Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 23/05/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Θέσεις εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στην επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για τον διορισμό τους ως μελών της συμβουλευτικής επιστημονικής επιτροπής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (Φρανκφούρτη, Γερμανία)

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 5, και το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (1), η δομή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) περιλαμβάνει συμβουλευτική επιστημονική επιτροπή (ΣΕΕ) η οποία είναι επιφορτισμένη με την παροχή συμβουλών και συνδρομής σε θέματα συναφή με το έργο του. Με την παρούσα πρόσκληση το ΕΣΣΚ κηρύσσει την έναρξη διαδικασίας για την επιλογή των μελών της ΣΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1 της απόφασης ΕΣΣΚ/2011/2 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (2).

Στο πλαίσιο αυτό το ΕΣΣΚ προσκαλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για το διορισμό τους ως μελών της ΣΕΕ με τετραετή ανανεώσιμη θητεία. Υπάλληλοι οργάνων από τα οποία προέρχονται τα μέλη του γενικού συμβουλίου του ΕΣΣΚ (3) δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης (4). Οι εμπειρογνώμονες θα επιλεγούν βάσει των γενικών ικανοτήτων τους και της διαφορετικής εμπειρίας τους σε ακαδημαϊκούς κλάδους ή άλλους τομείς, ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή σε συνδικάτα, ή ως πάροχοι ή καταναλωτές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (5).

Προς περαιτέρω ενίσχυση της διαφοροποίησης μεταξύ των μελών της ΣΕΕ ενθαρρύνεται ιδιαίτερα η υποβολή αιτήσεων από γυναίκες.

1. Το ΕΣΣΚ και η ΣΕΕ

Το ΕΣΣΚ είναι οργανισμός που λειτουργεί σε επίπεδο Ένωσης και έχει την ευθύνη της μακροπροληπτικής επίβλεψης του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην Ένωση. Αποστολή του είναι να συμβάλλει στην αποτροπή ή τον περιορισμό συστημικών κινδύνων που απειλούν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1092/2010, το γενικό συμβούλιο του ΕΣΣΚ επιλέγει και εγκρίνει τα μέλη της ΣΕΕ, κατόπιν πρότασης της διευθύνουσας επιτροπής του, και καταρτίζει κατάλογο επιλαχόντων.
. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής του προέδρου και των αντιπροέδρων

Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ΣΕΕ πρέπει να διαθέτουν υψηλό επίπεδο συναφούς εμπειρογνωμοσύνης και γνώσης συνδεόμενων, π.χ. με την εξαιρετική ακαδημαϊκή τους πείρα στον τραπεζικό τομέα και στους τομείς των αγορών αξιών ή των ασφαλίσεων και επαγγελματικών συντάξεων. Ωστόσο, ως μέλη του γενικού συμβουλίου ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι δεν μπορούν να κατέχουν αξιώματα στο χρηματοοικονομικό τομέα (20), πρέπει δε να είναι υπήκοοι κράτους μέλους (21).

7. Διαδικασία επιλογής και διορισμού των μελών της ΣΕΕ

7.1

Η διευθύνουσα επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής της παραγράφου 5.2 και επιλέγει τους υποψηφίους που προτείνονται στο γενικό συμβούλιο για διορισμό ως μέλη της ΣΕΕ, καθώς και όσους είναι κατάλληλοι για να περιληφθούν στον κατάλογο επιλαχόντων (22). Κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την επιλογή των υποψηφίων η διευθύνουσα επιτροπή συμπληρώνει για κάθε υποψήφιο χωριστό έντυπο αξιολόγησης που περιλαμβάνει περιληπτική αναφορά, ιδίως, των συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων του υποψηφίου, και συμπέρασμα ως προς την καταλληλότητά του για να διοριστεί ως μέλος της ΣΕΕ ή να περιληφθεί στον κατάλογο επιλαχόντων (23). Εν συνεχεία η διευθύνουσα επιτροπή υποβάλλει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιλογής στο γενικό συμβούλιο για έγκριση (24).

7.2

Εναπόκειται στο γενικό συμβούλιο να εγκρίνει τις προτάσεις της διευθύνουσας επιτροπής ή να ζητήσει από αυτή να προτείνει ως μέλη της ΣΕΕ άλλους υποψηφίους, μεταξύ εκείνων που δεν απέρριψε (25).

7.3

Ο πρόεδρος και οι αντιπρόεδροι της ΣΕΕ διορίζονται από το γενικό συμβούλιο κατόπιν πρότασης του προέδρου του ΕΣΣΚ (26).

8. Διορισμός, θητεία και κατάλογος επιλαχόντων

8.1
Τα μέλη της ΣΕΕ διορίζονται για τετραετή ανανεώσιμη θητεία (27). Κατόπιν πρότασης της διευθύνουσας επιτροπής το γενικό συμβούλιο μπορεί να ανανεώνει τη θητείας τους για τέσσερα ακόμη έτη μετά τη λήξη της (28). Το γενικό συμβούλιο μπορεί ακόμα να τερματίσει τη θητεία μέλους της ΣΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης ΕΣΣΚ/2011/2.

8.2
Τα μέλη της ΣΕΕ διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις και, επομένως, δεν πρέπει να μεταβιβάζουν τις αρμοδιότητές τους σε άλλο μέλος ή σε τρίτα πρόσωπα, πλην του προέδρου και των αντιπροέδρων στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση ΕΣΣΚ/2011/1 (29). Κάθε μέλος της ΣΕΕ υποχρεούται επίσης να προσυπογράφει την επιστολή διορισμού που λαμβάνει από τον πρόεδρο του ΕΣΣΚ, να υπογράφει σύμβαση με την ΕΚΤ και να προσκομίζει τις δηλώσεις του άρθρου 7 της απόφασης ΕΣΣΚ/2011/2 (30).

8.3
Οι υποψήφιοι που δεν διορίζονται ως μέλη της ΣΕΕ ούτε απορρίπτονται κατά τη διαδικασία επιλογής εγγράφονται σε κατάλογο επιλαχόντων (31). Σε περίπτωση κενής θέσης οι υποψήφιοι που έχουν περιληφθεί στον κατάλογο επιλαχόντων ενδέχεται να κληθούν να την πληρώσουν (32). Πάντως, η εγγραφή τους στον κατάλογο δεν διασφαλίζει και το διορισμό τους. Ο κατάλογος επιλαχόντων ισχύει για χρονικό διάστημα δυο ετών από την έγκρισή του και η διάρκεια ισχύος του μπορεί να παρατείνεται έως τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (33).

9. Αμοιβές και αποζημίωση για δαπάνες

9.1
Τα μέλη της ΣΕΕ δικαιούνται αμοιβή και αποζημίωση για δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητές της. Η ΕΚΤ καταβάλλει τα σχετικά ποσά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 9.2 έως 9.5 της παρούσας και τους σχετικούς όρους αποζημίωσης των εμπειρογνωμόνων για δαπάνες κίνησης που πραγματοποιούν ως μέλη της ΣΕΕ (βλ. παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος). Ακόμη, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 της απόφασης ΕΣΣΚ/2011/1, το γενικό συμβούλιο γνωμοδοτεί επί των όρων και προϋποθέσεων καταβολής των αμοιβών και αποζημιώσεων για δαπάνες, που καθορίζει η ΕΚΤ εντός των ορίων του σχετικού προϋπολογισμού της.

9.2
Τα ποσά των ως άνω αμοιβών και αποζημιώσεων για δαπάνες ανά μέλος της ΣΕΕ που δεν ασκεί καθήκοντα προέδρου ή αντιπροέδρου διαμορφώνονται ως εξής:

i) 500 ευρώ για τη συμμετοχή του σε: 1) συνεδρίαση της ΣΕΕ με φυσική παρουσία, διάρκειας μίας ημέρας· 2) συνεδρίαση της ΣΤΕ με φυσική παρουσία, διάρκειας μίας ημέρας· 3) κάθε άλλη συνεδρίαση του ΕΣΣΚ με φυσική παρουσία, διάρκειας μίας ημέρας· 4) ή κάθε άλλη εκδήλωση του ΕΣΣΚ με φυσική παρουσία κατόπιν συμφωνίας με τον προϊστάμενο της Γραμματείας του ΕΣΣΚ, διάρκειας μίας ημέρας·

ii) 250 ευρώ για τη συμμετοχή του σε: 1) συνεδρίαση της ΣΕΕ με φυσική παρουσία, διάρκειας μισής ημέρας· 2) συνεδρίαση της ΣΤΕ με φυσική παρουσία, διάρκειας μισής ημέρας· 3) κάθε άλλη συνεδρίαση του ΕΣΣΚ με φυσική παρουσία, διάρκειας μισής ημέρας· 4) ή κάθε άλλη εκδήλωση του ΕΣΣΚ με φυσική παρουσία κατόπιν συμφωνίας με τον προϊστάμενο της Γραμματείας του ΕΣΣΚ, διάρκειας μισής ημέρας·

iii) 62,50 ευρώ ανά ώρα για τη συμμετοχή του μέσω τηλεδιάσκεψης (teleconference) ή εικονοτηλεδιάσκεψης (videoconference) σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες συνεδριάσεις ή εκδηλώσεις του ΕΣΣΚ·

iv) 500 ευρώ, ως κατ’ αποκοπή αποζημίωση ανά συνεδρίαση εκ των αναφερόμενων στα ως άνω σημεία i) έως iii), για εργασίες του μέλους που αφορούν την προετοιμασία της συνεδρίασης και τη διεκπεραίωση τυχόν ενεργειών που κρίνονται απαραίτητες μετά τη λήξη της (follow-up), εφόσον αυτός όντως συμμετέχει στη συνεδρίαση.

Οι υποψήφιοι που επιλέγονται ως μέλη της ΣΕΕ υπογράφουν επίσης έγγραφη δήλωση τήρησης των κανόνων εμπιστευτικότητας (35).

12. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

12.1
Η υποβολή αιτήσεων είναι δυνατή μόνο στην αγγλική γλώσσα και για τους σκοπούς της συμπληρώνεται το σχετικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΕΣΣΚ (www.esrb.europa.eu) και υποβάλλεται βιογραφικό σημείωμα κατά το πρότυπο του ευρωπαϊκού βιογραφικού σημειώματος (Europass) το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://europass.cedefop.europa.eu/

12.2
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο στις 23:59 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) της 23ης Μαΐου 2018.

12.3
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση ascapplications@esrb.europa.eu.

12.4
Δεν θα λαμβάνονται υπόψη αιτήσεις οι οποίες:
i) υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή με άλλα μέσα (π.χ. μέσω τηλεομοιοτυπίας)· ή
ii) είναι σε σημαντικό βαθμό ασαφείς ή ελλιπείς· ή
iii) δεν υποβάλλονται στην αγγλική.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πρόσληψη οπλιτών με σύμβαση στην εθνική φρουρά της Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη μηχανικών κατεύθυνσης στατικών μελετών για τεχνικά και οικοδομικά έργα
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις μηχανικών κατεύθυνσης μελετών οδοποιίας
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου πολιτικών μηχανικών γενικής κατεύθυνσης
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις ορισμένου χρόνου στα Οικονομικά -Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μηχανολογική Μηχανική
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ