Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 27/06/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Θέση Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Μετάφρασης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Υπηρεσία- Μεταφραστική υπηρεσία
Τόπος εργασίας- Βρυξέλλες
Ονομασία θέσης- Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής/Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Μετάφρασης
Ομάδα καθηκόντων και βαθμός- AD 15
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ -27 Ιουνίου 2018

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) επικουρεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ και τα προπαρασκευαστικά όργανά τους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Παρέχει συμβουλές και υποστήριξη στα μέλη και τους Προέδρους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων τους, μεταξύ άλλων νομικές και πολιτικές συμβουλές και υποστήριξη για τον συντονισμό με τα άλλα θεσμικά όργανα, την επεξεργασία συμβιβασμών, την κατάρτιση σχεδίων κειμένων, καθώς και όλες τις πρακτικές λεπτομέρειες που είναι αναγκαίες για την καλή προετοιμασία και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

Η μεταφραστική υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα, εκτελεί μεταφράσεις των εγγράφων του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Επιπλέον, η υπηρεσία επεξεργάζεται έγγραφα για τους εσωτερικούς συντάκτες και τους συντάκτες της Προεδρίας και παρέχει πολύγλωσση συνδρομή κατά την παρακολούθηση των μέσων ενημέρωσης, καθώς και προς τον Πρόεδρο των ενημερωτικών συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στο πλαίσιο άλλων πρωτοβουλιών. Σύμφωνα με το πρόγραμμα Μετάφραση 2020, η υπηρεσία ατενίζει το μέλλον της μετάφρασης - ενός πεδίου στο οποίο σημειώνεται μείζων τεχνολογικός μετασχηματισμός με σημαντικό αντίκτυπο στον τρόπο εργασίας και την οργάνωση της υπηρεσίας.

Επαγγελματικές δεξιότητες
-Δεδομένου ότι η γαλλική και η αγγλική γλώσσα χρησιμοποιούνται εκτεταμένα για την επικοινωνία εντός της ΓΓΣ και με τα άλλα θεσμικά όργανα, απαιτείται άριστη γνώση μιας από τις δύο γλώσσες και πολύ καλή γνώση της άλλης γλώσσας. Η γνώση άλλων επίσημων γλωσσών της ΕΕ θα αποτελέσει πλεονέκτημα.
-Γνώση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου και των διαδικασιών που εφαρμόζουν για τη λήψη αποφάσεων
-Γνώση του ρόλου της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
-Γνώση της πολιτικής πολυγλωσσίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ

Τα άτομα που θα υποβάλουν υποψηφιότητα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία κατά την υποβολή της αίτησης:

α) Γενικοί όροι
-Να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
-Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων,
-Να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν νομικώς ορισθείσες στρατολογικές υποχρεώσεις τους.

β) Ειδικοί όροι
-Να έχουν πραγματοποιήσει πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο (1),
-Να έχουν σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 15 ετών,
-Να έχουν σημαντική διευθυντική πείρα, από την οποία 2 έτη τουλάχιστον σε καθήκοντα ανώτερου στελέχους.

ΠΩΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΑΙΤΗΣΗ

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27 Ιουνίου 2018.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να αποσταλούν το αργότερο την ημέρα λήξης της προθεσμίας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση: Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu.

Για να είναι έγκυρες, οι υποψηφιότητες πρέπει να περιλαμβάνουν:

α) το έντυπο αίτησης (Παράρτημα V), δεόντως συμπληρωμένο και χρονολογημένο, το ηλεκτρονικό έντυπο αίτησης βρίσκεται στον ιστότοπο του Συμβουλίου, στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/

β) αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σε αγγλική ή γαλλική γλώσσα, κατά προτίμηση σε μορφή Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), που να καλύπτει ολόκληρη τη σταδιοδρομία του υποψηφίου, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, τα τυπικά προσόντα του, τις γλωσσικές του γνώσεις, την επαγγελματική του πείρα και τα τρέχοντα καθήκοντά του, και

γ) φωτοαντίγραφα των πτυχίων που πιστοποιούν την εκπαίδευση και φωτοαντίγραφα των εγγράφων και πιστοποιητικών επαγγελματικής πείρας. Τα δικαιολογητικά πρέπει να προέρχονται από τρίτον και δεν αρκεί να αποσταλεί μόνο το βιογραφικό σημείωμα που αναφέρεται στο στοιχείο β).

Όλα τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση πρέπει να είναι σε μορφή κειμένου word, pdf ή jpg και να φέρουν τίτλο (στην αγγλική ή γαλλική γλώσσα) και αύξοντα αριθμό (Παράρτημα I, ΙΙ κ.λπ.). Πρέπει να επισυναφθεί επίσης κατάλογος όλων των παραρτημάτων. Αιτήσεις που λαμβάνονται μέσω εφαρμογών αποθήκευσης δεδομένων σε υπολογιστικό νέφος ή πλατφόρμας μερισμού αρχείων δεν θα ληφθούν υπόψη.

Από τα επιτυχόντα υποψήφια άτομα τα οποία θα περιληφθούν στον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, θα ζητηθούν τα πρωτότυπα των προαναφερόμενων εγγράφων.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην εθνική φρουρά της Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη μηχανικών κατεύθυνσης στατικών μελετών για τεχνικά και οικοδομικά έργα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις μηχανικών κατεύθυνσης μελετών οδοποιίας
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου πολιτικών μηχανικών γενικής κατεύθυνσης
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου στα Οικονομικά -Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μηχανολογική Μηχανική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ