Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/10/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

4 θέσεις Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα ή Τοπογράφου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), προκύπτει ανάγκη για απασχόληση τεσσάρων Τεχνικών καθορισμένης
διάρκειας. Στο Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων οι ανάγκες αφορούν δύο Τεχνικούς και στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του Υπουργείου Εσωτερικών οι ανάγκες αφορούν δύο Τεχνικούς για μέγιστη περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η απασχόληση αφορά
χρηματοδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α5(2Η βαθμίδα). Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφορά Ταμεία. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:


2. Καθήκοντα και Ευθύνες.
(Α) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση καθηκόντων σχετικά με:
(α) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων.
(β) Εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές, χωρομετρήσεις, τοπογραφίσεις, εκπόνηση σχεδίων, ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών και ετοιμασία εκθέσεων προόδου των διάφορων τεχνικών εργασιών.
(γ) Ετοιμασία προτάσεων έργων στην προβλεπόμενη μορφή για υποβολή αιτήσεων για διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(δ) Ετοιμασία των απαραίτητων στοιχείων- εκθέσεων στην προβλεπόμενη μορφή για πιστοποίηση δαπανών προς διεκδίκηση διαθέσιμων κονδυλίων συγχρηματοδοτούμενων έργων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ε) Επίβλεψη της εκτέλεσης και τον έλεγχο τεχνικών έργων και την εποπτεία της εργασίας κατώτερου προσωπικού.
(στ) Επεξεργασία στοιχείων μέσω του ηλεκτρονικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(Β) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τα απαραίτητα τεχνικά μέσα και τον τεχνολογικό εξοπλισμό.
(Γ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Σημ.: Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου αναμένεται από αυτόν όπως εκτελεί τα καθήκοντα του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύνανται να ανατεθούν σ' αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων ο έλεγχος της εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
(α) Δίπλωμα του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή Αρχιτεκτονική ή Τοπογραφία ή Χωρομετρία ή Επιμέτρηση Ποσοτήτων.
(β) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας.
(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(δ) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή πανεπιστημιακός τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και μεταπτυχιακή πείρα στον οικείο κλάδο σπουδών αποτελεί πλεονέκτημα.
(ε) Εμπειρία στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών και οικοδομικών έργων, καθώς και μελετών συγχρηματοδοτούμενων έργων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πλεονέκτημα.


Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής
γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μαρία Χρίστου στο τηλέφωνο 22800230 ή στην κα Άννα Πιτσιλλίδου στο τηλέφωνο 22800123. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).
6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση σχετικής πείρας ή/ και πείρας στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. 111 κας Άννας Πιτσιλλίδου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις
20 Οκτωβρίου 2017. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται Αίτηση για τις θέσεις ΤΕΧΝΙΚΟΥ.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μεταφραστές Ιρλανδικής Γλώσσας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Finance Assistant
ENISA
Network and Information Security Expert -Inter-Agency Mobility
ENISA
Network and Information Security Expert
ENISA
Budget Coordinator - Inter - Agency Mobility
ENISA