Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/01/2019 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Κενή θέση Προϊσταμένου μονάδας διαδικασιών και δικτύου ποιότητας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ετήσιος μισθός €57,858 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.


Α. Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Προΐσταται της Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, εποπτεύοντας ανάλογα και τις μονάδες ευθύνης του οργανισμού, στις οποίες δημιουργεί ανάλογες δραστηριότητες.
(β) Μεριμνά για τη συνεχή υποστήριξη του δικτύου για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας των διαδικασιών του, που εισηγείται, για την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, σε σταθερή και μόνιμη βάση, από όλες τις μονάδες του δικτύου.
(γ) Θεσπίζει δείκτες απόδοσης και λειτουργικής υποδομής για την παροχή υψηλής ποιότητας γενικών και ειδικών υπηρεσιών από τις μονάδες του δικτύου, σε συνεργασία με τις μονάδες και με έγκριση του Γενικού (Εκτελεστικού) Διευθυντή, μέσω του Επιχειρησιακού Διευθυντή, τηρώντας τα σχετικά αρχεία.
(δ) Διασφαλίζει τη συλλογή, τήρηση και διασφάλιση πληροφοριών που σχετίζονται με τα ανωτέρω θέματα.
(ε) Συνεργάζεται εποικοδομητικά με το Υπουργείο Υγείας και άλλες κρατικές Υπηρεσίες.
(στ) Ασκεί αρμοδιότητες σχετικά με την προετοιμασία όλων των διαδικασιών διαπίστευσης ή/και πιστοποίησης του Οργανισμού και των Μονάδων του, στις οποίες πραγματοποιεί σχετικές επιθεωρήσεις, και παρέχει ανάλογη υποστήριξη στο Γενικό (Εκτελεστικό) και τον Επιχειρησιακό Διευθυντή, και για την εκτέλεση των λειτουργιών της Μονάδας.
(ζ) Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και εισηγήσεις σχετικά με την επίλυση διάφορων θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.
(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Γενικό (Εκτελεστικό) και τον Επιχειρησιακό Διευθυντή.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.


Β. Απαιτούμενα Προσόντα :
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Οικονομικές Επιστήμες, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Λογιστική, Στατιστική, Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister at law), Δημόσιες Σχέσεις (σημ.: ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο που συνεκτιμάται) και Επαγγέλματα-Επιστήμες Υγείας με ανάλογα Μεταπτυχιακά των ανωτέρω θεμάτων.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία, όπως και από τις σχετικές συστατικές επιστολές αποδεικνύεται.
(3) Πενταετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο ανωτέρω σημείο (1), μέρος της οποίας στις υπηρεσίες υγείας θα εκτιμηθεί.
(4) Καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της θέσης ή/και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας, καθώς και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.


Γ. Διάρκεια Απασχόλησης
(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους πρότυπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία
Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017.
(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατό να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας


Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού
(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, και, σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:
(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση
Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.


Ε. Υποβολή Αιτήσεων
(α) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.cy ή αποτεινόμενοι στον Οργανισμό στο τηλέφωνο 22605610- 22605416.
Θα πρέπει να απευθύνονται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.) και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης Προϊστάμενου Μονάδας Διαδικασιών και Δικτύου Ποιότητας, Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
(β) Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.
(γ) Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Προδρόμου 1, και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
Υποβολή αιτήσεων όχι αργότερα από την 11η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).
Για περαιτέρω λεπτομέρειες υπεύθυνος ορίζεται ο Δρ Χ. Χαριλάου στο ανωτέρω τηλέφωνο

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πλήρωση 18 κενών μόνιμων θέσεων
ΔΗΜΟΣ ΠΑΦΟΥ
2 Κενές θέσεις Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
5 θέσεις εργασίας Μοριακών Βιολόγων, Νοσηλευτών και Πληροφορικής στο Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
5 προσλήψεις ορισμένου χρόνου στενογράφων δικαστηρίου
ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
2 κενές μόνιμες θέσεις αρχιτέκτονα στο τμήμα δημοσίων έργων
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ