Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 26/03/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

4 θέσεις Επίκουρου καθηγητή ή Λέκτορα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει την προκήρυξη των πιο κάτω τεσσάρων (4) θέσεων Ακαδημαϊκού Προσωπικού:
1. Μία (1) θέση στη βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή στην ειδικότητα Ουρολογία
2. Μία (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Χειρουργική
3. Μία (1) θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Παθολογία
4. Μία (1) θέση στη βαθμίδα Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην ειδικότητα Παιδιατρική


Απαιτούμενα Προσόντα:
Τα ελάχιστα προσόντα για κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/acad.staff.procedures
Tα απαιτούμενα προσόντα, ανάλογα με τη βαθμίδα, αφορούν: προηγούμενη ακαδημαϊκή πείρα, αποδεικτικά ερευνητικού έργου και επιστημονικής συνεισφοράς, εμπειρία οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.
Γλώσσες διδασκαλίας είναι η Ελληνική και η Τουρκική. Για τις πιο πάνω θέσεις θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας και της Αγγλικής Γλώσσας.
Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Απολαβές:
Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) µε βάση την ισχύουσα Νομοθεσία ανέρχονται σε:
Καθηγητής (Κλίμακα Α15-Α16) €70.303,48 - €91.384,41
Αναπληρωτής Καθηγητής (Κλίμακα Α14-Α15) €62.004,54 - €84.532,89
Επίκουρος Καθηγητής (Κλίμακα Α13-Α14) €57.856,50 - €78.029,90
Λέκτορας (Κλίμακα Α12-Α13) €43.974,58 - €71.559,54
Πέραν των ετήσιων απολαβών, οι διοριζόμενοι σε κλινικά αντικείμενα θα λαμβάνουν πρόσθετες απολαβές που αντιστοιχούν στο 20% για τη βαθμίδα του Λέκτορα, 30% για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, 50% για τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και 80% για τη βαθμίδα του Καθηγητή, του κανονικού τους μισθού ως αποζημίωση για την κλινική συνεισφορά τους στην περίθαλψη ασθενών σε Δημόσιο Νοσηλευτήριο, βάσει των προνοιών της συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Με βάση την ίδια συμφωνία οι Πανεπιστημιακοί ιατροί υπάγονται στις
ίδιες ρυθμίσεις όπως και το λοιπό ιατρικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων σχετικά με την άσκηση της ιατρικής εκτός Δημόσιου Νοσηλευτηρίου ή/και προς ίδιον οικονομικό όφελος.


Σημειώνεται ότι μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού σύμφωνα με την Εγκύκλιο 4.8 (http://ucy.ac.cy/legislation/volumea/4.8.html) δικαιούνται μετά από εξασφάλιση έγκρισης από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου να συμμετέχουν σε συμπληρωματικές δραστηριότητες όπως εξωτερικά ερευνητικά/διδακτικά προγράμματα, επιπρόσθετη διδασκαλία, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς ιδιωτικό φορέα, επιχειρηματική εκμετάλλευση. Διευκρινίζεται ότι οι πρόνοιες της Εγκυκλίου δεν καλύπτουν την άσκηση της ιατρικής εκτός Δημόσιου Νοσηλευτηρίου ή/και προς ίδιον οικονομικό όφελος.
Επίσης διευκρινίζεται ότι οι Κανόνες απουσίας ιατρών μελών Ακαδημαϊκού Προσωπικού προσαρμόζονται ώστε να συμβαδίζουν με τα ισχύοντα με το ιατρικό προσωπικό των Δημόσιων Νοσηλευτηρίων.
Οι περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμοι του 2002 έως 116(I) του 2015 (άρθρο 8, εδάφια (21) και (23)).


Τα ανωτέρω εδάφια προνοούν τα ακόλουθα:
(21) είκοσι τοις εκατό (20%) της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία, ή €8.550, οποιοδήποτε είναι το μικρότερο· η απαλλαγή αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί το έτος στο οποίο άρχισε η εργοδότηση και ανεξαρτήτως αυτού εφαρμόζεται μέχρι και το έτος 2020, αναφορικά με εργοδότηση που άρχισε εντός και μετά του έτους 2012, με μέγιστη χρονική περίοδο στα οποία χορηγείται η απαλλαγή τα πέντε (5) έτη (23) Το πενήντα τοις εκατόν (50%) της αμοιβής από οποιαδήποτε εργοδότηση που ασκείται στη Δημοκρατία από άτομο το οποίο ήταν κάτοικος εκτός της Δημοκρατίας πριν την έναρξη της εργοδότησής του στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι -
(i) Η απαλλαγή χορηγείται για δέκα (10) έτη κατά τα οποία ασκείται εργοδότηση στη Δημοκρατία, αρχής γενομένης του έτους εργοδότησης, εφόσον τα εισοδήματα από την εν λόγω εργοδότηση υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως·
(ii) η απαλλαγή αυτή δεν χορηγείται σε άτομο το οποίο ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία σε οποιαδήποτε τρία (3) από τα πέντε (5) φορολογικά έτη που προηγούνται του έτους στο οποίο άρχισε η εργοδότησή του στη Δημοκρατία, καθώς και σε άτομο που ήταν κάτοικος στη Δημοκρατία κατά το έτος που προηγείται του έτους που άρχισε η εργοδότηση·
(iii) η απαλλαγή αυτή χορηγείται σε οποιοδήποτε έτος στο οποίο τα εισοδήματα από την εργοδότησή του στη Δημοκρατία υπερβαίνουν τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως, ανεξάρτητα αν σε κάποιο έτος τα εισοδήματα από την εργοδότησή του μειώνονται κάτω από τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000), νοουμένου ότι όταν άρχισε η εργοδότησή του στη Δημοκρατία τα εισοδήματα από την εργοδότησή του στη Δημοκρατία υπερέβαιναν τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ετησίως, και ο Έφορος ικανοποιείται ότι η αυξομείωση στα ετήσια εισοδήματα από την εργοδότησή στη Δημοκρατία δεν αποτελεί ρύθμιση που αποσκοπεί στη χορήγηση της απαλλαγής·
(iv) η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του εδάφιου (21) δεν τυγχάνει εφαρμογής όταν ισχύει η απαλλαγή που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου·
(v) οι διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παρούσας επιφύλαξης τυγχάνουν εφαρμογής στην περίπτωση ατόμου του οποίου η εργοδότηση ξεκινά από και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Φορολογίας του Εισοδήματος (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015.


Διαδικασία Υποβολής Ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα έγγραφα, σε μορφή PDF, ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2019, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/recruitment
Σε περίπτωση που υποψήφιοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μια θέσεις, θα πρέπει να υποβληθούν ξεχωριστές αιτήσεις.
1. Βιογραφικό Σημείωμα στην ελληνική ή την τουρκική γλώσσα, βασισμένο στο πρότυπο που ακολουθεί, και το οποίο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (α) διδακτική εμπειρία, (β) ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου δημοσιεύσεων), (γ) περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων, (δ) διοικητική εμπειρία, (ε) σχέδιο για την οργάνωση του γνωστικού αντικειμένου για το πρόγραμμα σπουδών.
2. Βιογραφικό Σημείωμα σε μία διεθνή γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική, βασισμένο στο πρότυπο που ακολουθεί, και το οποίο συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων: (α) διδακτική εμπειρία, (β) ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου (συμπεριλαμβανομένου καταλόγου δημοσιεύσεων), (γ) περιγραφή μελλοντικών επιστημονικών σχεδίων, (δ) διοικητική εμπειρία, (ε) σχέδιο για την οργάνωση του γνωστικού αντικειμένου για το πρόγραμμα σπουδών.
3. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου.
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
5. Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να αναφέρονται: η βαθμίδα και η ειδικότητα βάσει προκήρυξης καθώς και η ημερομηνία διαθεσιμότητας για ανάληψη καθηκόντων.
6. Τρεις πιο αντιπροσωπευτικές δημοσιεύσεις ως ξεχωριστά PDF αρχεία.
7. Τα ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις τριών ακαδημαϊκών που θα ειδοποιηθούν αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, για κατάθεση εμπιστευτικών συστατικών επιστολών.


Τα πιο πάνω στοιχεία 1 - 6 θα πρέπει να ανεβούν το καθένα ως ένα ξεχωριστό αρχείο σε μορφή PDF.
Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).
Αιτήσεις, στοιχεία και συστατικές επιστολές που είχαν υποβληθεί στο παρελθόν δεν θα ληφθούν υπόψη και πρέπει να υποβληθούν εκ νέου.
Αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά/στοιχεία, όπως αυτά καθορίζονται στην ηλεκτρονική αίτηση στον παραπάνω σύνδεσμο δεν είναι αποδεκτές.
Οι υποψήφιοι έχουν την ευθύνη να επιβεβαιώσουν ότι η ηλεκτρονική τους αίτηση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς. Αμέσως μετά την καταχώριση της ηλεκτρονικής αιτήσεως οι υποψήφιοι θα λαμβάνουν αυτόματο μήνυμα για την επιτυχή υποβολή της αίτησής τους.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22894189/4155) ή στην Ιατρική Σχολή (00357 22894352).

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 θέσεις επίκουρου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μαθηματικά»
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Επιστημών του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή και στο τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
4 Θέσεις του ΠΔ 407/80 για την διδασκαλία τις Βουλγαρικής, Ρουμανικής και Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ