Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 09/11/2018

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Θέσεις επιστημονικού προσωπικού στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση των πιο κάτω κενών θέσεων Επιστημονικού Προσωπικού. Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται ύστερα από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη μετέπειτα γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή τους από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων και των μετέπειτα τροποποιήσεών του.


Αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που οι αιτητές κατέχουν τα απαιτούμενα, από το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

1) Μίας (1) κενής θέσης Βοηθού Πολιτικού Μηχανικού (συνδυασμένη με τη θέση του Πολιτικού Μηχανικού), Κλίμακα
Ν3 (Α9-2:€27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 - Α12: €44.968-€59.689)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πτυχίο ή δίπλωμα στην Πολιτική Μηχανική.
2. Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Πολιτικής Μηχανικής.
3. Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

2) Πέντε (5) κενών θέσεων Βοηθού Μηχανικού Βάρδιας (συνδυασμένη με τη θέση του Μηχανικού Βάρδιας), Κλίμακα Ν3 (Α9-2: €27.483-€42.143 - Α11: €40.526-€53.638 - Α12: €44.968-€59.689)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. (α) Πανεπιστημιακό ή άλλο ισότιμο ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος πτυχίο ή δίπλωμα στην Ηλεκτρολογία ή Μηχανολογία,
και
(β) οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους να έχουν διδαχθεί θέματα σχετικά με:
(i) Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί: Παραγωγή, Μεταφορά, Διανομή και Εκμετάλλευση Ηλεκτρικής Ενέργειας.
(ii) Μηχανολόγοι Μηχανικοί: Συστήματα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
2. Μέλος του ΕΤΕΚ στον κλάδο της Ηλεκτρολογικής ή Μηχανολογικής Μηχανικής.
3. Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα.
4. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημ: Καθορίζεται ότι οι οι τρεις (3) κενές θέσεις θα πληρωθούν από Μηχανολόγους Μηχανικούς και οι δύο (2) κενές
θέσεις θα πληρωθούν από Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, σύμφωνα με τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας.

3) Επτά (7) κενών θέσεων Βοηθού Λογιστή (συνδυασμένη με τη θέση του Λογιστή), Κλίμακα Ν3 (Α9-2: €27.483- €42.143 - Α11: €40.526-€53.638 - Α12: €44.968-€59.689).
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου ή οποιουδήποτε άλλου αναγνωρισμένου από το Υπουργικό Συμβούλιο σώματος Ελεγκτών, σύμφωνα με τον περί Ελεγκτών Νόμο του 2017, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.
2. Ισχυρή, ευχάριστη προσωπικότητα και ηγετικά χαρίσματα και διοικητική ικανότητα.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
(α) Να πληρούν τις προϋποθέσεις του Κράτους για να εργαστούν στο Δημόσιο Τομέα.
(β) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί μόνιμα από αυτές (για άρρενες υποψηφίους).
Για τις πιο πάνω θέσεις απαιτείται επίσης από τους αιτητές:
(α) Να είναι αποδεδειγμένου ακέραιου χαρακτήρα.
(β) Η κατάσταση της υγείας τους θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τους επιτρέπει να εκπληρώνουν τα καθήκοντα της θέσης για την οποία αποτείνονται.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη, Έντυπο ΑΗΚ Αρ. ΕΑ014 (ξεχωριστή αίτηση για κάθε θέση) η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης καθώς και απ΄ όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 12:00μ. της Παρασκευής, 9 Νοεμβρίου 2018:
- στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στα Κεντρικά Γραφεία, Αμφιπόλεως 11, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία και στα κατά τόπους Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ:
- Φώτη Πίττα 15, 1065 Λευκωσία,
- Αγίου Ανδρέου 55, 3036 Λεμεσός
- Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 57, 6036 Λάρνακα
- Ελευθερίου Βενιζέλου 87, 8021 Πάφος
Οι ώρες παράδοσης αιτήσεων είναι οι πιο κάτω:
8:00-13:45 (Δευτέρα - Παρασκευή)
15:00-17:15 (Τρίτη)
Την Παρασκευή 9/11/2018, τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων, θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ μέχρι τις 12:00μ.

Κατά την παράδοση των αιτήσεων στα Γραφεία της Αρχής θα καταβάλλεται τέλος συμμετοχής στην εξέταση, το οποίο έχει ορισθεί στα €30 (συμπ.ΦΠΑ), ΜΟΝΟ ΜΕΤΡΗΤΑ, για κάθε αίτηση ξεχωριστά και θα εκδίδεται σχετική απόδειξη. Σημειώνεται ότι το τέλος συμμετοχής δεν επιστρέφεται.
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την Παρασκευή, 9/11/2018, και ώρα 12:00μ. (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης, δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις για πρόσληψη, το Γενικό Έντυπο Συγκατάθεσης καθώς και τα Σχέδια Υπηρεσίας των πιο πάνω θέσεων, στα οποία αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα προσόντα, τα καθήκοντα και οι ευθύνες των θέσεων, από την ιστοσελίδα της Αρχής στη διεύθυνση www.eac.com.cy ή από τα κατά τόπους Γραφεία της
ΑΗΚ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Κεντρικά Γραφεία, στα τηλέφωνα 22201612, 22201636 και 22201611.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα πιο κάτω αντίγραφα:
1. Ακαδημαϊκά Προσόντα
2. Βεβαίωση εγγραφής στο ΕΤΕΚ (όπου εφαρμόζεται)
3. Επίσημη αναλυτική κατάσταση των μαθημάτων τα οποία έχει διδαχθεί ο αιτητής κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών του σπουδών (όπου εφαρμόζεται)
4. Πιστοποιητικό Γεννήσεως
5. Βεβαίωση συμπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή απαλλαγής από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους)
6. Πιστοποιητικά εκπαίδευσης ή εξετάσεων ή άλλων προσόντων που αναφέρονται στην αίτηση
7. Επίσημα πιστοποιητικά βεβαίωσης της πείρας στα οποία να αναφέρεται ο εργοδότης, η περίοδος εργοδότησης,
η θέση και το αντικείμενο της εργασίας
8. Απολυτήριο Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
Σημ.: Όλα τα έγγραφα που υποβάλλονται πρέπει να είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη πιστοποιημένη μετάφραση σε μια από τις πιο πάνω γλώσσες. Νοείται ότι η γνησιότητα των αντιγράφων θα επιβεβαιωθεί πριν από την πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε γραπτές εξετάσεις. Σε προφορική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις, κατά σειρά επιτυχίας, που πληροί τα απαιτούμενα προσόντα των Σχεδίων Υπηρεσίας των θέσεων, ίσος με το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων. Αν ο αριθμός των επιτυχόντων είναι μικρότερος από το τριπλάσιο των δημοσιευμένων κενών θέσεων θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη όλοι όσοι έχουν επιτύχει.
Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων αυτών θα διέπεται από τις πρόνοιες του Νόμου Αρ. 6(Ι) του 1998 έως 2008 (Οι περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμοι του 1998 έως 2006 και του Τροποποιητικού Νόμου 106(Ι) του 2008).

Ως εκ τούτου, μετά το πέρας της καθορισμένης διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων, θα καταρτιστεί ΠΙΝΑΚΑΣ διοριστέων σύμφωνα με την τελική σειρά κατάταξής τους. Με βάση τον ΠΙΝΑΚΑ αυτό, θα γίνει η πλήρωση των θέσεων που δημοσιεύονται, καθώς και των θέσεων που πιθανόν να προκύψουν κατόπιν σχετικής διαδικασίας αποπαγοποίησης στο διάστημα ενός χρόνου από την ημερομηνία καταρτισμού του ΠΙΝΑΚΑ.
Περαιτέρω σημειώνεται ότι, αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτών που θα διοριστούν, εφαρμόζεται η παράγραφος 7 του Νόμου Ν. 8(ΙΙ)/2018 που αφορά στη Μείωση των κλιμάκων εισδοχής.
Να σημειωθεί ότι με βάση το Νόμο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση, Νόμος 205(Ι)2002, άνδρες και γυναίκες απολαμβάνουν ίσης μεταχείρισης απαγορευομένης οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης διακρίσεως λόγω φύλου. Ως εκ τούτου η διεκδίκηση των θέσεων γίνεται με ίσους όρους για άτομα και των δύο φύλων.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
2 Θέσεις στο ECHA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ER Expert στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - SRB
4 θέσεις Τεχνικών Έργων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση ερευνητή για σχεδίαση κυκλωμάτων τροφοδοσίας
ΑΙΤ
2019 Heineken International Graduate Programme
HEINEKEN