Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/11/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο επιστημονικό συμβούλιο του ΕΛΙΔΕΚ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

To Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας, δυνάμει της παραγράφου 8 του άρθρου 8 του Ν. 4429/2016, καλεί, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), επιστήμονες διεθνούς κύρους, να υποβάλουν υποψηφιότητα για μία (1) θέση μέλους του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), στον τομέα των μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας.

Αρμοδιότητες Επιστημονικού Συμβουλίου:
Το ΕΛΙΔΕΚ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Εδρεύει στην Αθήνα και εποπτεύεται από τον αρμόδιο για ζητήματα έρευνας Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων.
Το Επιστημονικό Συμβούλιο διοικεί το ΕΛΙΔΕΚ και έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Μεριμνά για την επίτευξη των σκοπών του Ιδρύματος, με βάση την εθνική πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία.
β. Αποδέχεται τις δωρεές και τις πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις.
γ. Συγκροτεί τις επιτροπές κρίσεων και τις επιτροπές ενστάσεων για την αξιολόγηση των προτάσεων και την επιλογή των τελικών δικαιούχων.
δ. Επιλέγει τον Διευθυντή και τους Αναπληρωτές Διευθυντές.
ε. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή.
στ. Εισηγείται προς τη Γενική Συνέλευση (ΓΣ) συνεργασίες και συμπράξεις του Ιδρύματος με φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
ζ. Εισηγείται προς τον Υπουργό την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
η. Εγκρίνει τη λειτουργία υπηρεσιών και γραφείων του Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της
Ελληνικής Επικράτειας, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή. Τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου δικαιούνται αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 4354/2015. Για τις μετακινήσεις των μελών του Επιστημονικού εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 Προσόντα μελών Επιστημονικού Συμβουλίου:


Σύμφωνα με την με αριθμ. 1/5.12.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 4110/2016) της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΛΙΔΕΚ, τα μέλη του Επιστημονικού Συμβούλιου πρέπει να είναι
προσωπικότητες με μεγάλο επιστημονικό κύρος, που έχουν διακριθεί διεθνώς για το ερευνητικό έργο τους και να διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε θέματα διαμόρφωσης
επιστημονικής πολιτικής.
Το σύνολο των μελών του ΕΣ είναι επιθυμητό να καλύπτει την ευρύτερη Ελληνική επιστημονική κοινότητα προερχόμενο από διαφορετικά ιδρύματα του δημόσιου η ιδιωτικού τομέα. Επίσης είναι επιθυμητό μέλη του ΕΣ να διαθέτουν ερευνητική εμπειρία από τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες του εξωτερικού.


Τα Μέλη του ΕΣ πρέπει:
α. να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος,
β. να έχουν συμμετάσχει επιτυχώς, ως επιστημονικοί υπεύθυνοι σε ερευνητικά έργα που εγκρίθηκαν μετά από ανταγωνιστική εθνική ή διεθνή διαδικασία και κρίση.
γ. να έχουν τεκμηριωμένη προϋπηρεσία και διοικητική εμπειρία διαχείρισης έρευνας και των αποτελεσμάτων αυτής, σε Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικό Φορέα, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
δ. να έχουν πλούσιο επιστημονικό έργο δημοσιευμένο σε μονογραφίες ή πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους, το οποίο θα πρέπει επίσης να έχει
λάβει διεθνή αναγνώριση, όπως τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, από κατάλληλους βιβλιομετρικούς δείκτες απήχησης ή από διεθνείς διακρίσεις και βραβεία.
ε. να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα
Συνεκτιμώμενο προσόν για την εκλογή των μελών του ΕΣ είναι η πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητάς τους από φορείς (ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13α
του ν.4310/2014) που συμμετέχουν με εκπροσώπους στη ΓΣ του Ιδρύματος. Πρόταση μπορεί να υποβάλει η Σύγκλητος ή οι ΓΣ των Τμημάτων των ΑΕΙ ή τα ΔΣ των Ερευνητικών Κέντρων ή τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων των ερευνητικών φορέων που συμμετέχουν με εκπροσώπους στη ΓΣ του Ιδρύματος.
Πρόταση υποστήριξης της υποψηφιότητας μπορούν να υποβάλουν, επίσης, τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ). Η πρόταση υποστήριξης της
υποψηφιότητας πρέπει να είναι αιτιολογημένη. Κάθε φορέας ή κάθε μέλος του ΕΣΕΚ μπορεί να υποβάλει έως τρείς (3) προτάσεις υποψηφίων.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων:
Οι υποψήφιοι ή οι προτεινόμενοι ως υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν αίτηση και τα επισυναπτόμενα της στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info @ elidek.gr αναγράφοντας
απαραίτητα στον τίτλο του μηνύματος Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ.
Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
α) συνοπτικό υπόμνημα, στο οποίο υποψήφιος παρουσιάζει συνοπτικά τους λόγους ενδιαφέροντός του για τη θέση μέλους του ΕΣ του ΕΛΙΔΕΚ,
β) αναλυτικό βιογραφικό στο οποίο μεταξύ άλλων να αναγράφονται τα εξής: ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, website, σπουδές, υποτροφίες και βραβεία, εμπειρία και
θέσεις στον ακαδημαϊκό - ερευνητικό τομέα (δημόσιο και ιδιωτικό, της ημεδαπής και της αλλοδαπής), συμμετοχή σε διεθνείς επιτροπές, διοικητικά συμβούλια, επαγγελματικούς
οργανισμούς και αρμοδιότητες σε αυτά,
γ) αναλυτικό πίνακα των επιστημονικών και λοιπών δημοσιεύσεων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των συμμετοχών σε συνέδρια.
Η παρούσα θα δημοσιευθεί στους δικτυακούς τόπους του Ελ.Ιδ.Ε.Κ. (http://www.elidek.gr/) της ΓΓΕΤ ( http :// www. gsrt. gr/), του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
( www. minedu. gov.gr, erevna.minedu.gov.gr) και του Euraxess ( https :// euraxess. ec. europa. eu/).
Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2017.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Β στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΙΗΔΛ
Θέση Προϊσταμένου της γενικής διεύθυνσης ανταγωνισμού
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Θέση Ερευνητή Γ Βαθμίδας
ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης διευθυντή των Γενικών Αρχείων του Κράτους
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Θέση Διδάκτορα Επιστήμης Υπολογιστών στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ
ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ