Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

20 θέσεις ορισμένου χρόνου στην ελεγκτική υπηρεσία της Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), (εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση είκοσι (20) Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία για την περίοδο 2019 έως 30/6/2021. Συγκεκριμένα, οι παρούσες ανάγκες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είναι για:


- Δεκαεπτά (17) θέσεις Ελεγκτών, και
- Τρεις (3) θέσεις Ελεγκτών Τεχνικού Ελέγχου, εκ των οποίων οι δύο (2) να είναι στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής και η μία (1) στην ειδικότητα της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής.


Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α9, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2019. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Ο ενδεικτικός αρχικός ετήσιος μεικτός μισθός, κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης, στην Κλίμακα Α9 είναι €30,498 και ο ενδεικτικός αρχικός ετήσιος μεικτός μισθός με τη μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις μήνες είναι €27,445.

Ελεγκτής (Κλ. Α9, Α11, Α12)
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου σώματος Ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ελεγκτών Νόμου.
3. Διετής τουλάχιστον ελεγκτική πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση του επαγγελματικού λογιστικού προσόντος το οποίο προαπαιτείται για την εγγραφή στο (2) πιο πάνω.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.


Καθήκοντα και ευθύνες:
1. (α) Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τη διεξαγωγή οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων, ελέγχων συμμόρφωσης και ειδικών ερευνών και μελετών.
(β) Ετοιμάζει και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.
2. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Ελεγκτής Τεχνικού Ελέγχου (Α9, Α11, Α12)
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Πολιτική Μηχανική (για τις δύο θέσεις), και Ηλεκτρολογική Μηχανική (για τη μία θέση).
(Σημ. Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει κα μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.)
(2) Εγγραφή ως μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(3) Διετής τουλάχιστον πείρα στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης μετά την απόκτηση του επαγγελματικού προσόντος που αναφέρεται στην παρ. (2) πιο πάνω.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.


Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) (α) Διεξάγει τεχνικούς και διαχειριστικούς ελέγχους και ελέγχους συμμόρφωσης σε εργασίες και συμβάσεις πολιτικής μηχανικής, μηχανολογικής μηχανικής, ηλεκτρολογικής μηχανικής, ηλεκτρονικής μηχανικής ή πληροφορικής, ανάλογα με τα προσόντα του.
(β) Ετοιμάζει και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις και διεξάγει τη σχετική με τα καθήκοντά του αλληλογραφία.
(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (www.audit.gov.cy), ή από την Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Δεληγιώργη 6, Λευκωσία (στο ισόγειο).
(α) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία μπορούν να υποβληθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, με τους εξής τρόπους:
(i) Με το χέρι, στην Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Δεληγιώργη 6, Λευκωσία, δίπλα από το κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ, στο ισόγειο, με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 -14.30, ή
(ii) Μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Τ.Θ. 25175, 1307 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται
Αίτηση για τη θέση Εργοδοτουμένου Ορισμένου Χρόνου στην Ελεγκτική Υπηρεσία, ή
(iii) Μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22668153, ή
(iv) Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση application@audit.gov.cy (στην περίπτωση αυτή, το έντυπο θα πρέπει να σαρώνεται για να φέρει την υπογραφή του αιτητή). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν λάβει απόδειξη παραλαβής (μέσω email), θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς στο 22401459.
(β) Η τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω Ταχυδρομείου είναι η 11η
Ιανουαρίου 2019 (ημερομηνία σφραγίδας Ταχυδρομείου).


3. Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων) και με την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάστηκε ο αιτητής, στην οποία να αναφέρεται η θέση που κατείχε, η ακριβής περίοδος απασχόλησης (με ημερομηνίες) και τα αναλυτικά καθήκοντα της θέσης.
4. Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται.
5. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22401463, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση application@audit.gov.cy
6. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν, θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για άλλους έξι (6) μήνες.
7. Σε περίπτωση που θα πληρωθούν οι κενές θέσεις έναντι των οποίων έγιναν οι προσλήψεις, ή στην περίπτωση που ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, ο εργοδότης δύναται να τερματίσει τις υπηρεσίες του εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου, οπότε σε τέτοια περίπτωση τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, όσον αφορά στην ελάχιστη περίοδο προειδοποίησης.
8. Τονίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι για κάθε κατηγορία αναγκών που ενδιαφέρονται να είναι υποψήφιοι, θα πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστό έντυπο.
9. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας θα πρέπει να τεκμηριωθεί προσκομίζοντας τεκμήρια όπως αυτά καθορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πλήρωση 18 κενών μόνιμων θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
2 Κενές θέσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
5 θέσεις εργασίας Μοριακών Βιολόγων, Νοσηλευτών και Πληροφορικής στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
5 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στενογράφων δικαστηρίου
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
2 κενές μόνιμες θέσεις αρχιτέκτονα στο τμήμα δημοσίων έργων
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ