Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 19/12/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - EPSO

Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού για 87 διοικητικούς υπαλλήλους στα Χρηματοοικονομικά και Μακροοικονομικά

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού (EPSO) διοργανώνει γενικό διαγωνισμό, βάσει τίτλων και εξετάσεων, για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων από τους οποίους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προσλάβουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως διοικητικούς υπαλλήλους (ομάδα καθηκόντων AD). Η παρούσα προκήρυξη διαγωνισμού και τα παραρτήματά της αποτελούν το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τις εν λόγω διαδικασίες επιλογής. Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ για τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους γενικούς διαγωνισμούς.


Επιθυμητός αριθμός επιτυχόντων:
1. Χρηματοοικονομικά - 55
2. Μακροοικονομία - 32
Η παρούσα προκήρυξη αφορά δύο τομείς. Οι υποψήφιοι/-ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μόνο για τον έναν τομέα . Η επιλογή σας πρέπει να γίνει κατά τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης και δεν είναι δυνατό να τροποποιηθεί μετά την επικύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητάς σας.


ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
1. Χρηματοοικονομικά:
Το παρόν σκέλος του γενικού διαγωνισμού διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εστίαση στην πολυμερή εποπτεία και την εποπτεία χωρών, καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών.
2. Μακροοικονομία:
Το παρόν σκέλος του γενικού διαγωνισμού διοργανώνεται για την πρόσληψη διοικητικών υπαλλήλων (AD 7) στον χρηματοοικονομικό τομέα, με εστίαση στην πολυμερή εποπτεία και την εποπτεία χωρών, καθώς και στην ανάλυση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση πολιτικών.
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση των τυπικών καθηκόντων.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Κατά την ημερομηνία επικύρωσης της αίτησης υποψηφιότητάς τους, οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ακόλουθους όρους:
1) Γενικοί όροι:
-Να απολαύουν των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους μέλους της ΕΕ
-Να έχουν τακτοποιήσει τις στρατολογικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
-Να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων

2) Ειδικοί όροι - γλώσσες:
Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον 2 επίσημες γλώσσες της ΕΕ· τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση).
Επισημαίνεται ότι τα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα που αναφέρονται ανωτέρω πρέπει να ισχύουν για κάθε γλωσσική ικανότητα (ομιλία, γραφή, ανάγνωση και προφορική κατανόηση) που ζητείται στο έντυπο της αίτησης. Οι ικανότητες αυτές αντιστοιχούν σε εκείνες που προσδιορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες ( https://europass.cedefop.europa.eu/el/resources/european-language-levels-cefr).

Στη συνέχεια της παρούσας προκήρυξης διαγωνισμού η αναφορά στις γλώσσες θα γίνεται ως εξής:
-Γλώσσα 1: γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις δοκιμασίες με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
-Γλώσσα 2: γλώσσα που χρησιμοποιείται για το έντυπο της αίτησης, το κέντρο αξιολόγησης και την επικοινωνία μεταξύ της EPSO και των υποψηφίων που έχουν υποβάλει έγκυρη αίτηση. Η γλώσσα αυτή πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1.
Η δεύτερη γλώσσα επιλογής (γλώσσα 2) πρέπει να είναι η αγγλική, η γαλλική ή η γερμανική.

Οι επιτυχόντες/-ούσες υποψήφιοι/-ες που προσλαμβάνονται για αυτές τις συγκεκριμένες κατηγορίες καθηκόντων πρέπει να έχουν ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο B2) της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας. Μολονότι η γνώση περισσότερων γλωσσών μπορεί να αποτελεί πλεονέκτημα, στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες τα οικεία θεσμικά όργανα (που εδρεύουν στις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο) χρησιμοποιούν την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα για τις εργασίες ανάλυσης, την εσωτερική επικοινωνία καθώς και την επικοινωνία με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη, τις δημοσιεύσεις και τις εκθέσεις, οπότε, όσον αφορά τις εν λόγω υπηρεσίες, η ικανοποιητική γνώση τουλάχιστον μίας από τις τρεις αυτές γλώσσες είναι πολύ σημαντική. Η επιλογή υπαγορεύεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και ως εκ τούτου, οι επιτυχόντες που δεν έχουν ικανοποιητική γνώση της αγγλικής, της γαλλικής ή της γερμανικής γλώσσας δεν θα είναι σε θέση να αναλάβουν αμέσως τα καθήκοντά τους.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO http://jobs.eu-careers.eu πριν από τις:
19 Δεκεμβρίου 2017 στις 12 το μεσημέρι, ώρα Κεντρικής Ευρώπης.

Δικαιολογητικά έγγραφα
Σε διάφορα στάδια της διαδικασίας επιλογής, θα πρέπει να καταθέσετε επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ιθαγένειά σας, (π.χ. διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας), τα οποία πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησής σας (ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής του πρώτου τμήματος της αίτησής σας στην περίπτωση που η διαδικασία υποβολής αιτήσεων χωρίζεται σε δύο τμήματα).
Όλες οι περίοδοι επαγγελματικής δραστηριότητας πρέπει να τεκμηριώνονται από πρωτότυπα έγγραφα ή από τα επικυρωμένα φωτοαντίγραφά τους:
-βεβαιώσεις των προηγούμενων και του/των σημερινού/-ών εργοδότη/-τών στην/στις οποία/-ες αναφέρονται η φύση και το επίπεδο των ασκούμενων καθηκόντων, οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης τους, με την επίσημη επωνυμία και σφραγίδα της εταιρείας και το ονοματεπώνυμο και την υπογραφή του υπευθύνου· ή
-σύμβαση/-εις εργασίας, και το πρώτο και το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα μισθοδοσίας, τα οποία πρέπει να συνοδεύονται από λεπτομερή περιγραφή των ασκούμενων καθηκόντων·
-(για τη μη μισθωτή εργασία, π.χ. αυτοαπασχόληση, ελευθέρια επαγγέλματα) τιμολόγια ή δελτία παραγγελίας με λεπτομερή περιγραφή των ασκούμενων καθηκόντων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό επίσημο δικαιολογητικό έγγραφο·
-(για διερμηνείς συνεδριάσεων από τους οποίους απαιτείται επαγγελματική πείρα) έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται ο αριθμός των ημερών και οι γλώσσες διερμηνείας από και προς τις οποίες γίνεται η διερμηνεία, ειδικά η διερμηνεία συνεδριάσεων.
Κατά κανόνα, δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για να αποδείξετε τις γλωσσικές σας γνώσεις, εκτός από ορισμένους διαγωνισμούς για γλωσσομαθείς ή για εξειδικευμένες κατηγορίες καθηκόντων.
Μπορεί να σας ζητηθούν πρόσθετες πληροφορίες ή έγγραφα σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Η EPSO θα σας ενημερώσει σχετικά με τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλετε και τον χρόνο υποβολής τους.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Πλήρωση κενής θέσης Τεχνικού Μηχανικού - Πολιτικής Μηχανικής
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ
Θέση Διευθυντή στο Κέντρο Τρίτης Ηλικίας «Κύκκου»
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ «Η ΕΛΕΟΥΣΑ ΤΟΥ ΚΥΚΚΟΥ»
Θέση Διευθυντή στο Συμβούλιο Ελέγχου Εργοληπτών Κύπρου
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Κενή θέση Διευθυντή
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
H Gold Air Handling A E ζητά προσωπικό για τον Κρατικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης
GOLD AIR HANDLING