Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 22/09/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

15 θέσεις με μετάταξη

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα, της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με μετάταξη προσωπικού - Υπαλλήλων, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων σε κενές οργανικές θέσεις ή με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης τους και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

8ΠΕ Διοικητικού (από τους οποίους 2ΠΕ Νομικών)
4ΔΕ Διοικητικού
2ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων
1ΥΕ Επιμελητών.

Οι υποψήφιοι προς μετάταξη Υπάλληλοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά ανά κλάδο προσόντα και τα πρόσθετα σύμφωνα με το Π.Δ.50/2001 και Π.Δ. 111/2014, όπως ισχύουν.
Για την Κατηγορία ΠΕ του Διοικητικού-Οικονομικού θα συνεκτιμηθούν οι Μεταπτυχιακοί τίτλοι Σπουδών ή και Διδακτορικό και η Εμπειρία σε θέματα Διοίκησης τουλάχιστον 2 ετών.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:
Όλοι οι Μόνιμοι Υπάλληλοι και οι Ι.Δ.Α.Χ. Υπουργείων ή άλλων Δ.Υ. ή Ν.Π.Δ.Δ., ή Ανεξάρτητων Αρχών, Κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. & Δ.Ε.Κ.Ο. που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο & στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου & αποτελούν φορείς της Γ. Κυβέρνησης όπως καταγράφονται στο Μητρώο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ΑΡΧΗΣ, (www.statistics.gr) για τους οποίους έχει παρέλθει πενταετία από το διορισμό τους ή από προηγούμενη μετάταξή τους, κατά το άρθρο 71 του Ν.3528/2007 ή άλλες διατάξεις για μετάταξη σε παραμεθόριες περιοχές ή αμοιβαία μετάταξη Υπαλλήλων.
Εξαιρούνται οι Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α., οι Δικαστικοί Υπάλληλοι, οι Ι.Δ.Ο.Χ. Υπάλληλοι,οι Υπάλληλοι των Δημοτικών και Κοινοτικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εκτός Δ.Τ. κατά το άρθρο 51 (Ν.1892/1990, ΦΕΚ 101/Α’)& άρθρο 6 (Ν.3613/2007, ΦΕΚ 263 /Α’)καθώς και οι Υπάλληλοι των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. & του Ε.Κ.Α.Β., κατά το άρθρο 71 (Ν.3918/2011, ΦΕΚ 31/Α’) & του άρθρου 50 (Ν.4368/2016, ΦΕΚ 21/Α’), όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρο 68 (Ν.4370/2016, ΦΕΚ 37/Α’).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας για μετάταξη (συνημμένο υπόδειγμα με υποχρεωτική αναγραφή της θέσης που ενδιαφέρει) με τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως καθημερινά εργάσιμες ημέρες και ώρες, στην ταχ. διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών, Γραφείο Πρωτοκόλλου, α’ όροφος, Γραφείο 101, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα, είτε ταχυδρομικώς επί αποδείξει, με την ένδειξη: Αίτηση συμμετοχής στην υπ. αριθ. πρωτ. 2/59064/0004/31-07-2017 Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις, στην ταχ. διεύθυνση:
Υπουργείο Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης, Αυτοτελής Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τμήμα Β’, Πανεπιστημίου 37, Τ.Κ. 101 65, Αθήνα.

Η αίτηση υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα και στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι, ενώ προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά και στο εποπτεύον Υπουργείο. Η εν λόγω κοινοποίηση πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του/της υπαλλήλου.
Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3338253, 210 3338362 & 210 3338238,
(Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 03-08-2017 έως και 22-09-2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/Ω8Τ0Η-96Τ/document

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter



Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Θέση Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Εκπαίδευσης
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
7 θέσεις με απόσπαση στην ΑΕΠΠ
ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Θέση ευθύνης στη γενική διεύθυνση διοικητικής υποστήριξης του πανεπιστημίου Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Θέση με μετάταξη ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ