Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/07/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Θέση Ιατρού εργασίας

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Ιεράπετρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία με τίτλο: Αμοιβή Γιατρού εργασίας-Τεχνικού ασφαλείας, προϋπολογισθείσας συνολικής δαπάνης 6.832,00 € (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ 24%), με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη, μόνο βάσει τιμής, προσφορά. Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη Μελέτη, στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσόντα του Ιατρού εργασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης για την εργασία με τίτλο: Αμοιβή Γιατρού εργασίας-Τεχνικού ασφαλείας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ.160/2017 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Κ.Α.: 02.00.6117.03.

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και τους όρους που αναφέρονται στη συνημμένη Μελέτη.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για ένα ή περισσότερα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 (Α΄/147/08-08-2016).

Επισημαίνεται ότι για τα νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου αναλυτικότερα είναι:

Οι διαχειριστές των ομόρρυθμων και των ετερόρρυθμων εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
Οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ,
Ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.)
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των Συνεταιρισμών
Σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του Νομικού Προσώπου
Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων

β) Φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών

γ) Ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και αφορά τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική ασφάλιση

Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

αφορά και τους φορείς επικουρικής ασφάλισης και όχι μόνο τους οργανισμούς κύριας ασφάλισης
αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό
σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
σε περίπτωση εταιρειών (νομικών προσώπων), αφορά την ίδια εταιρεία (το νομικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με την εταιρεία
Για τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν, μαζί με το πιστοποιητικό ή τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας, κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα, στην οποία θα φαίνονται οι ασφαλιστικοί φορείς όπου υπάγεται κάθε απασχολούμενος. Η ακρίβεια των στοιχείων της κατάστασης θα βεβαιώνεται επί του σώματος αυτής από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.

δ) Καταστατικό, εφόσον πρόκειται για εταιρεία

Παρακαλούμε η σχετική προσφορά σας να υποβληθεί σε σφραγισμένο φάκελο και να κατατεθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31, κτίριο Μελίνα Μερκούρη, ισόγειο) μέχρι και την 5η Ιουλίου 2017, έως τις 11:00 το πρωί.

Λεπτομέρειες της προς ανάθεση εργασία, βρίσκονται στα Γραφεία του Τμήματος Οικονομικού του Δήμου Ιεράπετρας και για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ενημερωθείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνα 2842340346 (αρμόδια υπάλληλος κα Τσικαλουδάκη Θεονύμφη).

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Θέσεις Επιμελητή Β Ψυχιατρικής
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
Θέσεις Επιμελητή Β Ψυχιατρικής και Ουρολογίας στο ΓΝ Πατρών
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2 θέσεις Επιμελητών Β Ψυχιατρικής στο ΓΝ Κατερίνης
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
Θέση Επιμελητή Β Ψυχιατρικής στο ΠΓΝ Ιωαννίνων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
2 θέσεις Ειμελητών Β Ψυχιατρικής και Παιδοψυχιατρικής στο ΚΨΥ Περιστερίου
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ