Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 21/02/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνου στο ΤΕΑΥΦΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Υπηρεσίες Διαχείρισης Κινδύνου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών.
Πληροφορίες Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) αποτελεί αυτοδίκαιη εκ του νόμου μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.). Ειδικότερα το Ταμείο, από την έγκρισή του καταστατικού και μετά, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν.3029/2002.


Αντικείμενο Προσφοράς
Το Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ, για την κάλυψη των αναγκών του σε επίπεδο υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου, προτίθεται να προχωρήσει σε εξωτερική ανάθεση της λειτουργίας Διαχείρισης Κινδύνου σε εξειδικευμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα καθήκοντα του οποίου θα συνίστανται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ 178/Β/23-1-2015) Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης Κεφάλαιο Β, άρθρο 1 και των αρχών του Καταστατικού του.
Ο Εργοδότης αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών προς το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών Ν.Π.Ι.Δ. και το έργο θα αφορά την αποτελεσματική λειτουργία διαχείρισης κινδύνου.


Ειδικότερα:
Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνου οφείλει να περιλαμβάνει στρατηγικές, διεργασίες και διαδικασίες αναφοράς απαραίτητες για τον προσδιορισμό, τη μέτρηση, την παρακολούθηση, τη διαχείριση και την αναφορά, σε συνεχή βάση, των κινδύνων, σε ατομικό και σε συνολικό επίπεδο, στους οποίους είναι ή θα μπορούσε να είναι εκτεθειμένα τα Τ.Ε.Α., και των αλληλεξαρτήσεών τους.
Η διαχείριση των κινδύνων περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: ασφαλιστικός κίνδυνος, επενδυτικός ή κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος ή κίνδυνος αθέτησης υποχρεώσεων αντισυμβαλλομένου, κίνδυνος χρηματοδότησης και φερεγγυότητας, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνοι αναντιστοιχίας ενεργητικού/παθητικού, αναλογιστικός κίνδυνος, κίνδυνος διοίκησης και αντιπροσώπευσης, κίνδυνος λειτουργικός και εξωτερικής ανάθεσης, εξωτερικός και στρατηγικός κίνδυνος, νομικός κίνδυνος και κίνδυνος μείωσης της καλής φήμης και αξιοπιστίας.
Το αρμόδιο όργανο σε τακτική βάση τουλάχιστον ετησίως ενημερώνει σχετικά με την αποτελεσματικότητα της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, μέσω της Έκθεσης Διαχείρισης Κινδύνων, την οποία καταρτίζει ανά τρίμηνο και γνωστοποιεί στο Δ.Σ.
Οι λοιπές αρμοδιότητες περιγράφονται στην Υ.Α. Φ.51010/οικ.1893/15 (ΦΕΚ 178/Β/23-1-2015) Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.
Επιπλέον, οι συνεργάτες του Αναδόχου θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τη διοίκηση, θα παρίστανται στα Δ.Σ., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του Εργοδότη, όπως και θα υποστηρίζουν τεχνικά τον Εργοδότη σε συναντήσεις/συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες. Οι συνεργάτες του Αναδόχου θα συμμετέχουν σε συναντήσεις με Αρμόδιους Φορείς και Εποπτικές Αρχές όταν και όποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο από το ΔΣ του Ταμείου ή ζητηθεί από τους ανωτέρω.

Προϋποθέσεις Αξιολόγησης Προτάσεων
Στα πλαίσια της παρούσας θα αξιολογηθούν οι προτάσεις των εταιρειών/φυσικών προσώπων που τηρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο της διαχείρισης κινδύνου. Θα συνεκτιμηθεί ιδιαιτέρως η προηγούμενη εμπειρία σε Ασφαλιστικό Οργανισμό.
2. Διαθέτουν κάθε νόμιμο δικαίωμα άσκησης του αντικειμένου της διαχείρισης κινδύνου και ειδικότερα επίσημη επαγγελματική πιστοποίηση.
3. Η συνεργασία και ο συμβουλευτικός ρόλος στους υπηρεσιακούς παράγοντες κρίνεται απαραίτητος.

Επιλογή Αναδόχου
Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά (συντελεστές βαρύτητας 50% η προσφερόμενη τιμή και 50% τεχνογνωσία-εμπειρία).
Η αξιολόγηση των προτάσεων που υποβάλλονται εμπρόθεσμα θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Διάρκεια Σύμβασης
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στα δύο (2) έτη.

Πληροφορίες για την Εταιρεία/Φυσικά Πρόσωπα
Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία/φυσικά πρόσωπα και τους πελάτες:
1. Γιατί πιστεύετε ότι πρέπει να επιλεγεί η εταιρεία σας /επιλεγείτε εσείς; (συνοπτικά)
2. Παρακαλούμε υποβάλετε τις ακόλουθες πληροφορίες για τους πελάτες σας (τουλάχιστον δύο και μέγιστο πέντε) στους οποίους παρέχετε την υπηρεσία διαχείρισης κινδύνου
α) Εταιρεία/Οργανισμός/Ταμείο
β) Διεύθυνση
γ) Υπεύθυνο άτομο επαφής
δ) Τηλέφωνο
ε) Διάρκεια παροχής υπηρεσιών (σε έτη)
3. Παρακαλούμε περιγράψτε τη διαδικασία συνεργασίας της εταιρεία σας/φυσικό πρόσωπο σε περίπτωση επιλογής σας. (συνοπτικά)

Έξοδα/Κόστος
Παρακαλώ αναφέρετε την αμοιβή της εταιρείας σας/φυσικό πρόσωπο για τις ζητούμενες υπηρεσίες.

Σχετικά με τις χρεώσεις και τις αμοιβές διευκρινίζεται ότι η εξόφληση του Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) θα γίνεται από το Λογιστήριο του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ..

Τρόπος αποστολής/ καταληκτική ημερομηνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την προσφορά τους σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο αναγράφοντας ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ. επί της οδού Χαλκοκονδύλη 56, τ.κ. 104 32 Αθήνα, στον 6ο όροφο ή με συστημένη επιστολή.
Η προθεσμία υποβολής των προσφορών αρχίζει στις 07 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 21 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ.
Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διοικητικού στα τηλέφωνα 210-5289583 και 210-5289572 καθημερινά από τις 09:00π.μ.-15:00μ.μ. ή τις αποστείλετε ηλεκτρονικά στο dioik@teayfe.gr

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
6 θέσεις με απόσπαση στην ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ
ΕΥΔΕ - ΕΤΑΚ
4 Θέσεις καθηγητών μουσικής στο κρατικό ωδείο Θεσσαλονίκης
ΚΡΑΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΟΜΜΘ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
50 θέσεις με απόσπαση στο Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Θέση Ερευνητή Βαθμίδας Γ στο ΙΘΦΧ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ