Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 10/07/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο ΕΑΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) προσφέρει, για τα ακαδημαϊκά έτη 2017-2018, 2018- 2019, 2019-2020, εννέα (09) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που περιλαμβάνουν -78- εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.). Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην ελληνική γλώσσα για τα οκτώ (08) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών & στην αγγλική γλώσσα για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Language Education for Refugees and
Migrants (LRM). Η έναρξη των σπουδών για τα παρακάτω προγράμματα θα γίνει ενδεικτικά ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, ήτοι την 1η Οκτωβρίου 2017, 1η Μαρτίου 2017, 1η Οκτωβρίου 2018, 1η Μαρτίου 2018, 1η Οκτωβρίου 2019 και 1η Μαρτίου 2019.

Σύμφωνα με την παρ. 10 του αρθρ. 4 του Ν. 2552/1997 με τις τροποποιήσεις του, υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) δύνανται να είναι, είτε καθηγητές ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
αναγκών.
Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, το Ε.Α.Π. δύναται να επιλέγει και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (Π.Δ. 123/1984). Τα μέλη Σ.Ε.Π. των εξαμηνιαίων Θ.Ε. συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών κάθε ακαδημαϊκού έτους και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Κάθε ακαδημαϊκό έτος τα επιλεγέντα μέλη Σ.Ε.Π. θα υποβάλλουν δήλωση ότι
επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. το/τα επόμενο/να ακαδημαϊκό/κά έτος/έτη και μέχρι την συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη.

Οι υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν επιστημονικό έργο (ερευνητικό, συγγραφικό, διδακτικό, επαγγελματικό) στα γνωστικά αντικείμενα των Θ.Ε. για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. (www.eap.gr).

Για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν το Πληροφοριακό Έντυπο για την Προκήρυξη Μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) των Νέων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Ε.Α.Π. για τα ακ. έτη 2017-2020 στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π. Όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τις θέσεις των Μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονική αίτηση στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι υποψήφιοι έχουν δυνατότητα να υποβάλλουν μία μόνο αίτηση σε μία (1), δύο (2) ή τρεις (3) Θ.Ε.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
(ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
1) Αίτηση (Υπογεγραμμένη)
2) Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3) Πρόσφατο Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα
(Η Επιτροπή Επιλογής διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει σε μεταγενέστερο χρόνο, κατά τη διαδικασία της επιλογής, οποιοδήποτε δικαιολογητικό χρειαστεί για όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα).
4) Αντίγραφα των Τίτλων Σπουδών (Όσοι τίτλοι είναι από το εξωτερικό πρέπει να συνοδεύονται απαραιτήτως από Αναγνώριση από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)
Σημειώνουμε ότι είναι δυνατή η επισύναψη αίτησης αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. πριν την οριστική υποβολή της αίτησης.

Ωστόσο επισημαίνουμε ότι μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης το υποψήφιο μέλος Σ.Ε.Π. υποχρεούται να επισυνάψει την επίσημη αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να ολοκληρώσει ΕΠΙΤΥΧΩΣ την αίτησή του. Σε περίπτωση μη επισύναψης της αναγνώρισης η αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.
5) Αντίγραφα βεβαιώσεων που να αποδεικνύουν διδακτική εμπειρία ή υπηρεσία σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία.
6) Βεβαίωση μέλους ΔΕΠ από το Τμήμα Προσωπικού του Πανεπιστημίου ή ΑΤΕΙ (μόνο για μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ και ΕΠ ΑΤΕΙ)

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (10-07-2017), δε θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε τροποποίηση των υποβληθέντων στοιχείων με οποιονδήποτε τρόπο και αν γίνει, ενώ ενδεχόμενη αποστολή δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά ηλεκτρονικά (www.eap.gr) από 0 6- 06 - 20 17 (1 6 :0 0 ) έως τις 10- 0 7 - 20 17 (23 : 59 )

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα Φυσικοθεραπέιας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
θέση επίκουρου καθηγητή στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2 θέσεις ΔΕΠ στο τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
3 Θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Πληροφορικής και Φιλολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Θέση ΔΕΠ στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας
ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ