Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 27/12/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Θέση Διδάκτορα Επιστήμης Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ανακοίνωσε την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ΑΝΑΣΑ (ΟΠΣ (MIS) 5031867) στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα για ανακύκλωση αστικών απορριμμάτων (ΑΝΑΣΑ) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031867 που εντάσσεται στην Ενιαία Δράση Κρατικών
Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020 που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΠ-ΙΤΕ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα/το παράρτημα του ΙΠ-ΙΤΕ, Νικολάου Πλαστήρα 100, Ηράκλειο 70013, Κρήτη.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο ΑΕΙ στην Επιστήμη Υπολογιστών
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
- Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Υπολογιστών
- Άριστη γνώση των εργαλείων ανάπτυξης εφαρμογών: C, C++, Python
- Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Εμπειρία στο έλεγχο ρομποτικών συστημάτων
- Εμπειρία σε θέματα και εφαρμογές μηχανικής μάθησης (π.χ. Reinforcement Learning)
- Εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων αυτοματισμού
- Δημοσιεύσεις ερευνητικών άρθρων σε περιοδικά ή συνέδρια σχετικά με τους παραπάνω τομείς
- Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά ή Εθνικά προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξη

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
- Αίτηση με αναφορά στον κωδικό της θέσης
- Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
- Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών
- Συστατικές επιστολές, βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας που να τεκμηριώνουν την ζητούμενη εμπειρία ή άλλα στοιχεία που επιθυμεί να συμπεριλάβει ο ενδιαφερόμενος για την πιστοποίηση
εμπειρίας που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός τριάντα επτά (37) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 27/12/2018.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, στη σελίδα http://www.ics.forth.gr/jobs/el πατώντας την ένδειξη υποβολής αίτησης κάτω από την προκήρυξη της θέσης. Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην
πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των
υποψηφίων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Μιχάλη Μανιαδάκη στην ηλεκτρονική διεύθυνση mmaniada@ics.forth.gr.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Τεχνικού Μηχανών εξωσωματικής κυκλοφορίας
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
4 θέσεις Ερευνητών Β και Ειδικού Λειτουργού Επιστήμονα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ