Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 14/09/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Θέση Πολιτικού Μηχανικού στο Δήμο Λευκωσίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Τριμελής Επιτροπή του Δήμου Λευκωσίας για την πρόσληψη εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λευκωσίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων
Αορίστου και Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), είναι πιθανόν να προκύψει η ανάγκη για απασχόληση Πολιτικών Μηχανικών για τα αναπτυξιακά έργα του Δήμου για μέγιστη
περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η απασχόληση αφορά χρηματοδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α9, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2018 και σε αυτή προστίθεται οποιαδήποτε εγκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης, η οποία ανέρχεται σε €20.048,40 ετησίως. Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφορά Ταμεία. Τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και οι ευθύνες έχουν ως εξής:


1. Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό Δίπλωμα στην Πολιτική Μηχανική.
Σημείωση 1: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον Κλάδο Πολιτικής Μηχανικής σύμφωνα με τον περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμο.
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Αποδεδειγμένη πείρα στην εκπόνηση μελετών πολιτικής μηχανικής και επίβλεψης τεχνικών έργων και αποδεδειγμένη πείρα στην εκπόνηση μελετών και επίβλεψη έργων οδοποιίας.
(δ) Απαιτούμενη συνολική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών.
(ε) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(στ) Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου.
H πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.


2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Εκπόνηση μελετών πολιτικής μηχανικής για έργα οδοποιίας, τεχνικά έργα, αντιπλημμυρικά έργα, ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμών για προκήρυξη προσφορών.
(β) Εκτελεί επίβλεψη των έργων κατά τη διάρκεια της κατασκευής.
(γ) Εκτελεί διαχείριση του συμβολαίου και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου, συντονίζει
τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και άλλων συμβούλων όπου εφαρμόζεται.
(δ) Παρακολουθεί την πρόοδο των εργασιών, τηρεί τα χρονοδιαγράμματα και ενημερώνει ανάλογα τον Εργοδότη.
(ε) Εκπονεί όλες τις απαιτούμενες εκθέσεις αλλαγών προς υποβολή στα αρμόδια όργανα και επιτροπές.
(στ) Διευθύνει τις συναντήσεις εργοταξίου (τεχνικές και προόδου) με τη συμμετοχή και άλλων συντελεστών/ συμβούλων του έργου.
(ζ) Διεξάγει την απαραίτητη αλληλογραφία.
(η) Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συντελεστές του έργου, επιμετρητή ποσοτήτων και άλλους εξωτερικούς συμβούλους ή υπαλλήλους του Δήμου σε όλα τα στάδια των έργων όπου κρίνεται απαραίτητο για την
ολοκληρωμένη αποπεράτωσή τους.
(θ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από την Υπηρεσία

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο ειδικό έντυπο το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy, ή από το Γραφείο Υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου, Πλατεία Ελευθερίας, 1500 Λευκωσία.
6. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στα τηλέφωνα του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου Λευκωσίας 22797258, 22797253, 22797254.
7. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών, αναλυτική κατάσταση μαθημάτων, κ.ά).
Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
8. Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα δεν θα λαμβάνονται υπόψη.


9. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν είτε ιδιοχείρως στο Γραφείο Υποδοχής Δήμου Λευκωσίας, Λεωφόρος Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 8, Λευκωσία, με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών
08:00 - 15:00, ή με συστημένη επιστολή μέσω Ταχυδρομείου στη διεύθυνση, Γραφείο Υποδοχής, Δήμος Λευκωσίας, Τ.Θ. 21015, 1500 Λευκωσία. Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται Αίτηση για τη θέση
Εργοδοτούμενου Ορισμένου Χρόνου - Θέση Πολιτικού Μηχανικού.
10. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018, ώρα 15:00 (ή ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
156 θέσεις εργασίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέσεις πρακτικής άσκησης του οργανισμού συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Λειτουργού Ενέργειας- Πληροφορική
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κενή Θέση Τεχνικού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ