Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/06/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή στο EIGE

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη κενής θέσης διευθυντή/διευθύντριας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), Βίλνιους
(Έκτακτος/-η υπάλληλος - Βαθμός AD 14)


Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) είναι ένας αυτόνομος κανονιστικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ιδρύθηκε με στόχο να συμβάλει και να ενισχύσει την προώθηση της ισότητας των φύλων και ιδίως την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ και τις συνακόλουθες εθνικές πολιτικές, την καταπολέμηση των διακρίσεων με βάση το φύλο, καθώς και την αύξηση της ευαισθητοποίησης των πολιτών της ΕΕ σχετικά με θέματα ισότητας των φύλων. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ.

Το EIGE λειτουργεί εντός του πλαισίου των πολιτικών και των πρωτοβουλιών της ΕΕ. Οι στόχοι και τα καθήκοντα έχουν καθοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον ιδρυτικό κανονισμό του (ΕΚ) 1922/2006 που απονέμει στο Ινστιτούτο τον κεντρικό ρόλο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το EIGE συμβάλλει στην προώθηση της ισότητας των φύλων στην Ευρώπη παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη υψηλού επιπέδου στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη και στις υποψήφιες προς ένταξη χώρες, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η χάραξη περισσότερο ενημερωμένης πολιτικής. Για να επιτύχει τους στόχους του, το EIGE συλλέγει και αναλύει συγκρίσιμα και αξιόπιστα στοιχεία σε επίπεδο ΕΕ και αναπτύσσει τα κατάλληλα μεθοδολογικά εργαλεία για την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ.

Τα βασικά όργανα του EIGE αποτελούνται από ένα διοικητικό συμβούλιο (όργανο λήψης αποφάσεων), ένα φόρουμ εμπειρογνωμόνων (συμβουλευτικό όργανο) και τον διευθυντή / τη διευθύντριά του (εκτελεστικό όργανο) συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του/της.

Ο οργανισμός έχει την έδρα του στο Βίλνιους, Λιθουανία και την παρούσα στιγμή απασχολεί 50 υπαλλήλους από πάνω από 18 κράτη μέλη.

Τι προτείνουμε

Ο διευθυντής/Η διευθύντρια είναι ο/η νόμιμος/-η εκπρόσωπος και το δημόσιο πρόσωπο του EIGE και λογοδοτεί έναντι του διοικητικού συμβουλίου του EIGE, το οποίο συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) 1922/2006 περί ιδρύσεως Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Θα ηγείται του EIGE, θα είναι υπεύθυνος/-η διαχειριστής/διαχειρίστριά του και θα έχει τη γενική ευθύνη για τις δραστηριότητές του, διασφαλίζοντας την επίτευξη των στόχων του.

Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων (απαιτήσεις επιλεξιμότητας)
Οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα συμπεριληφθούν στη φάση επιλογής με βάση τις ακόλουθες τυπικές απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να πληρούνται κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων:
-Υπηκοότητα: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Πτυχίο ή δίπλωμα πανεπιστημίου: Οι υποψήφιοι/-ιες πρέπει να έχουν:
-είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τετραετής·
-είτε επίπεδο εκπαίδευσης που να αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές, πιστοποιούμενο με δίπλωμα/πτυχίο, καθώς και σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον ενός έτους, όταν η κανονική διάρκεια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι τουλάχιστον τριετής (η εν λόγω μονοετής επαγγελματική πείρα δεν μπορεί να συνυπολογιστεί στην επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, η οποία απαιτείται παρακάτω).
-Επαγγελματική πείρα: Οι υποψήφιοι/-ιες πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική πείρα μετά την απόκτηση του πανεπιστημιακού τίτλου, σε επίπεδο στο οποίο παρέχουν πρόσβαση τα ανωτέρω προσόντα. Τουλάχιστον 5 έτη της εν λόγω επαγγελματικής πείρας πρέπει να αφορούν έναν ή περισσότερους τομείς των πολιτικών της ΕΕ, κατά προτίμηση την ισότητα των φύλων, την καταπολέμηση των διακρίσεων, τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις οικονομικές επιστήμες, τη στατιστική, το δίκαιο.
-Διευθυντική πείρα: τουλάχιστον 5 έτη της μεταπτυχιακής επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (1). Πείρα σε θέματα διαχείρισης σε σχετικούς τομείς θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

-Γλώσσες: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να κατέχουν άριστα μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2) και να διαθέτουν επαρκή γνώση μίας ακόμη από τις εν λόγω επίσημες γλώσσες. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, οι επιτροπές επιλογής θα επαληθεύσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι/-ες πληρούν την απαίτηση σχετικά με την ικανοποιητική γνώση μίας άλλης επίσημης γλώσσας της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτόν, μέρος της συνέντευξης ή η συνέντευξη ενδέχεται να διεξαχθεί στην άλλη γλώσσα.

-Όριο ηλικίας: Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να είναι σε θέση να ολοκληρώσουν, κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, την πλήρη πενταετή θητεία πριν από την ηλικία συνταξιοδότησής τους. Για τους/-τις έκτακτους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ηλικία συνταξιοδότησης ορίζεται ως το τέλος του μήνα κατά τον οποίο ο/η υπάλληλος συμπληρώνει το 66ο έτος της ηλικίας του (βλ. άρθρο 47 του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (3)).

-Επιπλέον, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις τυχόν νομικώς ορισθείσες στρατολογικές υποχρεώσεις τους· να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του και να είναι σωματικά ικανοί/-ες για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Πριν υποβάλετε την αίτησή σας, θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά αν πληροίτε όλες τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας (βλ. σημείο Απαραίτητα προσόντα των υποψηφίων), ιδίως όσον αφορά τα είδη των διπλωμάτων/πτυχίων και την επαγγελματική πείρα υψηλού επιπέδου, καθώς και τις γλωσσικές ικανότητες. Οι υποψήφιοι/-ες που δεν πληρούν ένα από τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας αποκλείονται αυτόματα από τη διαδικασία επιλογής.

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας, πρέπει να εγγραφείτε μέσω του διαδικτύου στον ακόλουθο δικτυακό τόπο και να ακολουθήσετε τις οδηγίες σχετικά με τα διάφορα στάδια της διαδικασίας:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/

Πρέπει να διαθέτετε έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η διεύθυνση αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την επιβεβαίωση της εγγραφής σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ενημερώνετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για τη συμπλήρωση της αίτησης υποψηφιότητας, απαιτείται η τηλεφόρτωση βιογραφικού σημειώματος σε μορφότυπο PDF και η σύνταξη, ηλεκτρονικά, επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (έως 8 000 χαρακτήρες).

Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής, θα λάβετε ηλεκτρονικό μήνυμα που επιβεβαιώνει την καταχώριση της αίτησής σας. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει επίσης έναν αριθμό εγγραφής, ο οποίος θα είναι ο αριθμός αναφοράς σας που θα χρησιμοποιείται για όλα τα θέματα που αφορούν την αίτησή σας. Αν δεν λάβετε μήνυμα επιβεβαίωσης, η αίτησή σας δεν έχει καταχωριστεί!

Επισημαίνεται ότι δεν μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας ηλεκτρονικά. Θα ενημερώνεστε απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την πορεία της αίτησής σας.

Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες και/ή αντιμετωπίζετε τεχνικά προβλήματα, παρακαλούμε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία για την εγγραφή σας λήγει στις 29 Ιουνίου 2018, 12.00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού ορίου δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εγγραφής.

Η έγκαιρη ηλεκτρονική εγγραφή αποτελεί δική σας ευθύνη. Σας συνιστούμε ιδιαίτερα να μην περιμένετε μέχρι τις τελευταίες ημέρες για να εγγραφείτε, δεδομένου ότι τυχόν μεγάλος φόρτος κίνησης δεδομένων ή τυχόν πρόβλημα στη σύνδεση με το διαδίκτυο μπορεί να προκαλέσει διακοπή της διαδικασίας ηλεκτρονικής εγγραφής πριν από την ολοκλήρωσή της και να σας αναγκάσει να επαναλάβετε όλη τη διαδικασία. Μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφής, δεν θα υπάρχει πλέον δυνατότητα εισαγωγής στοιχείων. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής δεν θα γίνονται δεκτές, για οποιονδήποτε λόγο.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην εθνική φρουρά της Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη μηχανικών κατεύθυνσης στατικών μελετών για τεχνικά και οικοδομικά έργα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις μηχανικών κατεύθυνσης μελετών οδοποιίας
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου πολιτικών μηχανικών γενικής κατεύθυνσης
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου στα Οικονομικά -Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μηχανολογική Μηχανική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ