Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/11/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόσληψη 2 δημοσιογράφων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη με επιλογή δύο (2) Δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκεί όσο και η θητεία του Περιφερειάρχη. Με τη λήξη της θητείας του Περιφερειάρχη, η σύμβαση λύεται αυτοδικαίως και αζημίως για την οικεία Περιφέρεια.

Οι υποψήφιοι πρέπει :
α. Να είναι, είτε μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης είτε να έχουν διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή των εισφορών τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του δημοσιογράφου. β. Να είναι Έλληνες πολίτες.
γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
δ. Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

Επίσης να κατέχουν :
α.1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. ή πτυχίο ή δίπλωμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ή
α.2. Πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι., ή πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. ή πτυχίο ΚΑΤΕΕ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ή
α.3. Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. ή ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας ημεδαπής ή αλλοδαπής ή οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής.

β. Καλή Γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
γ. Εμπειρία στη δημοσιογραφική κάλυψη και επικοινωνιακή προβολή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' ή β' βαθμού και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
δ. Δυνατότητα σύνταξης και αποστολής Δελτίων Τύπου.
Τα ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.


Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα :
α) Βεβαίωση μέλους αναγνωρισμένης στην Ελλάδα, επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ότι καταβλήθηκαν εισφορές με την ιδιότητα του δημοσιογράφου τουλάχιστον για δύο (2) έτη. β)Τίτλου σπουδών.
γ) Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
(το οποίο πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα..Γίνεται δεκτό το πιστοποιητικό και η μετάφρασή του σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο).
δ) Αστυνομική ταυτότητα ή ελλείψει ταυτότητας των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). ε) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α' 75), όπως ισχύει, ότι:

• δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
• δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ' υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
• δεν είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
• δεν έχoυν, λόγω καταδίκης, στερηθεί οποτεδήποτε τα πολιτικά τους δικαιώματα
• δεν τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
• δεν έχουν απολυθεί από δημόσια υπηρεσία ή Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζόμενου και σε καταφατική περίπτωση να έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

στ) Υπεύθυνη Δήλωση ( αφορά άνδρες υποψήφιους) οτι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. ζ) Βιογραφικό Σημείωμα

Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται:

α) Για τίτλους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης:
Πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιμία του τίτλου και την αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιμίας καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων.

β) Για τίτλους Δευτεροβάθμιας μη τεχνικής ή μη επαγγελματικής εκπαίδευσης: Βεβαίωση ισοτιμίας από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αλλοδαπής , πράξη ισοτιμίας και κατάταξης της Επιτροπής Ισοτιμιών του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.) ή του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) και βεβαίωση για την αντιστοιχία του βαθμού από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε εικοσάβαθμη κλίμακα.

Οι αιτήσεις με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ οδός Βασ. 'Ολγας 198 - 2ος όροφος (κ.κ. Γιουτίκα Αθηνά, Χατζηαποστόλου Αικατερίνη τηλ.2313319614, 2313319606), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ.

Αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία ο υποψήφιος που υποβάλλει ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη αίτηση.

Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/86 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών σε αυτή, είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Υποβολή αιτήσεων από 8 Νοεμβρίου 2017 (επομένη δημοσίευσης στον τύπο) για πέντε ημέρες- ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 13 Νοεμβρίου 2017

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ