Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 17/12/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΠΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή, Συστημική ή Δομική Βιολογία»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ΙΤΕ),
Προκηρύσσει
Μία (1) Θέση Ερευνητή Γ΄ Βαθμίδας (Εντεταλμένος Ερευνητής) στο γνωστικό αντικείμενο Μοριακή, Συστημική ή Δομική Βιολογία


Οι υποψήφιοι για την ανωτέρω θέση πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης
β) Να έχουν τα ελάχιστα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Ν. 4386/11.05.2016 Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 83 Α΄/2016)
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ή με αντίστοιχο Πιστοποιητικό του Σχολείου της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική αίτηση των υποψηφίων
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.


Απολύτως απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας (Παράρτημα Ι), στην οποία ο/η ενδιαφερόμενος/η θα ζητεί να γίνει δεκτή η υποψηφιότητά του/της και θα αναφέρει τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
2. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα και ανάτυπα εργασιών
3. Περιληπτική έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων
4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, τα οποία σε περίπτωση διορισμού πρέπει να υποβληθούν επικυρωμένα. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ κατά την υποβολή της υποψηφιότητας ή εναλλακτικά κατά τον διορισμό
5. Απευθείας αποστολή τριών (3) συστατικών επιστολών στη Γραμματεία του ΙΜΒΒ
6. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (προκειμένου για πολίτες κρατών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος)
7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (μόνο από άρρενες) ότι κατά το χρόνο πρόσληψής τους θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές
8. Υπεύθυνη Δήλωση του 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης
Πιστοποιητικό υγείας και φυσικής καταλληλόλητας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης και πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα ζητηθούν από τον επιτυχόντα πριν τον διορισμό.

Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να σταλούν σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf) στη
διεύθυνση: imbb@imbb.forth.gr
Επικοινωνία
Κ. Γεωργία Χουλάκη
ΙΜΒΒ-ΙΤΕ
Νικολάου Πλαστήρα 100, Ηράκλειο, Κρήτη
Email: imbb@imbb.forth.gr

Τελευταία ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων (ημερομηνία αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 17 Δεκεμβρίου 2018

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους στο ΕΛΙΔΕΚ
ΕΛΙΔΕΚ
62 θέσεις στην Enterprise Greece
ΑΣΕΠ
2 θέσεις εξωτερικών επιστημονικών συνεργατών στην ΑΔΙΠ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΣΤΕΡ