Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 17/12/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΚΕΘΕ

6 θέσεις ερευνητών Γ Βαθμίδας στο ΕΛΚΕΘΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά έξι (6) ατόμων -Ερευνητών Γ Βαθμίδας του ΙΩ, του ΙΘΑΒΒΥΚ και του ΙΘΑΒΙΠΕΥ και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Ερευνητής Γ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Μετεωρολογία με έμφαση στην προσομοίωση και κατανόηση των ατμοσφαιρικών διεργασιών με χρήση αριθμητικών μοντέλων, (κωδ. Θέσης 1), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ), Ανάβυσσος Αττικής
1 Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Επιχειρησιακή Βιολογική - Οικολογική Ωκεανογραφία (Τομέας Βιολογίας). (κωδ. Θέσης 2), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ), Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης
1 Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Θαλάσσια Ραδιο-οικολογία με έμφαση στις ιοντίζουσες ακτινοβολίες και ραδιονουκλίδια, (κωδ. Θέσης 3), Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (ΙΩ), Ανάβυσσος Αττικής
1 Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Βιολογία - οικολογία θαλάσσιων ασπόνδυλων, με έμφαση σε είδη βιοτεχνολογικού ενδιαφέροντος, (κωδ. Θέσης 4), Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατακαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης
1 Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Εξελικτική γονιδιωματική ιχθύων με έμφαση στη βιοπληροφορική ανάλυση, (κωδ. Θέσης 5), Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Βιοτεχνολογίας και Υδατακαλλιεργειών (ΙΘΑΒΒΥΚ), Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης
1 Ερευνητής Γ΄ Βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο: Οικονομικά Περιβάλλοντος (κωδ. Θέσης 6), Ινστιτούτο Θαλάσσων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) Αττική.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και εφόσον εκπονήθηκε η διατριβή στο εξωτερικό, να έχει αναγνώριση από το ΔOATAΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 παρ. 2 και 29 του Ν. 4310/2014, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 16 και 21 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/τ.Α΄/11-5-2016) ήτοι, να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων (devices), διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων.
γ) Να είναι έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με τίτλο σπουδών ελληνικού εκπαιδευτικού ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απολυτήριο τίτλο ελληνικού λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση των υποψηφίων.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη (άρθρο 8, Ν.3528/2007), ή από απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 9. Ν.3528/2007).
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής των υποψηφίων ή το ερευνητικό ή επιστημονικό τους εν γένει έργο πρέπει να είναι συναφές με το γνωστικό αντιοκείμενο της προς πλήρωσης θέσης.
Ειδικότερα, ο υποψήφιος για θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας απαιτείται να έχει τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζει και να εκτελεί έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας στην οποία θα ζητούν να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά τους και θα αναφέρουν τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά επί αποδείξει στην παρακάτω διεύθυνση:
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Τμήμα Προσωπικού, 46,7 χλμ Λεωφ. Αθηνών Σουνίου Τ.Θ. 712, Τ.Κ. 190 13 Ανάβυσσος Αττικής, με την ένδειξη: Αίτηση υποψηφιότητας στην προκήρυξη θέσης Ερευνητή Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο….
Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 76350 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-12-2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:1
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΑ15ΟΡΡΘ-7ΔΕ/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους στο ΕΛΙΔΕΚ
ΕΛΙΔΕΚ
62 θέσεις στην Enterprise Greece
ΑΣΕΠ
2 θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στην ΑΔΙΠ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ