Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 03/10/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

Θέση Υποδιευθυντή ΠΕ Μηχανολόγο

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.)
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Υποψηφίους να υποβάλλουν την αίτησή τους για πρόσληψη στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τρία έτη για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από επιτροπή η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 25θέμα3/29-8-2017 (Α.Δ.Α. ΩΛΧ6ΟΡΡ3-ΗΣΩ) απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας

1 Υποδιευθυντής Τεχνικού (ΠΕ Μηχανολόγου) 1

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν αίτηση συμμετοχής, το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα βεβαιώνουν ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή από 06/09/2017 - 19/09/2017, ώρα 14:00 ως εξής:


α) μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών ή
β) αυτοπροσώπως, καθημερινά 8.00 - 14.00, στην Πολυκλινική του Ολυμπιακού Χωριού, Γ. Δαμάσκου 1, Τ.Κ. 13677, Αχαρναί, Υπόψη Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη:


ΠΡΟΣ:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΥΠΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
ΑΠΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …., ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ….

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας της εταιρείας ταχυμεταφοράς ή β) η ημερομηνία του αριθμού πρωτοκόλλου της Εταιρείας. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι τις 21/09/2017, ώρα 14.00. Παράταση μέχρι 03/10/2017
Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα απαραίτητα και πρόσθετα συνεκτιμώμενα προσόντα ανά θέση που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

Υποδ/ντής Τεχνικού (ΠΕ Μηχανολόγου)
Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών μηχανικών ή ισότιμο αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος
• Πιστοποιητικό τύπου Α στρατολογικής κατάστασης για τους άνδρες ή νόμιμης απαλλαγής από την υποχρέωση θητείας.
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον εννέα (9) έτη σε παρόμοια θέση από τα οποία τα τρία χρόνια (3) σε αντίστοιχη θέση σε ιδιωτική επιχείρηση ή δημόσιο οργανισμό

Πρόσθετα Συνεκτιμώμενα Προσόντα:
• Μεταπτυχιακές σπουδές ή/και εξειδίκευση που αποδεικνύεται με βεβαιώσεις ή/και πιστοποιητικά σε συναφές αντικείμενο
• Προϋπηρεσία σε δομές της δημόσιας ή ιδιωτικής υγείας.
• Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον πολύ καλής γνώσης αγγλικής γλώσσας
• Πολύ καλή γνώση ΗΥ (Ms Office) (προσκόμιση πιστοποίησης)
• Κατοχή πιστοποιητικού τουλάχιστον καλής γνώσης έτερης ξένης γλώσσας πλην της αγγλικής
• Μέλος πολύτεκνης οικογένειας ως άγαμα τέκνα ή γονείς ή τρίτεκνης/μονογονεϊκής οικογένειας ως γονείς.


Για όλα τα απαιτούμενα και πρόσθετα συνεκτιμώμενα τυπικά προσόντα απαιτείται και θα ζητηθεί επαρκής τεκμηρίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν α) την αίτηση συμμετοχής, β) το πλήρες βιογραφικό τους σημείωμα και γ) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα όσα αναφέρονται στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

Επισημαίνεται ότι η επιλογή του προσωπικού θα γίνει όπως ορίζεται με την υπ’ αρ. 16θέμα4/22-05-2017 απόφαση του Δ.Σ. Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα ειδοποιηθούν σε ατομική συνέντευξη μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) ή/και sms (για το λόγο αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να συμπληρωθούν με ιδιαίτερη προσοχή τα ατομικά στοιχεία επικοινωνίας από έκαστο υποψήφιο). Κατόπιν της συνέντευξης, θα συνταχθούν από την επιτροπή πρακτικά, τα οποία θα περιλαμβάνουν πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και θα τεθούν υπόψη του Δ.Σ. της Εταιρείας για την τελική επιλογή με απόφαση Δ.Σ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 08:00-14:00 στο τηλέφωνο 210.2420.059/210.24.20.000.

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Διευθυντή Πληροφορικής της ΑΕΜΥ ΑΕ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο ΙΕΛ του ΕΚ Αθηνά
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
2 θέσεις Ερευνητών Β ή Γ στο ΙΝΒΙΣ - ΕΚ Αθηνά
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
2 Θέσεις Ερευνητών Β ή Γ στο ΙΕΛ του ΕΚ Αθηνά
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
3 θέσεις ερευνητών Γ ή Δ βαθμίδας στο ΚΕΠΕ
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ