Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

54 Θέσεις με απόσπαση στην ειδική γραμματεία διαχείρισης ιδιωτικού χρέους

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που εδρεύει στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη της Π.Ε. Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της, ανακοινώνει την πρόσληψη με απόσπαση Υπαλλήλων Μονίμων ή ΙΔΑΧ Φορέων του Δημοσίου Τομέα (άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101Α’) και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:


1ΕΕΠ Νομικών, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
22ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
2ΠΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
19ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
1ΤΕ Πληροφορικής, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
2ΔΕ Οδηγών, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής
2ΥΕ Επιμελητών, Κ.Υ. Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.

Σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία θα αποσπαστούν 2 Μόνιμοι Δ.Υ. ή ΙΔΑΧ.
Ο Χώρος Εργασίας βρίσκεται για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες στην Έδρα κάθε Δήμου και θα στεγάζονται εντός των κτιρίων των Δήμων, Περιφερειών ή άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών ή μισθωμένων, από το Δημόσιο, Κτίρια.

Για την Κ.Υ. προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά σε κάποιον από τους κλάδους ή ειδικότητες που καταγράφονται στο άρθρο 90 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 102 του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α΄), αλλά είναι δυνατή η υποβολή αίτησης εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από το Π.Δ. 50/2001 (Α΄/39), για τους πιο κάτω αναφερόμενους κλάδους και ειδικότητες.


Για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Επιχειρησιακός στόχος είναι η ενημέρωση και η υποστήριξη φυσικών και νομικών προσώπων (νοικοκυριών και μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) με την παροχή οικονομικών και νομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για ζητήματα σύναψης δανείων, διαχείρισης ενήμερων ή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι πιστωτικών, χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και εταιρειών του ν. 4354/2015, καθώς και εν γένει για θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Για το λόγο αυτό, οι υπάλληλοι που θα αποσπαστούν στις Περιφερειακές Υπηρεσίες θα εκπαιδευτούν κατάλληλα από την Κεντρική Υπηρεσία και στην οποία θα κληθούν να υπηρετήσουν για χρονικό διάστημα μίας εβδομάδας, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και εκπαιδευτική εργασία στο πιλοτικό Γραφείο Ενημέρωσης & Υποστήριξης Δανειοληπτών (Λεωφόρος Θηβών 196-198, Άγιος Ιωάννης Ρέντης).


Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας ο ενδιαφερόμενος, δεν είναι απαραίτητο να ανήκει αποκλειστικά στους κατωτέρω κλάδους, εφόσον κατέχει τα τυπικά προσόντα που ορίζονται από τα άρθρα 4 & 13 του π.δ. 50/2001 (Α΄/39), για τους ακόλουθους κλάδους και ειδικότητες που θα καταλάβουν στην ΕΓΔΙΧ:
- Για την ΠΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Οικονομικού, Μηχανικών και Πληροφορικής.
- Για την ΤΕ Κατηγορία: Διοικητικού / Λογιστικού και Πληροφορικής.
- Για την ΔΕ Κατηγορία: Διοικητικών Γραμματέων.


Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα αίτησης), με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά,
είτε εγγράφως, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην παρακάτω διεύθυνση:
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Θηβών 196-198, Τ.Κ. 182 33, Άγιος Ιωάννης Ρέντης Αττικής.
Επισημαίνεται ότι για τους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., το πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών δύναται να ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την ΕΓΔΙΧ, κατ’ εφαρμογή της αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10-07-2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1171/τ.Β/11-07-2007).
Διευκρινίζεται ότι έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού, η παρούσα προκήρυξη - πρόσκληση θα παραμείνει σε ισχύ. Σε τακτά χρονικά διαστήματα (ενδεικτικά κάθε 15-30 ημέρες) θα εξετάζονται τα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων, θα αξιολογούνται τα προσόντα και η υπηρεσία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες.
Πληροφορίες στα τηλ.: 213 2125647, 213 2125651 και 213 2125661 (Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΕΓΔΙΧ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: ΑΝΟΙΚΤΗ

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΨΙ2465ΧΙ8-I3X/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Β στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΗΔΛ
Θέση Προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέση Διδάκτορα Επιστήμης Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ