Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/11/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Θέση Λειτουργικού επιστήμονα βαθμίδας Β ή Γ για το τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, προκηρύσσει για το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης μία (1) θέση Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα, Βαθμίδας Β’ ή Γ’, για τη στελέχωση του Τμήματος
Ηλεκτρονικών Υποδομών & Πληροφοριακών Συστημάτων με αντικείμενο Ανάπτυξη και Λειτουργία Διαδικτυακών Πλατφορμών & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΕΚΤ (Κωδικός θέσης:
ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/2-17).


Οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν τα κατωτέρω προσόντα:
 ΠΕ Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής και Επικοινωνιών  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωμα στην επιστήμη της πληροφορικής
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 Τουλάχιστον τριετή (για πρόσληψη σε βαθμίδα ΕΛΕ Γ΄) ή εξαετή (για πρόσληψη σε βαθμίδα ΕΛΕ Β΄) ευδόκιμη προϋπηρεσία σε σχετικές με το αντικείμενο δραστηριότητες και ειδικότερα τη σχεδίαση, την αρχιτεκτονική και την ανάπτυξη λογισμικού διαδικτυακών πλατφορμών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Για τη βαθμίδα Β’ τουλάχιστον τρία από τα έξι έτη προϋπηρεσίας θα πρέπει να αφορούν θέσεις ευθύνης (προϊστάμενος τμήματος, υπεύθυνος μονάδας, υπεύθυνος ομάδας έργου)
 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού σε διάφορες γλώσσες (Java, Ruby, C#, Python, .NET, PHP)
 Άριστη γνώση UML ή άλλων μεθόδων μοντελοποίησης.
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε HTML/CSS, JavaScript και UI/UX σχεδίαση.
 Αποδεδειγμένη γνώση των αρχών διασφάλισης και ποιότητας λογισμικού


Στα κριτήρια αξιολόγησης συνυπολογίζονται:
 Υψηλής ποιότητας οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες που αποδεικνύονται από τεκμηριωμένη ικανότητα στη σχεδίαση, την εκτέλεση, την οργάνωση και τη διεύθυνση έργων
ή τμημάτων έργων πειραματικής έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σχετικών με το αντικείμενο,
 Ικανότητα διοίκησης ομάδας επιστημόνων που αποδεικνύεται από την εμπειρία στην κατανομή τμημάτων ή φάσεων έργου σε άλλους επιστήμονες, την καθοδήγηση και την
επίβλεψή τους και τον συντονισμό έργων συναφών με το αντικείμενο
 Ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικών χρηματοδοτήσεων.
 Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές, μονογραφίες, συμμετοχή σε συλλογικά έργα
 Συμμετοχή σε εθνικές/ ευρωπαϊκές επιτροπές και ομάδες εργασίας
 Συμμετοχή -με παρουσιάσεις ή εισηγήσεις- σε ημερίδες ή σεμινάρια

Επιπλέον προσόντα θα θεωρηθούν:
 Εμπειρία σε συστήματα διαχείρισης, συσσώρευσης και διάθεσης περιεχομένου.
 Εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη συστημάτων ανοικτού λογισμικού σχετικά με την οργάνωση και διαχείριση περιεχομένου.
 Εμπειρία σε συστήματα ψηφιοποίησης.
 Εμπειρία σε συστήματα σημασιολογικής διασύνδεσης.
Τα παραπάνω πρέπει να αποδεικνύονται από τα αντίστοιχα προσκομιζόμενα στοιχεία.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει:
 Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ε.Ε.
 Για τους πολίτες των κρατών της Ε.Ε., απαιτείται άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής.
 Οι άρρενες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
 Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία.
Τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τις αρμόδιες αρχές, θα προσκομισθούν κατά την πρόσληψη.
Κατά την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας, αρκεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν :
• Αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ.
Στην αίτηση θα πρέπει επίσης να επισυνάπτονται πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της εμπειρίας του.
 Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα σε 8 αντίτυπα.
 Ένα (1) αντίτυπο ή φωτοαντίγραφο του υπομνήματος που περιλαμβάνει τα ζητούμενα σε έντυπη μορφή και οκτώ (8) σε ηλεκτρονική (CDs).


Κάθε άλλο στοιχείο που σχετίζεται με τη σταδιοδρομία του υποψηφίου.
σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη: Υποψηφιότητα για τη θέση με κωδικό ΕΚΤ/ΕΙΕ/ΕΛΕ/2-17, μέχρι την Τρίτη 29-11-2017, στη Γραμματεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ/ΕΙΕ), Λ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα, 6ος όροφος, υπόψη κας Δέσποινας Τριανταφυλλίδου.
Πληροφορίες : κα Δ. Τριανταφυλλίδου, τηλ.:210 7273900, e-mail: dtrian@ekt.gr και ώρες 10:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Β στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΗΔΛ
Θέση Προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέση Διδάκτορα Επιστήμης Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ