Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΟΑΕΔ

4 θέσεις Δικηγόρων στον ΟΑΕΔ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΟΑΕΔ προκηρύσσει πρόσληψη, με επιλογή, τεσσάρων (4) δικηγόρων παρ' Εφέταις, με έμμισθη εντολή, για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού στην Αθήνα.

Εκ των ανωτέρω δικηγόρων:
α) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο διοικητικό δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων γενικά),
β) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων έργων), γ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δ) ένας θα πρέπει να έχει εξειδίκευση στο Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης ή στο Εργατικό Δίκαιο.


Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
2. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, να μην είναι ανυπότακτοι και να μην έχουν
καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

3. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).
4. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη, υποδικία και να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
5. Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

6. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικού τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου σχολής της αλλοδαπής.
7. Να είναι μέλη δικηγορικού συλλόγου της χώρας.
8. Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων.
9. Να έχουν ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο διοικητικό δίκαιο ή στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων γενικά), ή στο δημόσιο δίκαιο (ιδίως στο δίκαιο των δημοσίων έργων) στο ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή στο δίκαιο της κοινωνικής ασφάλισης ή στο εργατικό δίκαιο, η οποία αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου Νομικού τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών, δε λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή της παρούσας.

10. Να έχουν διοριστεί δικηγόροι παρ' εφέταις.
11. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.
12. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του δημόσιου τομέα.
Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου, επί ποινή αποκλεισμού της συμμετοχής του, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστεί- λουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο και την ένδειξη για τη διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) δικηγόρων στον ΟΑΕΔ (Διεύθυνση Διοικητικού, Εθνικής Αντιστάσεως 8, Τ.Κ. 17456, Άλιμος Αττικής) αίτηση συμμετοχής, σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, που αρχίζει την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας πανελλαδικής κυκλοφορίας.
2. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγιση του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
3. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επιφέρει τις προβλεπό- μενες ποινικές κυρώσεις.

4. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται, απα- ραιτήτως, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, σε περίπτωση δε που από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται και πιστοποιητικό γέννησης. β) Υπεύθυνη δήλωση, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:
Έχω δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: 1) Έχει στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά του δικαιώματα. 2) Έχει καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης να μην υφίσταται εναντίον του εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμε- να πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός αν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, π.δ. αίρει και το κώλυμα αυτό. 3) Τελεί σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση. 4) Έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά γ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. δ) Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής δράσης. ε) Ευκρινή φωτοαντίγραφα του πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος.

στ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού Συλλόγου από το οποίο να προκύπτει η ημερομηνία εγγραφής του υποψηφίου ως μέλους, ότι δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και δεν κατέχει άλλη έμμισθη θέση. ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα και δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα. η) Όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν και είναι δυνατόν να συνεκτιμηθούν για την αξιολόγηση και απόδειξη της επαγγελματικής κατάρτισης, εξειδίκευσης, εμπειρίας, γλωσσομάθειας και της εν γένει επάρκειάς του, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων, όπως αυτά ορίζονται κατωτέρω στην παρ. Ε της παρούσας.

5. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση ή που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν υπεύθυνη δήλωση περί παραιτήσεως τους από τη θέση αυτή, εφόσον επιλεγούν, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους και προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1649/1986.

6. Στην αίτηση του ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής. Αν αυτά δεν προσκομισθούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτηση του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
7. Αιτήσεις δικηγόρων που έχουν διοριστεί παρ' Αρείω
Πάγω δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8. Η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία, σημαίνει ταυτόχρονα ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.
Σημειώσεις σχετικά με τους τίτλους σπουδών:
- Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., ή το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία, ή ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.) περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

- Σε περίπτωση που από την πράξη ή το πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείμενο, απαιτείται βεβαίωση από το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και επίσημη μετάφρασή της.
- Στις περιπτώσεις που η ισοτιμία ή ισοτιμία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής αναγνωρίζεται μόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος, και επομένως δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
- Στην περίπτωση που ο μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό, δεν λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος.
- Για όσους τίτλους σπουδών είναι σε ξένη γλώσσα, απαιτείται επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
1. Για την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του, η επαγγελματική του πείρα και επάρκεια και η γνώση ξένων γλωσσών.
2. Αρμόδια για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προσόντων των υποψηφίων ως προς τις απαιτήσεις και τα προσόντα τους προς πλήρωση των θέσεων είναι η πενταμελής Επιτροπή που προβλέπεται στο εδ. β' της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α' 208).

3. Ο έλεγχος των προσόντων των υποψηφίων διενεργείται από την επιτροπή σε δύο στάδια: α) την Προεπιλογή και β) την Αξιολόγηση.
Α' στάδιο - προεπιλογή: Κατά το στάδιο αυτό η επιτροπή αξιολόγησης ελέγχει αρχικά το παραδεκτό της υποβολής όλων των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Δ'της παρούσας. Με το πέρας του σταδίου αυτού αποκλείονται οι υποψήφιοι των οποίων οι αιτήσεις εκρίθησαν απαράδεκτες, χωρίς να δύνανται να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης και να κληθούν σε ατομική συνέντευξη.
Β' στάδιο - αξιολόγηση: Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των υποψηφίων που είχαν υποβάλει παραδεκτά την αίτησή τους, καλώντας τους σε ατομική συνέντευξη.

4. Ειδικότερα, η ως άνω επιτροπή αξιολογεί τους υποψηφίους λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω κριτήρια, τα οποία και συνεκτιμά για τη διαμόρφωση της απόφασής της.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Τεχνικού Μηχανών εξωσωματικής κυκλοφορίας
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
4 θέσεις Ερευνητών Β και Ειδικού Λειτουργού Επιστήμονα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
15 Θέσεις με απόσπαση στην ΑΔΙΠ
ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή προσωρινού τακτικού μέλους στο ΕΛΙΔΕΚ
ΕΛΙΔΕΚ
62 θέσεις στην Enterprise Greece
ΑΣΕΠ