Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 29/05/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

2 μόνιμες θέσεις ανώτερου κτηματολογικού λειτουργού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για δύο κενές μόνιμες θέσεις Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Μια θέση προορίζεται για τον Κλάδο Εγγραφής, Διακατοχής και Διαχείρισης Κρατικής Γης.
Μια θέση προορίζεται για το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής).
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €39.013, 40.553, 42.093, 43.633, 45.173, 46.713, 48.253, 49.793, 51.333.
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής
2. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Υπεύθυνος για -
(α) Την οργάνωση, διοίκηση και αποτελεσματική λειτουργία Κλάδου του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας ή Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου (εκτός των Υπηρεσιών του Κλάδου Χωρομετρίας) καθώς και για τον προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία των εργασιών τούτου, και
(β) τη διεξαγωγή μελετών, την υποβολή εισηγήσεων και την παροχή συμβουλών για θέματα της αρμοδιότητάς του.
(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημ.: Οι υπηρετούντες στη θέση Ανώτερου Κτηματολογικού Λειτουργού είναι εναλλάξιμοι μεταξύ τους, νοουμένου ότι κατέχουν τα σχετικά προσόντα που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
Α. ΕΙΔΙΚΑ:
1. Για τους Κλάδους Εγγραφής, Διακατοχής και Διαχειρίσεως Κρατικών Γαιών:
(α) (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Διαχείριση Ακινήτων ή στις Εκτιμήσεις ή σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης (L.I.S. Legal/Fiscal) ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law),
ή
(ii) Πλήρες μέλος (Fellow ή Professional Associate) του Royal Institution of Chartered Surveyors (General Practice Division), ή μέλος άλλου ισότιμου σχετικού Επαγγελματικού Σώματος μετά από επιτυχή συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.).
(β) Οκταετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα σχετικά με την εργασία των Κλάδων Κτηματολογίου από την οποία τριετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση.
2. Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο:
(α) (i) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Διαχείριση Ακινήτων ή στις Εκτιμήσεις ή σε θέματα σχετικά με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης (L.I.S. Legal/Fiscal) ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στα Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-atLaw),
ή
(ii) Πλήρες μέλος (Fellow ή Professional Associate) του Royal Institution of Chartered Surveyors (General Practice Division), ή μέλος άλλου ισότιμου σχετικού Επαγγελματικού Σώματος μετά από επιτυχή συμπλήρωση τριετούς τουλάχιστον ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών.
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο.).
(β) Οκταετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα σχετικά με την εργασία των Κλάδων Κτηματολογίου από την οποία τριετής τουλάχιστο διοικητική πείρα σε υπεύθυνη θέση.

Β. ΓΕΝΙΚΑ (για όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις):
1. Πολύ καλή γνώση των διαδικασιών εκτέλεσης της εργασίας στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καθώς και γνώση της εργασίας και των βασικών αρχών λειτουργίας όλων των Κλάδων του Τμήματος.
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Σημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους -
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης.
και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Σημ.: Τα προσόντα που αναφέρονται στην παράγραφο Α (1-2) καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ΄ αυτό δυνάμει του άρθρου 2 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015, καθόρισε την πιο πάνω θέση ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.
5. Σύμφωνα με το άρθρο 31(β) των περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 έως 2015 Κανένας δε διορίζεται στη δημόσια υπηρεσία, εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόνων και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

6. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 29 Μαΐου 2017. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). ΄Εντυπα αιτήσεων διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας www.psc.gov.cy.
7. Αιτήσεις από μέρους δημόσιων υπαλλήλων θα πρέπει να υποβληθούν μέσα στην προθεσμία που καθορίζεται στη δημοσίευση, απευθείας στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, με κοινοποίηση στους οικείους Προϊσταμένους των Τμημάτων στα οποία υπηρετούν.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση υπαλλήλου με απόσπαση στο Συμβούλιο της Ευρώπης
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Fully Funded Chinese Government Scholarship - EU Program at Chongqing University in China,2018
CHONGQING UNIVERSITY IN CHINA
KBS Taught Postgraduate Scholarships for EU Students at University of Limerick in Ireland
UNIVERSITY OF LIMERICK
Fully Funded Master Scholarships at University of Stuttgart in Germany, 2018
UNIVERSITY OF STUTTGART
DLD Executive Scholarship at Berlin School of Creative Leadership in Germany 2018
BERLIN SCHOOL OF CREATIVE LEADERSHIP