Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ειδικός Σύμβουλος: Εξωτερικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης των ελέγχων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ειδικός σύμβουλος σύμφωνα με το άρθρο 5 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Εξωτερικό μέλος της επιτροπής παρακολούθησης των ελέγχων (APC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

I. Ποιοι είμαστε

Η APC βοηθά το Σώμα των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Συνθήκες και από άλλες νομοθετικές πράξεις μέσω της εξασφάλισης της ανεξαρτησίας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS), της παρακολούθησης της ποιότητας των εργασιών εσωτερικού ελέγχου, και της διασφάλισης ότι οι συστάσεις για ελέγχους έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη από τις Υπηρεσίες της Επιτροπής και ότι δίδεται η δέουσα συνέχεια. Η APC υποβάλλει αναφορές στο Σώμα των Επιτρόπων και συμβάλλει στην εν γένει περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας του οργάνου όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του και συμβάλλει στην από πλευράς του Σώματος των Επιτρόπων εποπτεία της διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων, και των πρακτικών εσωτερικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η APC είναι ένα όργανο εποπτείας και δεν έχει διαχειριστικές αρμοδιότητες. Η APC αποτελείται από μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εξωτερικά μέλη με αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα στη διενέργεια ελέγχων και συναφή θέματα, και προεδρεύεται από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα εξωτερικά μέλη διορίζονται επισήμως μετά από ανοικτή και διαφανή διαδικασία επιλογής για μέγιστη θητεία τεσσάρων ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί μία φορά.

Πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με την εντολή της APC παρατίθενται στον Χάρτη της (διαθέσιμο στα αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά, στην εξής διεύθυνση): https://ec.europa.eu/info/departments/internal-audit-service/how-we-work_

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Για να ληφθούν υπόψη για τη φάση επιλογής, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:

-Υπηκοότητα: να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης·
-Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: να διαθέτουν:

-επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής, ή

-επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενες με δίπλωμα (πτυχίο), καθώς και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική πείρα ενός έτους δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου)·

-Σχετική επαγγελματική πείρα: να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου που αναφέρεται ανωτέρω, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε έτη σε τομείς που σχετίζονται με τον λογιστικό έλεγχο, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων·

-Γλώσσες: να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν επαρκή γνώση τουλάχιστον μίας ακόμη από τις εν λόγω γλώσσες·

-Ανεξαρτησία και σύγκρουση συμφερόντων: Να ασκούν τα καθήκοντά τους με ανεξαρτησία. Να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των καθηκόντων τους ως εξωτερικού μέλους και άλλων επισήμων καθηκόντων.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ακόλουθη διεύθυνση: IAS-APC-SECRETARIAT@ec.europa.eu.

Για να είναι έγκυρες οι αιτήσεις υποψηφιότητας, οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα σε μορφότυπο Word ή PDF και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.

Για λειτουργικούς λόγους και για να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής το ταχύτερο δυνατόν, προς το συμφέρον τόσο των υποψηφίων όσο και του θεσμικού οργάνου, η διαδικασία επιλογής θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.

Πρέπει, επίσης, να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η εν λόγω διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί για να ενημερωθείτε σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας επιλογής. Παρακαλούμε τους υποψηφίους να ενημερώνουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 45 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να παρατείνει την προθεσμία για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σχετική δημοσίευση αποκλειστικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή στο μεταφραστικό κέντρο της ΕΕ στο Λουξεμβούργο
ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
Θέση Γενικού γραμματέα στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων
ΕΥΡΩΠΑΙΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
7 Θέσεις με απόσπαση στις θέσεις ασκούμενων εθνικών εμπειρογνωμόνων
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Διοικητικοί Υπάλληλοι Επιστημονικής Έρευνας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - EPSO
Θέση Αναπληρωτή Διευθυντή στο Eurofound
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ