Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/06/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

4 θέσεις βοηθών λογιστικού λειτουργού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 - εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση μέχρι τεσσάρων (4) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών για σκοπούς χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ελέγχου των Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ευθύνης της Μονάδας.


Οι θέσεις αφορούν:
1. Μέχρι 4 (τέσσερις) Βοηθούς Λογιστικούς Λειτουργούς για τοποθέτηση στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών
2. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται δε θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που τα Προγράμματα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυχγάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.
3. Το μισθολογικό κόστος για τους 4 βοηθούς λογιστικούς λειτουργούς θα συγχρηματοδοτηθεί από τα Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων.
4. Μισθολογικές κλίμακες
Ετήσιος Βασικός Μισθός - Συνδυασμένες Κλίμακες Α2, Α5, Α7(ii) - μειωμένες κατά 10%. Καταβάλλεται πρόσθετα 13ος μισθός ο οποίος επίσης θα είναι μειωμένος κατά 10%.
Α2: €10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667, 11.963, 12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584.
Α5: €11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442,16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708
Α7(ii): €16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, 21.565,22.394, 23.223, 24.052, 24.881, 25.710, 26.539.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψη του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που
περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.
Ενδεικτικός αρχικός ετήσιος μεικτός μισθός στην κλίμακα Α2 €14.779

5. Η διάρκεια εργοδότησης θα είναι για 1 χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης μέχρι το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (31/12/2023) εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Νόμου Ν. 70(Ι)/2016.
6. Οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου θα έχουν έδρα τη Λευκωσία.
7. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.


8. (α) Καθήκοντα Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών:
Τα καθήκοντα των βοηθών λογιστικών λειτουργών περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων
i. Διεκπεραίωση διοικητικών και επιτόπιων διαχειριστικών επαληθεύσεων σε σχέση με όλες τις δαπάνες που υποβάλλονται από δικαιούχους έργων (φορείς υλοποίησης Κεντρικής Κυβέρνησης,
ημικρατικούς οργανισμούς, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου) πριν από την πιστοποίηση των δαπανών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση σχετικών
κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ.
ii. Συνεισφορά στην κατάρτιση σημειωμάτων και εκθέσεων επαληθεύσεων.
iii. Συνεργασία, συντονισμός και επικοινωνία με τους φορείς υλοποίησης και άλλα αρμόδια τμήματα που εμπλέκονται στη διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων για την
απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμμάτων και επίτευξη των στόχων της ΕΕ, με απώτερο σκοπό την αποφυγή απώλειας κοινοτικών πόρων.

(β) Απαραίτητα προσόντα βοηθών λογιστικών λειτουργών:
Τα απαραίτητα προσόντα που πρέπει να πληρούν τα άτομα που θα εργοδοτηθούν ως Βοηθοί Λογιστικοί Λειτουργοί είναι τα ακόλουθα:
i. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης με βαθμό απολυτηρίου ίσο ή μεγαλύτερο του 18.
ii. Επιτυχία στην Ανώτερη Εξέταση στη Λογιστική (LCCI Higher) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου ή κατοχή τίτλου CAT (Certified Accounting Technician), ή κατοχή τίτλου AAT (Association
of Accounting Technicians) ή κατοχή διπλώματος Λογιστικής ή κατοχή άλλου ακαδημαϊκού πτυχίου με επιτυχία σε τουλάχιστον 3 μαθήματα λογιστικής (αποδεικνύεται με προσκόμιση ανάλυσης
μαθημάτων (transcript)).
iii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
iv. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
(γ) Κριτήρια Επιλογής Βοηθών Λογιστικών Λειτουργών: ......
.
11. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ή να αποσταλούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, με τους εξής τρόπους:
i. Με το χέρι, στα Γραφεία της Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Elma House, οδός Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία, 4oς όροφος, μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. και 14:30 μ.μ. ή
ii. μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Μονάδας Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών Elma House, οδός Μνασιάδου 10, 1065 Λευκωσία, ή
iii. μέσω τηλεομοιοτύπου στον αριθμό 22409948 ή
iv. μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση efu@moi.gov.cy (στην περίπτωση αυτή το έντυπο θα πρέπει να σαρώνεται για να φέρει υπογραφή του αιτητή) όχι αργότερα από τις 18 Ιουνίου 2018.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην εθνική φρουρά της Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη μηχανικών κατεύθυνσης στατικών μελετών για τεχνικά και οικοδομικά έργα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις μηχανικών κατεύθυνσης μελετών οδοποιίας
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου πολιτικών μηχανικών γενικής κατεύθυνσης
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου στα Οικονομικά -Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μηχανολογική Μηχανική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ