Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/09/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Θέση εκπαιδευτικού λειτουργού στο παιδαγωγικό ινστιτούτο

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016] προκύπτει η ανάγκη για απασχόληση ενός (1) εργοδοτουμένου ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για εκτέλεση έργων τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση των έργων.
Η ανάγκη αφορά στην υλοποίηση έργων σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Παιδείας για τα Μέσα και ειδικότερα των Ευρωπαϊκών Έργων: NEStOR-Networked European School Web Radio και EduWebCombating Digital Exclusion: Children educate digitally illiterate adults in safe and creative web (Erasmus+ ΚeyAction2).

Εκπαιδευτικός Λειτουργός (Κλ. Α8)
(1) Απαιτούμενα Προσόντα
i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα συναφή με την Επιστήμη των Παιδαγωγικών ή σε θέμα που απαιτείται για διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία
Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο
ii. Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση και προώθηση έργων συγχρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκά ταμεία και ειδικότερα συμμετοχή ως συντονιστής ή μέλος ομάδας εταίρου σε τουλάχιστον ένα (1) ευρωπαϊκό έργο
iii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της ΕΔΥ. Βλ. Σημειώσεις)
iv. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας
v. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(2) Επιπρόσθετα προσόντα
i. Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ) στην Επιστήμη των Παιδαγωγικών ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Πληροφορική στην Εκπαίδευση ή Σπουδές Διαδικτύου ή Σπουδές Πολυμέσων ή Κοινωνικές Επιστήμες ή Ψυχολογία
ii. Ανάπτυξη και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα Ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου ή Παιδείας για τα Μέσα
iii. Συγγραφικό έργο σε ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολούνται τα έργα (οριζόντιες κομβικές και ψηφιακές δεξιότητες, παιδεία για τα μέσα, ασφαλές διαδίκτυο, πολυμέσα και διαδίκτυο)
iv. Ερευνητική εμπειρία σε ένα από τα θέματα με τα οποία ασχολούνται τα δύο έργα (οριζόντιες κομβικές και ψηφιακές δεξιότητες, παιδεία για τα μέσα, ασφαλές διαδίκτυο, πολυμέσα και διαδίκτυο)
v. Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση διαδικτυακών περιβαλλόντων, χρήση λογισμικών πακέτων επικοινωνίας διαδικτυακής επικοινωνίας, χρήση λογισμικών πακέτων επεξεργασίας πληροφοριών και πολυμέσων, χρήση λογισμικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων έρευνας.

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί αυτός/αυτή που θα προσληφθεί είναι τα καθήκοντα που αναφέρονται στα δύο έργα και αφορούν στη διαχείριση έργου, έρευνα και εκπαίδευση για θέματα μαθησιακού σχεδιασμού για τις ΤΠΕ, σύγχρονες μαθησιακές προσεγγίσεις με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, ανάπτυξη και αξιολόγηση οριζόντιων κομβικών και ψηφιακών
δεξιοτήτων, θέματα αξιολόγησης στη διαδικασία της μάθησης, ηλεκτρονικό φάκελο επιτευγμάτων και ασφαλή αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και περιβαλλόντων. Αναλυτικότερα, περιγράφονται πιο κάτω:

(3) Καθήκοντα και Ευθύνες
i. Διαλέξεις, σεμινάρια και εργαστήρια σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και γονείς
ii. Επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς, τους αρμόδιους επιθεωρητές και συμβούλους τους και τους άλλους συμμετέχοντες στα έργα
iii. Διοργάνωση συνεδρίων και άλλων ενημερωτικών δράσεων Ευθύνη παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης δράσεων των έργων
iv. Οικονομική και ποιοτική παρακολούθηση των έργων
v. Οργάνωση και ασφαλής τήρηση των δεδομένων/στοιχείων/πληροφοριών των έργων σε σχετικό διαδικτυακό και φυσικό χώρο
vi. Συγγραφή οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων προόδου των έργων
vii. Παρακολούθηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τα έργα και συνεχής ενημέρωση ενεργειών προς υλοποίησή τους
viii. Ετοιμασία αναφορών και εκθέσεων αποτελεσμάτων των δράσεων των έργων
ix. Μελέτη διεθνών πρακτικών και βιβλιογραφίας των θεμάτων που αφορούν στα έργα
x. Διερεύνηση και εισήγηση νέων ιδεών που να εξυπηρετούν τα θέματα των δράσεων έργων

xi. Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση σε θέματα σχετικά με τις δράσεις των έργων
xii. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και προσφορά σεμιναρίων/εργαστηρίων/παρουσιάσεων και άλλων επιμορφωτικών δράσεων σε εκπαιδευτικούς σε θέματα που αφορούν στα έργα
xiii. Διερεύνηση, προσαρμογή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, πηγών και εργαλείων
xiv. Διαχείριση και ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών και ιστοχώρων για τις ανάγκες των δράσεων των έργων
xv. Οργάνωση και επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού και ανάρτησή του στις σχετικές διαδικτυακές πύλες και ιστοχώρους
xvi. Υποστήριξη εκπαιδευτικών και μαθητών στην εφαρμογή δράσεων στα σχολεία που αφορούν στα έργα
xvii. Επισκέψεις σε σχολεία και άλλους χώρους παγκύπρια για την υλοποίηση των δράσεων των έργων
xviii. Παρακολούθηση της εφαρμογής των έργων μέσα από ερευνητικά εργαλεία, συλλογή και ανάλυση δεδομένων
xix. Τήρηση στοιχείων για την εφαρμογή των δράσεων
xx. Συνεργασία με εταίρους των έργων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό
xxi. Συμμετοχή σε συναντήσεις και συνεδρίες που αφορούν στις δράσεις των έργων
xxii. Συμμετοχή στη διάχυση των δράσεων των έργων.

Σημειώσεις:
(1) Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού Νόμου του 2017, και σε αυτή θα προτίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης. Η μισθοδοσία καθορίζεται στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 μειωμένη κατά 10%. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται για τους πρώτους 24 μήνες συνολικής απασχόλησης.

(2) Η περίοδος απασχόλησης του εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018, εκτός εάν οι ανάγκες που θα ικανοποιούν παύσουν να υφίστανται είτε λόγω πλήρωσης κενών θέσεων, είτε άλλως πώς. Με τη λήξη της απασχόλησης του προσωπικού ορισμένου χρόνου, η εργοδότηση προσωπικού ορισμένου χρόνου τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σημειώνεται ότι η θέση δεν ανανεώνεται και δεν καθιστά σε καμία περίπτωση προϋπηρεσία ή προϋπόθεση για οποιαδήποτε προκήρυξη μόνιμης θέσης.
(3) Με τον όρο πρόσφατη εμπειρία, νοείται η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το διάστημα των οκτώ (8) τελευταίων ετών.
(4) Για την προσφορά της θέσης θα επιλεγεί ο ενδιαφερόμενος με την πιο ψηλή βαθμολογία.
(5) Σε περίπτωση ισοψηφίας τότε θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοψηφούντων. Η κλήρωση θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης παρουσία των υποψηφίων.

(6) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από υποψηφίους με αναπηρίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009). Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του προαναφερθέντος Νόμου, καλούνται όπως με τα λοιπά πιστοποιητικά που επισυνάπτουν στην αίτησή τους, υποβάλουν και πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους, στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
(7) Τα επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά αναλύονται στη σελίδα http://www.psc.gov.cy/ psc/psc.nsf/All/06E14BE15E137ADBC2257D88002898EB?OpenDocument
Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

(8) Τα καθήκοντα των θέσεων δυνατό να συνεπάγονται απασχόληση εκτός συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.
(9) Ο/Η αιτητής/αιτήτρια θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την έντυπη αίτησή του/της όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία ως απόδειξη των προσόντων της αίτησής του/της.
(10) Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα προσόντα/τίτλους που θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική αίτηση θα θεωρηθεί πως ο/η αιτητής/τρια δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή προσόν που θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και ως εκ τούτου, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αξιολογείται.
(11) Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου: α) για την κάλυψη αναγκών προσωρινής φύσης β) για την κάλυψη πρόσθετων αναγκών έναντι κενών θέσεων και γ) για την αντικατάσταση υπαλλήλων που απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας όπως ήθελε καθοριστεί στον ετήσιο προϋπολογισμό θα είναι με σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών ή μικρότερης διάρκειας , εάν ο χρόνος που απομένει μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους είναι λιγότερος από έξι (6) μήνες, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη παύει να υφίσταται, ή εάν η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη αφορά περίοδο μικρότερη των έξι μηνών. Η σύμβαση δύναται να ανανεώνεται για έξι (6) μήνες κάθε φορά, νοουμένου ότι η ανάγκη για την οποία έγινε η πρόσληψη, εξακολουθεί να υφίσταται για κάθε περίοδο απασχόλησης και η απόδοση του εργοδοτουμένου αξιολογείται ως επαρκής.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε δύο μέρη:
- Η εκτυπωμένη συμπληρωμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία, και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238
Λατσιά, Λευκωσία μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. - 14.30 μ.μ. ή με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών στη διεύθυνση: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία.
- Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 2.30 μ.μ.
- Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (ημερομηνία με σφραγίδα ταχυδρομείου).
- Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται όπως περιγράφεται πιο πάνω (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
- Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες και υπογραμμένες, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22-402308/310 ή στις
ηλεκτρονικές διευθύνσεις economou.a@cyearn.pi.ac.cy ή demosthenous.e@cyearn.pi.ac.cy. Για πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22-402351 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση magos.m@cyearn.pi.ac.cy.
Επιπρόσθετα, πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy), στη σελίδα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (www.pi.ac.cy/ΤΕΤ).

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Μεταφραστές Ιρλανδικής Γλώσσας
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Finance Assistant
ENISA
Network and Information Security Expert -Inter-Agency Mobility
ENISA
Network and Information Security Expert
ENISA
Budget Coordinator - Inter - Agency Mobility
ENISA