής πείρας για την απαιτούμενη χρονική περίοδο από εργοδότη ή και άλλο/άλλους φορείς/πρόσωπα.
iv. Οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο οι ίδιοι κρίνουν ως απαραίτητο.


3. Αξιολόγηση αιτήσεων
Οι αιτήσεις για την πλήρωση των απαιτούμενων προϋποθέσεων θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων, η οποία θα διοριστεί από τον Υπουργό Υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, του Ιατρικού Συμβουλίου Κύπρου και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και η οποία θα υποστηρίζεται διοικητικά από το Υπουργείο Υγείας.


4. Περιεχόμενο και διάρκεια Εκπαίδευσης
4.1 Πριν από την έναρξη της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί διαγνωστική αξιολόγηση σε όλους τους ενδιαφερομένους.
Στους εκπαιδευόμενους ιατρούς θα δοθεί εγχειρίδιο με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης, η οποία θα περιλαμβάνει τις πιο κάτω βασικές ενότητες συνολικής διάρκειας 200 ωρών, ως ακολούθως:
i. Θεωρητικό μέρος (Υγεία στην κοινότητα, δημόσια υγεία, Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και Γενική Ιατρική) διάρκειας 50 ωρών.
ii. Εκπαίδευση για την απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων διάρκειας 100 ωρών.
iii. Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών διάρκειας 25 ωρών.
iv. Ανθρωποκεντρική προσέγγιση ασθενούς (εκπαίδευση στη σχέση ασθενούς-ιατρού, θεραπεία κινητοποίησης, συμπεριφεριολογική θεραπεία) διάρκειας 25 ωρών.
4.2 Σε περίπτωση που κατά τη διαγνωστική αξιολόγηση διαφανεί η ανάγκη για μεγαλύτερης διάρκειας εκπαίδευση σε ατομικό επίπεδο, η Επιτροπή που θα οριστεί για το σκοπό αυτό δύναται να το εισηγηθεί και εναπόκειται στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει επιπρόσθετες εκπαιδευτικές ώρες, ώστε να βοηθηθεί στην επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.


4.3 Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε απογευματινές ώρες και η κλινική εκπαίδευση θα πραγματοποιείται τις πρωινές ή/ και απογευματινές ώρες εκεί όπου είναι εφικτό: στην περίπτωση δημοσίου υπαλλήλου αυτή θα πραγματοποιείται εκτός των ωρών εργασίας, ενώ στην περίπτωση ιδιώτη ιατρού θα προσαρμόζεται εκ των προτέρων αναλόγως του περιεχομένου της εκπαίδευσης που πραγματοποιείται. Σημειώνεται ότι, δεν θα υπάρχει κόστος συμμετοχής στην προαναφερόμενη εκπαίδευση.
4.4 Με την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί γραπτή εξέταση και εξέταση κλινικών δεξιοτήτων, το περιεχόμενο της οποίας θα καθορίζεται από την αντίστοιχη Επιτροπή υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.

4.5 Επιτυχόντες θα θεωρούνται όσοι υποψήφιοι εξασφαλίσουν βαθμολογία πάνω από το 50% και στις δυο εξετάσεις (γραπτή εξέταση και εξέταση κλινικών δεξιοτήτων), και στους οποίους θα εκδοθεί σχετικό πιστοποιητικό, όπου σύμφωνα με το άρθρο 23(2)(β) των περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμων του 2001 έως 2017, οι κάτοχοι του οποίου θα έχουν το δικαίωμα να συμβληθούν με τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ως προσωπικοί ιατροί για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στα πλαίσια του ΓεΣΥ.
4.6 Στην περίπτωση αποτυχίας στη γραπτή ή/και αξιολόγηση κλινικών δεξιοτήτων, θα παραχωρείται ακόμα μια ευκαιρία για συμμετοχή, αφού πρώτα παρακολουθήσουν επιπρόσθετα εκπαιδευτικά μαθήματα, σε ημερομηνία που θα καθοριστεί.
Στην περίπτωση δεύτερης αποτυχίας στη συγκεκριμένη εξέταση, δεν θα παραχωρείται η δυνατότητα συμμετοχής του ενδιαφερομένου στο θεσμό του Προσωπικού Ιατρού για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους στα πλαίσια του ΓεΣΥ.


4.7 Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιείται με βάση τους κανονισμούς πραγματοποίησης εξετάσεων για πτυχιούχους ιατρικής που επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα στα νοσηλευτήρια της Κύπρου (Σημείο ΔΙΙ) και οι οποίοι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.
4.8 Η αξιολόγηση των κλινικών δεξιοτήτων θα αφορά στην αξιολόγηση κλινικών περιστατικών.


5. Έναρξη εκπαίδευσης
5.1 Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε ομάδες των 20-25 ατόμων. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων και την πραγματοποίηση της διαγνωστικής εξέτασης, οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να ξεκινήσουν την εκπαίδευση τους με βάση τη σειρά παράδοσης της αίτησής τους, δεδομένου ότι έχουν επισυναφθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται σε αναγνωρισμένες από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας της Ελλάδος, κλινικές των νοσηλευτηρίων της Κύπρου και Κέντρα Υγείας που προσφέρουν εκπαίδευση στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής. Η εκπαίδευση αναμένεται να ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων και την πραγματοποίηση της διαγνωστικής εξέτασης και να ολοκληρωθεί εντός Μαΐου 2019.
5.2 Στην περίπτωση όπου υποψήφιος ιατρός δεν προχωρήσει με την έναρξη του προγράμματος εκπαίδευσης στην ημερομηνία που του έχει υποδειχθεί, θα τοποθετείται στο τέλος του καταλόγου αναμονής και θα προσκαλείται ο επόμενος υποψήφιος.


6. Γενικά
6.1 Αιτήσεις που δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής ή δεν θα παραληφθούν εντός των συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων δεν θα γίνουν αποδεκτές.
6.2 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Υπουργείο Υγείας (τηλ. 00357 22605418/388, ηλ. ταχ: echrysostomou@moh.gov.cy και dsiekkeri@moh.gov.cy).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ » Δελτία Τύπου
Νεότερα δεδομένα για την επιδημία του Κορωνοϊού από το πανεπιστήμιο Αθηνών (2-4-2020)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τα Τελευταία δημοσιεύματα στον διεθνή επιστημονικό τύπο (29/03/2020) για covid-19
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Νεότερα δεδομένα για την επιδημία του Κορωνοϊού από το πανεπιστήμιο Αθηνών -26/03/2020
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Νεότερα δεδομένα για την επιδημία του Κορωνοϊού από το πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συνοπτική επικαιροποιημένη ενημέρωση για τον Κορωνοϊό
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ