Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 24/07/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Απόσπαση 38 υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκειμένου η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής να ανταποκριθεί στην αποστολή της, απαιτείται οι μονάδες που λειτουργούν στο εσωτερικό της (άρθρα 162-164 του ν. 4389/2016) να στελεχωθούν από ισχυρές επιστημονικές ομάδες εξειδικευμένων στελεχών της δημόσιας διοίκησης με αυξημένες δεξιότητες. Για το σκοπό αυτό, προβαίνει σε ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων με απόσπαση μονίμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται τριάντα οκτώ (38) θέσεις προσωπικού, ως εξής:

α. Τριάντα (30) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής, Μηχανικών καθώς και Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής, με γνώσεις και εμπειρία σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω αντικείμενα: αρχιτεκτονική πληροφοριακών συστημάτων, αντικειμενοστραφής ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών, τεχνολογίες διαδικτύου, βάσεις δεδομένων, ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων, ανάλυση απειλών και κινδύνων ασφάλειας, διαχείριση έργων ασφάλειας, διαχείριση περιστατικών ασφάλειας, πολιτικών ασφάλειας, δίκτυα Η/Υ και τηλεπικοινωνιών, υπολογιστικά πλέγματα και κατανεμημένη πληροφορική, διοίκηση/διαχείριση (project management) - ποιοτικός έλεγχος έργων Τ.Π.Ε.

β. Δύο (2) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Νομικών ή Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με γνώσεις σε θέματα Τ.Π.Ε., συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε θέματα Δικαίου Δημοσίων Συμβάσεων και Δικαίου Κρατικών Ενισχύσεων.

γ. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού.

δ. Τρεις (3) θέσεις κατηγορίας/βαθμίδας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.

Για όλες τις θέσεις λαμβάνονται υπ’ όψιν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει.

Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κωλύματα απόσπασης της παρ. 6 και της παρ.9, αρ. 68, ν. 3528/2007, ως ισχύει, και δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική ή πειθαρχική δίωξη. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, σύμφωνα με το άρθρο 164 παρ. 6 του ν. 4389/2016.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους, μέχρι την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, είτε αυτοπροσώπως στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής, Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18643, Μοσχάτο, κατά τις εργάσιμες μέρες και τις ώρες από 10:00 έως 14:00 είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή με απόδειξη στην ως άνω διεύθυνση είτε με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση gen_gramm@gsdp.gr.

Η αίτηση θα συνοδεύεται από: α) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται λεπτομερειακά η επαγγελματική εμπειρία με τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που έχουν υπηρετήσει οι ενδιαφερόμενοι και τα αντικείμενα που έχουν χειρισθεί. β) Υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχομένου του βιογραφικού σημειώματος. γ) Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών από το οποίο θα προκύπτουν βασικά στοιχεία προσωπικού μητρώου μεταξύ των οποίων και στοιχεία της πειθαρχικής τους κατάστασης. Εφόσον το πιστοποιητικό υπηρεσιακό μεταβολών δεν προσκομιστεί από τους υποψηφίους, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ.ΔΙΑΔΠ/Α/17854/10.07.2007 ΚΥΑ (Β΄ 1171). Επισημαίνεται ότι για τις αποδοχές των αποσπασμένων υπαλλήλων εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής στα τηλέφωνα: 210 - 480 3255 και 210 - 480 2010.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΣΕΠ 4Κ/2018 - 103 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ και σε διάφορους φορείς
ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ 1Κ/2018 - 209 θέσεις στην ΕΥΔΑΠ
ΑΣΕΠ
ΑΣΕΠ 2Κ/2018 - 42 θέσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ΑΣΕΠ
10 θέσεις Δικαστικών Λειτουργών στο Δικαστικό Σώμα ΥΕΘΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ