Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/07/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Θέση Διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού (ΓΔ BUDG). Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας (AD 14), Βρυξέλλες. (άρθρο 29 παράγραφος 2 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης)

Η ΓΔ BUDG ζητεί να προσλάβει διευθυντή/-ύντρια που θα είναι επικεφαλής της Διεύθυνσης Εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ο/Η Διευθυντής/-ύντρια Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού θα υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή — Διατάκτη και θα παρέχει στήριξη υψηλότατου επιπέδου στη Γενική Διεύθυνση, έτσι ώστε να φέρει εις πέρας την αποστολή της.

Ο/Η ιδανικός/-ή υποψήφιος/-α θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

-άριστη γνώση και αποδεδειγμένη εμπειρία στα δημόσια οικονομικά, τη διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων, τους κανόνες και τις διαδικασίες του προϋπολογισμού, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και την υποβολή δημοσιονομικών εκθέσεων,
-αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση δημοσιονομικών και λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων και ικανότητα κατανόησης και εφαρμογής μεθοδολογιών για τη διαχείριση έργων ΤΠ,
-καλή γνώση των θεμάτων και διαδικασιών που συνδέονται με τον εξωτερικό οικονομικό έλεγχο, τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαδικασία απαλλαγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (απόφαση απαλλαγής, από το Κοινοβούλιο, της εκτελεστικής αρχής, δηλ. της Επιτροπής, σχετικά με τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, με την οποία κλείνει ο κύκλος του προϋπολογισμού),
-αποδεδειγμένη επιτυχή προϋπηρεσία σε διευθυντική θέση στην οποία να επέδειξε άριστα ηγετικά προσόντα και την ικανότητα να καθοδηγεί και να εμπνέει μεγάλες διεπιστημονικές ομάδες προσωπικού με υψηλή κατάρτιση, καθώς και την ικανότητα να καθορίζει προτεραιότητες και να λαμβάνει αποφάσεις,
-άριστες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και διανοητική ικανότητα,
-ευθυκρισία και εξαιρετικές δεξιότητες ανάλυσης και σύλληψης, οι οποίες να μαρτυρούν άρτια ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και παραγωγής καινοτόμων, συνεκτικών και δημιουργικών ιδεών, καθώς και πρακτικών σχεδίων δράσης,
-άριστες ικανότητες επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρεί έναν αποτελεσματικό και αποδοτικό διάλογο με εσωτερικούς και εξωτερικούς ενδιαφερόμενους φορείς, καθώς και άρτια πείρα όσον αφορά τον συντονισμό και τις διαπραγματεύσεις σε υψηλό επίπεδο.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (κριτήρια επιλεξιμότητας)

Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
-Υπηκοότητα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν:

i) είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής·

ii) είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, καθώς και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω μονοετής επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, η οποία απαιτείται παρακάτω).

-Επαγγελματική πείρα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα.

-Διευθυντική πείρα: Τουλάχιστον 5 έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (1) η οποία να έχει άμεση σχέση με τομέα συναφή με την παρούσα θέση.

-Γλώσσες: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) και να διαθέτουν επαρκή γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, μέρος της συνέντευξης ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα.

-Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να μην έχουν φθάσει ακόμη στη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία, για τους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ως εκείνη που συμπληρώνεται στο τέλος του μηνός κατά τον οποίο ο υπάλληλος συμπληρώνει την ηλικία των 66 ετών [βλ. άρθρο 52 στοιχείο α) του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης] (3).

Η προθεσμία για την εγγραφή σας λήγει στις 5 Ιουλίου 2018, 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.

Σημαντικές πληροφορίες για τους/τις υποψηφίους/-ήφιες

Υπενθυμίζεται στους/στις υποψηφίους/-ήφιες ότι οι εργασίες των επιτροπών επιλογής είναι εμπιστευτικές. Απαγορεύεται στους/στις υποψηφίους ή σε οποιουσδήποτε τρίτους που ενεργούν εξ ονόματός τους να έρθουν σε απευθείας ή έμμεση επαφή με μέλη των εν λόγω επιτροπών.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην εθνική φρουρά της Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη μηχανικών κατεύθυνσης στατικών μελετών για τεχνικά και οικοδομικά έργα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις μηχανικών κατεύθυνσης μελετών οδοποιίας
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου πολιτικών μηχανικών γενικής κατεύθυνσης
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου στα Οικονομικά -Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μηχανολογική Μηχανική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ