Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 30/11/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Λειτουργού - συνεργάτη έρευνας και καινοτομίας στις Βρυξέλλες

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ) επιθυμεί να προσλάβει ένα (1) άτομο για τη θέση Λειτουργού/Συνεργάτη για θέματα έρευνας και καινοτομίας στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες. Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι για χρονική περίοδο
ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης. Η εργοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τις Οδηγίες για την Aπασχόληση και τους Όρους Υπηρεσίας του Επιτόπιου Προσωπικού των Διπλωματικών Αποστολών της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Εξωτερικό, τις οποίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του
Υπουργείου Οικονομικών (Εγκύκλιος αρ. 1521, 18/8/2015), ακολουθώντας το σύνδεσμο:
http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf/dmlcirculars_gr/dmlcirculars_gr?OpenDocument


1. Μισθοδοσία
Ο ετήσιος ακαθάριστος μισθός της θέσης ανέρχεται σε €56.050 περιλαμβανομένου 13ου μισθού. Από το μισθό αυτό θα γίνονται οι νενομισμένες αποκοπές/εισφορές. Για σκοπούς κοινωνικής ασφάλισης θα τυγχάνουν εφαρμογής οι πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΚ), αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου του 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης.


2. Καθήκοντα και Ευθύνες
i. Εκπροσωπεί τη ΓΔ ΕΠΣΑ σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων, σε ομάδες εργασίας και άλλες προπαρασκευαστικές και συμβουλευτικές ομάδες και επιτροπές.
ii. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας σε σχέση με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις, μελέτες, σημειώματα και εισηγήσεις.
iii. Προωθεί τις εθνικές θέσεις της Κύπρου και μεριμνά για την άμεση και συστηματική ενημέρωση της ΓΔ ΕΠΣΑ για θέματα που αφορούν τον τομέα Έρευνας και Καινοτομίας.
iv. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


3. Απαιτούμενα Προσόντα
i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών: Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Πολιτικές και Θετικές Επιστήμες.
(Σημ. Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ii. Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι.
iii. Πολύ καλή γνώση της υφιστάμενης κατάστασης του τομέα της Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο καθώς και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
iv. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία, αναλυτική σκέψη καθώς και ικανότητα εργασίας σε συνθήκες στενών χρονικών περιθωρίων.
v. Πολύ καλή γνώση της Eλληνικής και Aγγλικής γλώσσας.
vi. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Σημ.: Για την τεκμηρίωση πολύ καλής γνώσης της Ελληνικής, Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας θα πρέπει να προσκομιστούν αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/All/250C4574BB2F8979C22580C7003C473C?OpenDocument
vii. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα θέματα που αναφέρονται στην Παράγραφο 3(I) ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
viii. Μεταπτυχιακή πείρα σε θέματα που αφορούν τους τομείς της Έρευνας και Καινοτομίας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
ix. Μεταπτυχιακή πείρα σε θέση λειτουργού/συνεργάτη στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στις Βρυξέλλες θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
x. Μεταπτυχιακή πείρα σε θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
4. Κριτήρια Αξιολόγησης Προσόντων Αιτητών
Βαρύτητα της πιο πάνω μοριοδότησης: 60% επί της τελικής βαθμολογίας.
Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10.
Η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 40% επί της τελικής βαθμολογίας.

Σημειώσεις:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας (τελική βαθμολογία) υποψηφίων μετά από την προφορική εξέταση, θα γίνει κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.
β) Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα καταρτιστεί, θα έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία καταρτισμού του.
5. Επιλεξιμότητα
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στη Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης στο τηλέφωνο 22602806.

7. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμπληρώνοντας το Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το αρχείο της ΓΔ ΕΠΣΑ (2ος όροφος), ή από την ιστοσελίδα της ΓΔ ΕΠΣΑ (http://www.dgepcd.gov.cy) κάτω από τα ‘Τελευταία Νέα’. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα
τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, κ.ά.).
Σημειώνεται ότι τα πρωτότυπα ενδέχεται να ζητηθούν για έλεγχο. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή να παραδοθούν έναντι απόδειξης παραλαβής στο Αρχείο της ΓΔ ΕΠΣΑ (2ος όροφος) όχι αργότερα από τις 30/11/2017 και ώρα 14.30 στη διεύθυνση: Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
Συντονισμού και Ανάπτυξης, Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
2 Θέσεις στο ECHA
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ER Expert στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ - SRB
4 θέσεις Τεχνικών Έργων στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
Θέση ερευνητή για σχεδίαση κυκλωμάτων τροφοδοσίας
ΑΙΤ
2019 Heineken International Graduate Programme
HEINEKEN