Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/06/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή στο ΕΙΤ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), Βουδαπέστη (Έκτακτος/-η υπάλληλος - Βαθμός AD 14)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) (1) αποτελεί οργανισμό της ΕΕ ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει ορόσημο αριστείας στον τομέα της καινοτομίας στην Ευρώπη. Το EIT χορηγεί σήμερα υποτροφίες σε έξι κοινότητες γνώσης και καινοτομίας (ΚΓΚ), ενώ δύο ακόμη τέτοιες κοινότητες θα συσταθούν το 2018. Ο προϋπολογισμός του EIT για την περίοδο 2014 έως 2020 ανέρχεται σε 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ και οι ΚΓΚ αναμένεται να μοχλεύσουν συμπληρωματική χρηματοδότηση από ευρωπαϊκές, εθνικές και ιδιωτικές πηγές ύψους άνω των 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το EIT είναι η πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για την προώθηση της καινοτομίας στην Ευρώπη μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης των τριών πλευρών του τριγώνου της γνώσης (της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της έρευνας, καθώς και της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της καινοτομίας) στις ΚΓΚ. Ένας από τους κεντρικούς στόχους του EIT και των ΚΓΚ είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η οποία λειτουργεί ως βασικός μοχλός της καινοτομίας και ως συνεκτικός ιστός στο τρίγωνο της γνώσης. Το EIT φιλοδοξεί να διακριθεί ως ίδρυμα καινοτομίας παγκοσμίου κύρους, το οποίο θα εμπνέει και θα προωθεί αλλαγές στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις, τόσο τις νέες όσο και τις εδραιωμένες, από τις ΜΜΕ έως τις μεγάλες πολυεθνικές.

Το ΕΙΤ, το οποίο από την ίδρυσή του προσανατολίζεται σαφώς προς την αγορά, θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε ολόκληρη την Ένωση δημιουργώντας νέες δεξιότητες, προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρήσεις που θα ανταποκρίνονται τόσο στη δημόσια ζήτηση όσο και στις ανάγκες της οικονομίας της γνώσης. Ένας σημαντικός ρόλος που θα κληθεί να ασκήσει το EIT θα είναι να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για την προώθηση νέων, συστημικών προσεγγίσεων στην καινοτομία.

Τη στρατηγική διαχείριση του EIT συντονίζει και αποφασίζει το διοικητικό του συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από αναγνωρισμένους ευρωπαίους πρωτοπόρους της καινοτομίας που προέρχονται από το τρίγωνο της γνώσης.

Οι ΚΓΚ είναι ιδιαίτερα ολοκληρωμένα δημόσια/ιδιωτικά δίκτυα πανεπιστημίων, ερευνητικών οργανισμών, επιχειρηματιών και επιχειρήσεων. Η άμεση συμμετοχή των ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων ΜΜΕ και ιδρυμάτων, σε όλες τις στρατηγικές, επιχειρησιακές και οικονομικές πτυχές του EIT, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβουλίας.

Το ΕΙΤ διαθέτει ετήσιο προϋπολογισμό ύψους περίπου 450 εκατομμυρίων ευρώ και προσωπικό περίπου 70 ατόμων.

Το EIT έχει την έδρα του στη Βουδαπέστη. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο: http://eit.europa.eu

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (κριτήρια επιλεξιμότητας):
Οι υποψήφιοι/-ες θα κριθούν για τη φάση επιλογής με βάση τα ακόλουθα τυπικά κριτήρια, που θα πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
-Υπηκοότητα: να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν είτε
-επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τέσσερα έτη ή περισσότερα, ή
-επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες από δίπλωμα (πτυχίο), καθώς και κατάλληλη επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, εφόσον η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω επαγγελματική πείρα ενός έτους δεν μπορεί να συμπεριλαμβάνεται στην απαιτούμενη κατωτέρω επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου).
-Επαγγελματική πείρα: να έχουν, μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, 15ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε επίπεδο το οποίο αντιστοιχεί στα ανωτέρω προσόντα. Τουλάχιστον 5 έτη πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με τους τομείς του EIT: την καινοτομία, την έρευνα και/ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
-Διοικητική πείρα: οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να αποδείξουν ότι τουλάχιστον πέντε έτη από την επαγγελματική πείρα τους έχουν αποκτηθεί σε θέσεις άμεσης διοίκησης προσωπικού και διαχείρισης προϋπολογισμών, ή σε δομές διοίκησης σε επαρκώς υψηλό επίπεδο αρμοδιοτήτων (2).
-Γλώσσες: οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3) και ικανοποιητική γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω γλώσσες στον βαθμό που χρειάζεται για την άσκηση των καθηκόντων τους. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, μέρος της συνέντευξης μπορεί να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα·
-Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, την πλήρη πενταετή θητεία πριν από την ηλικία συνταξιοδότησής τους. Για τους/τις έκτακτους/-ες υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται ως το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του/της (βλέπε άρθρο47 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (4)).
-Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν νομικώς ορισθείσες στρατολογικές υποχρεώσεις τους· να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους και να είναι σωματικά ικανοί/-ες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας (βλέπε σημείο Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων), ιδίως όσον αφορά τα είδη των απαιτούμενων διπλωμάτων/πτυχίων και την επαγγελματική πείρα, καθώς και τις γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν ένα από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να ενημερώνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες).

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την καταχώριση της αίτησής σας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό εγγραφής, που θα είναι ο αριθμός αναφοράς σας για όλα τα θέματα που αφορούν την αίτησή σας. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, αυτό σημαίνει ότι η εγγραφή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ηλεκτρονικά. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πορεία της αίτησής σας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία εγγραφής λήγει στις 29 Ιουνίου 2018, στις 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν γίνονται δεκτές.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην εθνική φρουρά της Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη μηχανικών κατεύθυνσης στατικών μελετών για τεχνικά και οικοδομικά έργα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις μηχανικών κατεύθυνσης μελετών οδοποιίας
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου πολιτικών μηχανικών γενικής κατεύθυνσης
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου στα Οικονομικά -Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μηχανολογική Μηχανική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ