Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/10/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Κενή Θέση Λειτουργού Πανεπιστημίου σε θέματα συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πανεπιστημίου με τοποθέτηση στη Λεμεσό. Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού. Ο μισθός της θέσης είναι Κλίμακα: Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 βάσει του Ν.56(Ι)/2018, (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.


Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου https://jobs.cut.ac.cy).
Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης έχουν ως εξής:


Α. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
Κάτω από την εποπτεία του Οικείου Προϊσταμένου:
1. Εκτελεί διοικητικά καθήκοντα αναφορικά με την εξέταση διάφορων υποθέσεων, προβλημάτων και θεμάτων που αφορούν τις αρμοδιότητες του τομέα στον οποίο τοποθετείται.
2. Υποστηρίζει στην οργάνωση, συντονισμό, προγραμματισμό, εποπτεία ενός ή περισσοτέρων τομέων εργασίας.
3. Υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων, διεκπεραιώνει ή μεριμνά για την υλοποίηση των λαμβανομένων αποφάσεων, εφαρμόζει τη σχετική Νομοθεσία και Κανονισμούς και διεξάγει τη σχετική
αλληλογραφία.
4. Έχει την εποπτεία και τον έλεγχο υφιστάμενου προσωπικού.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του /της ανατεθούν.


Β. ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:
Κάτω από την εποπτεία του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας:
1. Παρέχει συμβουλευτική στήριξη σε φοιτητές του Πανεπιστημίου για προβλήματα προσωπικά, οικογενειακά, σχέσεων ή άλλα θέματα της ειδικότητάς του/της που δυνατό να επηρεάσουν την ακαδημαϊκή επίδοση και την
προσωπική τους ευημερία.
2. Οργανώνει ενημερωτικές συναντήσεις φοιτητών και άλλων ενδιαφερομένων για θέματα της ειδικότητάς του και ετοιμάζει πληροφοριακό υλικό. 3. Διοργανώνει σεμινάρια/βιωματικά εργαστήρια σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης.
4. Επικοινωνεί και συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες, άτομα, φορείς και οντότητες για την προαγωγή των στόχων του Πανεπιστημίου που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες της δραστηριότητας και της Υπηρεσίας του.
5. Χρησιμοποιεί συστήματα μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-administration) και τηρεί αρχείο αξιολόγησης και στοιχείων για τους φοιτητές στους οποίους προσφέρει συμβουλευτική στήριξη.
6. Σε κάθε περίπτωση η εργασία του/της διέπεται από τις αρχές του Δεοντολογικού Κώδικα του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου.


Γ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή πτυχίο στην Ψυχολογία.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος ή ισότιμο προσόν (επιπέδου Μάστερ) στον κλάδο της Κλινικής Ψυχολογίας ή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (ή Συμβουλευτικής σε πλαίσιο ψυχολογικής ή ψυχοθεραπευτικής στήριξης) ή
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.
3. Εγγραφή στο Μητρώο Εγγεγραμμένων Eιδικών Ψυχολόγων και ειδικότερα στον κατάλογο Κλινικής Ψυχολογίας ή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ή Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
4. Μονοετής εργασιακή πείρα μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σχετική με τα καθήκοντα της θέσης.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, ευαισθησία σε φοιτητικά προβλήματα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας και επικοινωνίας.


Δ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ:
1. Κατοχή πρόσθετων ακαδημαϊκών προσόντων στους Τομείς της Ψυχολογίας ή Κλινικής Ψυχολογίας ή Συμβουλευτικής Ψυχολογίας ή Συμβουλευτικής (σε πλαίσιο ψυχολογικής ή ψυχοθεραπευτικής στήριξης).
2. Πρόσθετη εργασιακή πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή ισότιμου προσόντος.
3. Πρόσθετη πείρα, μετά την απόκτηση του Μεταπτυχιακού τίτλου ή ισότιμου προσόντος, σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Σημείωση: Τα έτη που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3 των πλεονεκτημάτων δε μετρούν σωρευτικά, αλλά ανεξάρτητα και δεν μπορεί το ένα να επικαλύπτει το άλλο.
Νοείται ότι το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει πιστοποιητικά αναγνώρισής ή/και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα/πιστοποιητικά θεωρεί αναγκαία, προς επιβεβαίωση όλων των πιο πάνω απαιτούμενων προσόντων και
πλεονεκτημάτων.


Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθούν γραπτές και προφορικές εξετάσεις κατά αναλογία των νόμων που εφαρμόζονται στη Δημόσια Υπηρεσία.
2. Η/Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή μετακινείται σε οποιοδήποτε Τμήμα ή Υπηρεσία ή Γενική Διοίκηση του Πανεπιστημίου.
3. Ο όρος Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Τίτλο.
4. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα εργάζονται, ανάλογα με τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, είτε µε σύστημα βάρδιας, είτε µε ειδικά ωράρια, σύμφωνα με τους Κανόνες που εγκρίνει το Συμβούλιο.
5. Ανάλογα µε τις ανάγκες του Πανεπιστημίου, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.
6. Το Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).
7. Το άτομο που θα διοριστεί θα τύχει ειδικής εκπαίδευσης έτσι ώστε αν είναι δυνατό σε διάστημα 3 ετών ναπετύχει σε γραπτή εξέταση με θέμα το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί ίδρυσης και λειτουργίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (περιλαμβανομένου και τροποποιήσεων) και άλλες Νομοθεσίες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (π.χ. περί Προϋπολογισμού), τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες
(περιλαμβανομένου του Ν. 38(Ι)/2004 και τροποποιήσεων) το Νομοθετικό Πλαίσιο (Νόμοι και Κανονισμοί) περί Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και τους Κανονισμούς Υπηρεσίας υπαλλήλων (που ισχύουν στο
Πανεπιστήμιο). Το ίδιο θα ισχύσει και για το υφιστάμενο Προσωπικό.


8. Mε βάση την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών ημερομηνίας 14.9.2011 οι κλίμακες εισδοχής στον ευρύτερο δημόσιο τομέα για τους νεοεισερχόμενους μειώνονται κατά 10%. Με τη συμπλήρωση 24 μηνών
υπηρεσίας στο βασικό μισθό, ο εργοδοτούμενος θα τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας της θέσης, όπως αυτή αναφέρεται στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας.
9. Το Συμβούλιο δύναται να αξιολογήσει για σκοπούς μισθολογικής τοποθέτησης το άτομο που θα διοριστεί στη βάση του Πλαισίου Μισθολογικής Τοποθέτησης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, αναλόγως της
πείρας σε αντίστοιχη θέση και ακαδημαϊκών (και/ή επαγγελματικών) προσόντων που κατέχει κατά την τοποθέτησή του στο ΤΠΚ ή θα αποκτήσει κατά τη διάρκεια της εργοδότησής του. Νοείται ότι, οι προσαυξήσεις
που θα παραχωρηθούν δε θα επηρεάσουν την αρχαιότητα των υπαλλήλων.

10. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων αυτών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:
(α) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
(β) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια.
11. Κανένας δεν διορίζεται στο Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές
του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
12. Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην
ηλεκτρονική αίτηση.
13. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας:
(α) Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους -
(ί) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι αυτοί θα έχουν άριστη γνώση
της Αγγλικής γλώσσας.
(β) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω
αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
14. Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα
επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
15. Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://jobs.cut.ac.cy και όχι αργότερα από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 5/10/2018.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον:
1. Συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης και επισυναφθούν τα αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται πιο πάνω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για επαγγελματική πείρα (τα πρωτότυπα να παρουσιασθούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Αιτήσεις που δεν θα είναι δεόντως συμπληρωμένες και δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις ή που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
2. Καταβληθεί τέλος για συμμετοχή στη διαδικασία πλήρωσης της θέσης αξίας €30 μέσω της JCC Payments στον εξής σύνδεσμο: https://www.jccsmart.com/e-bill/invoices/2672/pay. Σημειώνεται ότι, το τέλος συμμετοχής
στη διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφεται.

Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο
τηλέφωνο 25002482.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
156 θέσεις εργασίας στο δίκαιο του ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Θέσεις πρακτικής άσκησης του οργανισμού συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Θέση Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Λειτουργού Ενέργειας- Πληροφορική
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Κενή Θέση Τεχνικού στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ