Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/09/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

2 Κενές θέσεις Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) κενών μόνιμων θέσεων Λειτουργού Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων στον Τομέα
Οικονομικών Θεμάτων. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.


Ο μισθός των θέσεων είναι Α8*: €22.048, 24.500, 25.697. 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11:
€40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637, (Συνδυασμένες Κλίμακες). Σε αυτόν προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό
επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σημ.:
1. Ο/η διοριζόμενος/η δυνατό να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα της κλίμακας Α8 ή Α10 ή της Α11 με βάση τα προσόντα και την πείρα τους κατά την κρίση του Συμβουλίου Επιλογής και Προαγωγών, απόφαση η οποία
θα ληφθεί κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων.
2. Στη μισθοδοσία του/της λειτουργού που θα διοριστεί θα τύχει εφαρμογής οι πρόνοιες των περί μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και
Εργοδοτούμενων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014, ως και η μείωση των Κλιμάκων Εισδοχής Νεοεισερχομένων κατά 10%*.
3. Ο/η διοριζόμενος/η θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από την σχετική Νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών, για την
απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από έγκριση του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 ως 2016.

Σύμφωνα με το οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:
I. Γενικά Καθήκοντα
(α) Διεξάγει μελέτες, ετοιμάζει εκθέσεις και εφαρμόζει τη σχετική με τα καθήκοντά του νομοθεσία.
(β) Διεξάγει αλληλογραφία και παρακολουθεί και ενημερώνει τον προϊστάμενο του τομέα του για όλες τις εξελίξεις.
(γ) Συνεργάζεται με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς για θέματα Ρύθμισης Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
(δ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

ΙΙ. Ειδικά Καθήκοντα
(α) Σε συνεργασία με το Λογιστήριο ετοιμάζει τον προϋπολογισμό του Γραφείου.
(β) Συμβουλεύει τον Επίτροπο για τον καθορισμό των τελών, των δικαιωμάτων, τον καθορισμό διοικητικών προστίμων και κυρώσεων που μπορούν να επιβληθούν σε σχέση με μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του
σχετικού νόμου.
(γ) Ετοιμάζει κανονισμούς όσον αφορά τη μεθοδολογία και τιμολόγηση καθώς και τα σχετικά κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τελών.

ΙΙΙ. Απαιτούμενα Προσόντα
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Οικονομικά, Στατιστική ή μέλος Αναγνωρισμένου Σώματος Επαγγελματιών Λογιστών.
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
(γ) Τριετής τουλάχιστον μεταπτυχιακή πείρα σε καθήκοντα σχετικά με τον οικείο κλάδο σπουδών.
(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα Τηλεπικοινωνιών, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:
1) Αναφορικά με τους υποψηφίους των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να
ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


2) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Νοείται ότι σύμφωνα με την επιφύλαξη του άρθρου 8 των περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2002, το Συμβούλιο Επιλογής και Προαγωγών μπορεί να
επιτρέψει σε ειδική περίπτωση για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας υποβάλλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών αυτών και σε
περίπτωση επιλογής, αυτό μπορεί να διοριστεί -
(ι) Με σύμβαση για ορισμένο χρόνο. ή (ιι) Πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη Δημόσια Υπηρεσία ή άλλο Οργανισμό Δημοσίου με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα χρόνια.
Σύμφωνα με το άρθρο 8(β) και (γ) των περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Όροι Πρόσληψης και Υπηρεσίας) Κανονισμών του 2002 Κανένας δε διορίζεται στο Γραφείο του Επιτρόπου, εκτός αν
συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

3) Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.
4) Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς του περί Ρυθμίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών Νόμου μέσα σε 4 χρόνια ή σε 8 εξεταστικές (ανά εξάμηνο) περιόδους από το διορισμό τους.

5) Αποδεκτά τεκμήρια για την πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας είναι:
α) Ελληνική Γλώσσα
(i) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης Ελλάδας και Κύπρου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την Ελληνική . ή
(ii) Modern Greek ή A.L. με βαθμό C και άνω.

β) Αγγλική γλώσσα
(i) G.C.E στην Αγγλική γλώσσα με βαθμό C και άνω.
(ii) I.G.C.S.E. με βαθμό C και άνω.
(iii) E.L.T.S. με βαθμό 6 και άνω.
(iv) T.O.E.F.L. με βαθμό 550 και άνω (Paper-based) ή T.O.E.F.L. με βαθμό 213 και άνω (Computer based).
(v) Προγράμματα σπουδών με φοίτηση πέραν των έξι μηνών σε Αγγλόφωνα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού συνοδευόμενα από πιστοποιητικά επιτυχίας σε σχετικές εξετάσεις.
(vi) Πιστοποιητικό επιτυχίας στις Τελικές Εξετάσεις των Κρατικών Ινστιτούτων Επιμόρφωσης στα Αγγλικά τουλάχιστον του έκτου έτους.
(vii) Certificate of Proficiency in English του University of Cambridge με βαθμό C και άνω.
(viii) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Mediterranean Institute of Management.
(ix) Μεταπτυχιακά Διπλώματα (Master of Public Sector Management M.B.A.) του Κυπριακού Διεθνούς
Ινστιτούτου Διεύθυνσης (C.I.I.M.).
(x) Αποδεικτικό τεκμήριο για την πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας θεωρείται και το σχετικό πιστοποιητικό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Ο/Η Λειτουργός που θα διοριστεί θα εργάζεται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες του Γραφείου, και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου του Γραφείου.
Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα κριθούν ότι κατέχουν τα προσόντα θα κληθούν να υποβληθούν σε γραπτή και προφορική εξέταση.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο ‘ΓΕΡΗΕT 1’ και να παραδοθούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οδός Ηλιουπόλεως 12, Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία έναντι
απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν στο Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Ηλιουπόλεως 12, Ταχυδρομική Θυρίδα
24412, 1704 Λευκωσία το αργότερο μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου 2018. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για την τριετή υπηρεσία που αναφέρεται στην παράγραφο III πιο πάνω (Τα πρωτότυπα να παρουσιάζονται όταν ζητηθούν για έλεγχο).

Αιτήσεις μπορούν να προμηθευτούν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο του Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων οδός Ηλιουπόλεως 12, 1101 Άγιος Ανδρέας, Λευκωσία ή από την ιστοσελίδα του
Γραφείου http://www.ocecpr.org.cy
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο του Επιτρόπου, τηλ. 22693166 ή 22693000

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
170 Κενές θέσεις φροντιστών υγείας στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
40 κενές θέσεις γραφέων στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
2 Κενές μόνιμες θέσεις Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών υπηρεσιών Κύπρου
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Πλήρωση της θέσης Ευρωπαίου Εισαγγελέα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση Τεχνικού στο Δήμο Λευκωσίας
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ