Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 11/01/2018 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Θέση εκτελεστικού διευθυντή του EUIPO

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), εφεξής καλούμενο το Γραφείο, αναζητά υποψηφίους για την πλήρωση της θέσης του εκτελεστικού διευθυντή του Γραφείου.
Τίτλος θέσης Εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO (ΑΝΔΡΑΣ/ΓΥΝΑΙΚΑ)
Ομάδα καθηκόντων/βαθμός AD 15
Τύπος σύμβασης Έκτακτος υπάλληλος
Κωδικός VEXT/17/256/AD 15/Executive Director
Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 11 Ιανουαρίου 2018
Τόπος εργασίας Αλικάντε, ΙΣΠΑΝΙΑ
Προβλεπόμενη ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων Από την 1η Οκτωβρίου 2018


Ο εκτελεστικός διευθυντής διοικεί το Γραφείο και ενεργεί ως ο νόμιμος εκπρόσωπός του. Λογοδοτεί στο Διοικητικό Συμβούλιο και την επιτροπή προϋπολογισμού, έχει τη συνολική ευθύνη για τη λειτουργία του EUIPO και εγγυάται την εκπλήρωση των στόχων. Τα ειδικά τυπικά, νομικά και διοικητικά καθήκοντα σε σχέση με τη θέση παρατίθενται στον ΚΣΕΕ και ειδικότερα στο άρθρο 157.
Με την επιφύλαξη των εξουσιών της Επιτροπής, του Διοικητικού Συμβουλίου και της επιτροπής προϋπολογισμού, ο εκτελεστικός διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη ανεξαρτησία και δεν ζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση ή άλλον οργανισμό.


Ειδικότερα, ο εκτελεστικός διευθυντής θα είναι αρμόδιος για τα ακόλουθα:
-Διασφάλιση της λειτουργίας του Γραφείου εντός του πλαισίου που έχει θεσπιστεί από τους διάφορους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ, και συγκεκριμένα τον ΚΣΕΕ, τον κανονισμό για τα κοινοτικά σχέδια και υποδείγματα, τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Παραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησία, καθώς και τον δημοσιονομικό κανονισμό και τον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης.
-Διασφάλιση της διαδικασίας έγκαιρης προετοιμασίας, διαβούλευσης και έγκρισης: του σχεδίου πολυετούς στρατηγικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής του Γραφείου για τη διεθνή συνεργασία, καθώς και του προκαταρκτικού σχεδίου πολυετούς προγράμματος πολιτικής προσωπικού· του ετήσιου προγράμματος εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων για κάθε δραστηριότητα· των προτάσεων για τα σχέδια ευρωπαϊκής συνεργασίας.
-Διασφάλιση της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

-Διασφάλιση της έγκαιρης υποβολής εκθέσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τις ετήσιες δραστηριότητες, καθώς και σχετικά με την πρόοδο του πολυετούς στρατηγικού προγράμματος.
-Διασφάλιση της έγκαιρης και τακτικής παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκθέσεις εσωτερικού και εξωτερικού λογιστικού ελέγχου και λήψη μέτρων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης κατά της απάτης, συμπεριλαμβανομένης της χάραξης στρατηγικής για την καταπολέμηση της απάτης η οποία υποβάλλεται στην επιτροπή προϋπολογισμού προς έγκριση.
-Κατάρτιση της κατάστασης των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων του Γραφείου και εκτέλεση του προϋπολογισμού του.
-Άσκηση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί δυνάμει του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και δυνάμει του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό (CEOS) στην αρμόδια για τη σύναψη συμβάσεων πρόσληψης αρχή, οι οποίες έχουν εκχωρηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν θέματα προσωπικού.
-Παραπομπή νομικών ζητημάτων στο διευρυμένο τμήμα προσφυγών, σε περίπτωση που εφαρμόζονται διαφορετικές πρακτικές.


Μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων του εκτελεστικού διευθυντή περιλαμβάνονται οι ακόλουθοι:
-Εκπροσώπηση του Γραφείου και επικοινωνία με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων παραγόντων και με το κοινό σε σχέση με όλα τα ζητήματα εντός των αρμοδιοτήτων του Γραφείου.
-Συνεχής βελτίωση των επιδόσεων του Γραφείου μέσω της ικανοποίησης των προτύπων ποιότητας της υπηρεσίας, όπως αξιολογούνται, ειδικότερα μέσω της διενέργειας τακτικών ερευνών ικανοποίησης των χρηστών.
-Διασφάλιση της συνεχούς βελτίωσης των νομικών πρακτικών του Γραφείου, έτσι ώστε τα παρεχόμενα δικαιώματα να διαθέτουν το κατάλληλο τεκμήριο εγκυρότητας και να συμβάλλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο στη δημιουργία ενός εναρμονισμένου συστήματος δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην ΕΕ.
-Διευκόλυνση της ανάπτυξης στενών σχέσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και προώθηση των δράσεων συνεργασίας με στόχο την προβολή του εν λόγω δικτύου σύμφωνα με την αποστολή του Γραφείου, προς όφελος των χρηστών και στο πλαίσιο της ενεργούς συμβολής στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ΕΕ, σε πλήρη εναρμόνιση με τις πολιτικές και τα προγράμματα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.
-Αποδοτική και αποτελεσματική διοίκηση του προσωπικού του Γραφείου και προώθηση ενός υγιούς ομαδικού πνεύματος και ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.
-Διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ανάθεσης καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.

Εκπαίδευση
-Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές και πιστοποιείται από την κατοχή διπλώματος, όταν η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι τέσσερα ή περισσότερα έτη
Ή
-Να έχουν επίπεδο εκπαίδευσης το οποίο αντιστοιχεί σε ολοκληρωμένες πανεπιστημιακές σπουδές και πιστοποιείται από την κατοχή διπλώματος, καθώς και τουλάχιστον ένα έτος επαγγελματικής πείρας, όταν η κανονική διάρκεια φοίτησης είναι τουλάχιστον τρία έτη.

Επαγγελματική πείρα
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων επαγγελματική πείρα τουλάχιστον 15 ετών (16 ετών σε περίπτωση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης τριών ετών), η οποία αποκτήθηκε μετά το αντίστοιχο πτυχίο.
Από αυτά τα 15 έτη επαγγελματικής πείρας, απαιτείται τουλάχιστον πενταετής πείρα, η οποία αποκτήθηκε σε τομέα σχετικό με τις δραστηριότητες του Γραφείου.
Επιπλέον, τουλάχιστον 5 από τα 15 έτη επαγγελματικής πείρας πρέπει να έχουν αποκτηθεί σε ανώτερη διευθυντική θέση (8).
Οι περίοδοι της επαγγελματικής πείρας σε τομέα συναφή με τις δραστηριότητες του Κέντρου και της επαγγελματικής πείρας που αποκτήθηκε σε ανώτερη διευθυντική θέση μπορούν να αλληλεπικαλύπτονται.

Γλωσσικές γνώσεις
-Άριστη γνώση μίας από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (τουλάχιστον επίπεδο C1) - Γλώσσα 1.
-Ικανοποιητική γνώση μιας δεύτερης επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τουλάχιστον επίπεδο Β1) στο μέτρο που είναι αναγκαίο για τα καθήκοντα που καλούνται να ασκήσουν — Γλώσσα 2.
Η γλώσσα 1 ή η γλώσσα 2 πρέπει να είναι μία από τις πέντε γλώσσες του Γραφείου, συγκεκριμένα αγγλικά (EN), γαλλικά (FR), γερμανικά (DE), ιταλικά (IT) και ισπανικά (ES). Τα επίπεδα αντιστοιχούν στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες.

Οι αιτήσεις δύναται να υποβληθούν κατά προτίμηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu, μέσω του εντύπου αίτησης που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου: https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/vacancies
Οι αιτήσεις που αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφορέα αποστέλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Chairperson of the Management Board
EUIPO - European Union Intellectual Property Office
Avenida de Europa, 4
03008 Alicante
SPAIN
Οι αιτήσεις πρέπει να παραληφθούν μέχρι τα μεσάνυχτα στις 11 Ιανουαρίου 2018.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
2 Θέσεις στο ECHA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ER Expert στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - SRB
4 θέσεις Τεχνικών Έργων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση ερευνητή για σχεδίαση κυκλωμάτων τροφοδοσίας
ΑΙΤ
2019 Heineken International Graduate Programme
HEINEKEN