Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 25/09/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Μόνιμη θέση Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Στατιστικής Υπηρεσίας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15: €47.406, 49.325, 51.244, 53.163, 55.082, 57.001 και Α16: €52.026, 53.945, 55.864, 57.783, 59.702, 61.621 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.


Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από τη συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.
Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:


2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Υπεύθυνος για-
(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία της Στατιστικής Υπηρεσίας ·
(β) τον προγραμματισμό, την οργάνωση, διεξαγωγή και επίβλεψη όλων των στατιστικών απογραφών, δειγματοληπτικών επισκοπήσεων και άλλων ειδικών ερευνών, καθώς και την ανάλυση, ερμηνεία, συγγραφή και δημοσίευση των αποτελεσμάτων τούτων ·
(γ) την εξασφάλιση των απαιτούμενων στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών από την Κυβέρνηση.
(2) Συμβουλεύει πάνω σε θέματα της αρμοδιότητάς του και ιδιαίτερα σε σχέση με τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής σε θέματα των αρμοδιοτήτων της Στατιστικής Υπηρεσίας.
(3) Επιβλέπει ή/και καθοδηγεί τις διεξαγόμενες από άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες επισκοπήσεις ή στατιστικές έρευνες.
(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.


Απαιτούμενα προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα πιο κάτω θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Στατιστική, Οικονομικά, Μαθηματικά, Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομετρία, Δημογραφία, Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research) ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο με κύριο θέμα σπουδών τη Στατιστική ή τα Οικονομικά ή τα Μαθηματικά.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους στη Στατιστική ή στα Οικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στην Οικονομετρία ή στη Δημογραφία ή στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Operational Research) ή σε συναφείς τομείς των θεμάτων αυτών ή μεταπτυχιακή εκπαίδευση διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους και απόκτηση σχετικού διπλώματος σε έναν ή περισσότερους τομείς της Στατιστικής.

(3) Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα, σε υπεύθυνη θέση, στην οργάνωση, διεξαγωγή και ανάλυση στατιστικών απογραφών και επισκοπήσεων, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα στη διεύθυνση, εποπτεία, καθοδήγηση προσωπικού, στον προγραμματισμό, στην οργάνωση, στο συντονισμό και στον έλεγχο εργασίας.
(4) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(5) Πολύ καλή γνώση των οικονομικών και στατιστικών δεδομένων της Κύπρου.
(6) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γερμανικής ή της Γαλλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ 22670101), όχι αργότερα από τις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω,
περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy.
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Κενή θέση Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
2 θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Κενή θέση Τεχνικού στο Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακα
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Κενή θέση Προϊσταμένου Κλάδου Πληροφορικής
ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσληψη Ιατρών ορισμένου χρόνου από το υπουργείο υγείας Κύπρου
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ