Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 20/10/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

5 Θέσεις Πολιτικών μηχανικών Συγκοινωνιολογίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2θ16), προκύπτει ανάγκη για απασχόληση πέντε Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στη
Συγκοινωνιολογία καθορισμένης διάρκειας στο Τμήμα Δημοσίων Έργων για μέγιστη περίοδο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 ή μέχρι ολοκλήρωσης της ανάγκης. Η απασχόληση αφορά χρηματοδοτούμενη δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9. Η σχετική δαπάνη δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα υπό αναφορά Ταμεία. Τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:


2. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(α) Συλλέγει και επεξεργάζεται κυκλοφοριακά, χωρομετρικά και περιβαλλοντικά στοιχεία για έργα.
(β) Ετοιμάζει μελέτες για έργα περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών, των δελτίων ποσοτήτων, όρων συμβολαίων και εκτιμήσεων.
(γ) Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση έργων και την καταμέτρησή τους και διαχειρίζεται συμβόλαια έργων που του ανατίθενται.
(δ) Συντονίζει, ελέγχει και εποπτεύει έργα που μελετούνται και επιβλέπονται από ιδιώτες Συμβούλους και αξιολογεί παραδοτέα που υποβάλλονται από αυτούς.
(ε) Συντονίζει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει εργαστηριακές μετρήσεις και δοκιμές.
(στ) Ετοιμάζει και υποβάλλει προτάσεις καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία- εκθέσεις στην προβλεπόμενη μορφή για διεκδίκηση των διαθέσιμων κονδυλίων και πιστοποίηση δαπανών για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(ζ) Επεξεργάζεται στοιχεία μέσω του ηλεκτρονικού Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) για συγχρηματοδοτούμενα έργα των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(η) Συντονίζει, εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(θ) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χρησιμοποιεί τον απαραίτητο τεχνολογικό και άλλο εξοπλισμό.
(ι) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


3. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική.
(2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Συγκοινωνιολογία επιπέδου Master. Εναλλακτικά αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετής πείρα σε καθήκοντα Συγκοινωνιολόγου.
(3) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον κλάδο πολιτικής μηχανικής, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας, όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας
(6) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης ή/και μεταπτυχιακή πείρα στον οικείο κλάδο σπουδών πέραν από την ελάχιστη προβλεπόμενη αποτελεί πλεονέκτημα.
(7) Εμπειρία στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων τεχνικών έργων, καθώς και μελετών συγχρηματοδοτούμενων έργων των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ταμείο Συνοχής ή Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους- (i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης· και (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν
άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Μαρία Χρίστου στο τηλέφωνο 22800230 ή στην κα Άννα Πιτσιλλίδου στο τηλέφωνο 228θ0ΐ23. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, το οποίο μπορούν να
προμηθευτούν από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

6. Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να
τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης πληρωμής εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαιώσεις γνώσης γλωσσών κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών
αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία των κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε (με χρονική αναφορά στα βασικά τους
στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κλπ) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση σχετικής πείρας στη συγκοινωνιολογία ή/ και πείρας στη διαχείριση και έλεγχο της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν
για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής, στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αχαιών 28, 1424 Λευκωσία, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αρ. 111 κας Άννας Πιτσιλλίδου, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. και 2.30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από τις
20 Οκτωβρίου 2017. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται Αίτηση για τις θέσεις ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μεταφραστές Ιρλανδικής Γλώσσας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Finance Assistant
ENISA
Network and Information Security Expert -Inter-Agency Mobility
ENISA
Network and Information Security Expert
ENISA
Budget Coordinator - Inter - Agency Mobility
ENISA