Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 01/12/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση Εμπειρογνώμονα σε θέματα συναφή με την επιστήμη της πληροφορικής λειτουργός αλιείας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει η ανάγκη πρόσληψης ενός εμπειρογνώμονα για απασχόληση
ορισμένου χρόνου στο Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) για την υλοποίηση των έργων του Μέτρου 3.1 - Έλεγχος και Επιβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Θάλασσα 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.

Εμπειρογνώμονας σε θέματα συναφή με την επιστήμη της Πληροφορικής Λειτουργός Αλιείας (Κλ. Α8)
1. Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιοδήποτε άλλο θέμα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Communications).


(β) Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ή τίτλου Master σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών με οποιοδήποτε άλλο θέμα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Communications).
(γ) Η κατοχή PhD σε θέματα: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology), Ηλεκτρονική Μηχανική, Τηλεπικοινωνίες (Data Communications) θα θεωρείται πλεονέκτημα.
(δ) Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης θα θεωρείται πλεονέκτημα.
(ε) Προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕθα θεωρείται πλεονέκτημα.
(στ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής Γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ).


2. Καθήκοντα:
Τα καθήκοντα που θα εκτελεί αυτός/ αυτή που θα προσληφθεί θα αφορούν την υλοποίηση των έργων πληροφορικής και τεχνολογίας που θα υλοποιηθούν στα πλαίσια του Μέτρου 3.1 - Έλεγχος και Επιβολή του Επιχειρησιακού
Προγράμματος (ΕΠ) Θάλασσα 2014-2020, είναι μεταξύ άλλων,
- Ετοιμασία προτάσεων για την υλοποίηση των έργων.
- Ετοιμασία προσφορών και συντονισμό και επίβλεψη των έργων στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών συμβάσεων.
- Ανάληψη της διεκπεραίωσης μελετών και σχεδίων που αφορούν τα συστήματα πληροφορικής για τον έλεγχο της αλιείας.
- Σχεδιασμό και υλοποίηση των δημόσιων συμβάσεων για ανάπτυξη των απαιτούμενων συστημάτων και άλλες ενέργειες που αφορούν τον έλεγχο αλιείας (περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΑΘΕ http://www.moa.gov.cy/moa/dfmr/dfmr.nsf/page14_gr/page14_gr?OpenDocument).
- Ανάληψη της διαχείρισης του Δωματίου Διαμετακομιστή του ΤΑΘΕ.
- Μετάβαση στο εξωτερικό σε τακτά χρονικά διαστήματα για συμμετοχή στις Ομάδες εργασίας Επιτροπολογίας της Ε.Ε. για τον έλεγχο αλιείας (Ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου). Στις ομάδες εργασίας θα εκπροσωπεί την Κυπριακή Δημοκρατία για θέματα της αρμοδιότητάς του και θα μεριμνά για την προβολή, ενημέρωση και ενσωμάτωση των θέσεων της Κύπρου στις σχετικές αποφάσεις που θα λαμβάνονται και θα ετοιμάζει και σχετικές εκθέσεις ενημέρωσης του ΤΑΘΕ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/technologies_en.
- Διενέργεια όλων των διοικητικών διαδικασιών του ΤΑΘΕ, ως δικαιούχος του Μέτρου 3.1, όπως περιγράφονται στις σχετικές εγκυκλίους για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΠ Θάλασσα και αφορούν ετοιμασία των προτάσεων και συμπλήρωση τεχνικών δελτίων έργων, νομικών δεσμεύσεων, δελτίων παρακολούθησης, δελτίο Δαπανών κλπ. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΠ Θάλασσα http://www.moa.gov.cy/thalassa.
- Οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν.

3. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017, και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
4. Το άτομο που θα επιλεχθεί θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση, η οποία δύναται να ανανεωθεί για άλλους 12 μήνες κάθε φορά, με μέγιστη περίοδο απασχόλησης τα επτά (7) έτη (84 μήνες). Επισημαίνεται ότι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου δεν μετατρέπονται σε προσωπικό αορίστου χρόνου, και σε περίπτωση που το Έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη
της σύμβασης του εργοδοτούμενου ατόμου ή εφόσον κατά την ετήσια αξιολόγησή του, το εργοδοτούμενο άτομο κρίνεται ανεπαρκές, τότε θα τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχόλησης Νόμου του 1967 έως 2003.


5. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στο Ειδικό Έντυπο I το οποίo μπορούν να προμηθευτούν από το Αρχείο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία) ή από την ιστοσελίδα http://www.moa.gov.cy/ ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών www.moa.gov.cy/dfmr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο που να αναγράφει Αίτηση για πρόσληψη υπαλλήλου ορισμένου χρόνου στο ΤΑΘΕ για το Πρόγραμμα Θάλασσα 2014-2020. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στη
Λευκωσία (Αμφιπόλεως 6, 2025, Στρόβολος, Λευκωσία) ή να έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις 01 Δεκεμβρίου 2017. Διευκρινίζεται προς τους ενδιαφερομένους ότι το έντυπο αίτησης πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο, με όλα τα στοιχεία και πληροφορίες που ζητούνται και σε αυτό να επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που κατέχουν (αντίγραφα απολυτηρίου, πτυχίων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων πείρας που να καταγράφουν συγκεκριμένα καθήκοντα και με συγκεκριμένες ημερομηνίες απασχόλησης, κλπ), διαφορετικά η αίτησή τους δεν θα ληφθεί υπόψη. Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς στον αριθμό 24817050.
Η δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
H Gold Air Handling A E ζητά προσωπικό για τον Κρατικό Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης
GOLD AIR HANDLING
Θέση υπαλλήλου σε θέματα ελέγχου εφαρμογής συνθήκης προστασίας της άγριας ζωής
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Θέση Υπαλλήλου σε θέματα Κυβερνοεγκλήματος με απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Θέση Υπαλλήλου με απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Building Manager, Internal Auditor, Spokesperson/Team Leader Communications
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ -SRB