Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 08/05/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Θέσεις Ιατρών, Νοσηλευτών, Παραϊατρικού και Διοικητικού Προσωπικού με απόσπαση στην ΑΕΜΥ ΑΕ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) στο πλαίσιο του άρθρου 70 του Ν. 4368/21-2-2016 και της υπ’ αρ. 10 θέμα9/27-03-2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας προκειμένου για την ενίσχυση των αναγκών των υποδομών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (πλην της νοσηλευτικής μονάδας του Γ.Ν. Θήρας)

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ιατρούς κατόχους ιατρικής ειδικότητας, ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικό, επιστημονικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό από νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., από μονάδες του Π.Ε.Δ.Υ., από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για απόσπαση για την κάλυψη με απόσπαση 38 θέσεων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα.

Οι αιτήσεις μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα διαβιβαστούν προς έγκριση έκδοσης απόφασης Υπουργού Υγείας όπως ορίζεται από του άρθρου 70 του Ν. 4368/21-2-2016 και αφορούν απόσπαση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου και συμπεριλαμβάνει τα επιδόματα της οργανικής του θέσης, όταν πρόκειται για προσωπικό που δεν εντάσσεται στις ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 (Α. 226). Η απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
α) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 Δ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών -
(ΠΕ ή ΤΕ Τεχνικού ή άλλου κλάδου) 1
2 ΠΕ Μηχανολόγου 1
3 ΤΕ Μηχανικών 1
4 ΔΕ Τεχνικών - Ψυκτικός 1
5 ΔΕ Τεχνικών - Ηλεκτρολόγος 1
6 ΔΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 1
ΣΥΝΟΛΟ 6

β) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής 2
2 ΔΕ Πληροφορικής 2
ΣΥΝΟΛΟ 4

γ) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού ή Οικονομικού ή Κλάδου
Επιστημών Υγείας 3
2 ΔΕ Γραμματέων 1
ΣΥΝΟΛΟ 4

δ) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΠΕ ή ΤΕ Διοικητικού ή Οικονομικού ή Κλάδου
Επιστημών Υγείας 3
2 ΔΕ Διοικητικού ή Γραμματέων 5
3 ΔΕ Οδηγών 1
4 ΥΕ Κλητήρων 1
ΣΥΝΟΛΟ 10
ε) ΓΙΑ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Αποθηκών
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
(για Κ.Υ.Α.Α-Κ. Πρίφτης) 1
ΣΥΝΟΛΟ 1
Β)Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμείου Ασθενών
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΤΕ Λογιστικής 1
2 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 1
3 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
(για Κ.Υ.Α.Α-Κ. Πρίφτης) 1
Όλα τα προαναφερόμενα άτομα έχουν αντικείμενο την τιμολόγηση του ΕΟΠΥΥ
4 ΔΕ Διοικητικού
(για Κ.Υ.Α.Α-Κ. Πρίφτης) 2
Τα προαναφερόμενα άτομα θα στελεχώσουν το ταμείο και θα λειτουργήσουν παράλληλα με αυτά της γραμματείας για κάλυψη των αδειών
ΣΥΝΟΛΟ 5
Γ) Τμήμα Γενικού Λογιστηρίου
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΠΕ Οικονομικού
(ήδη αποσπασμένο σήμερα λόγω αποχώρησης της εργαζόμενης που καλύπτει την τιμολόγηση στον ΕΟΠΥΥ) 1
2 ΤΕ Λογιστικού
(εφόσον ο υφιστάμενος ΠΕ Οικονομικού αποσπασθεί) 1
3 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
(λειτουργία ΚΗΜΔΗΣ) 1
ΣΥΝΟΛΟ 3
Δ) Τμήμα Προμηθειών-Ενιαίας Διαχείρισης και Συμβάσεων
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
(κατά προτίμηση Οικονομικού) 1
2 ΔΕ Διοικητικού 2
ΣΥΝΟΛΟ 3
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 12

στ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΠΕ Διοικητικού 1
2 ΔΕ Γραμματέων 1
ΣΥΝΟΛΟ 2


Επίσης, υπογραμμίζεται ότι απαγορεύεται α) η απόσπαση υπαλλήλου πριν παρέλθει διετία από το διορισμό του και β) τριετία από τη λήξη προηγούμενης απόσπασης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο στο χρονικό διάστημα από 20/04/2017 έως και 04/05/2017, ώρα 14:00 ως εξής:

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή
β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη :
ΠΡΟΣ:
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),
ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ - ΑΧΑΡΝΑΙ
ΥΠΟΨΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
ΑΠΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …. , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ….

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ ή β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 08/05/2017, ώρα 14.00. Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με την αίτηση με ευθύνη του υποψηφίου είναι τα εξής:
1. αίτηση υποψηφιότητας (συνημμένο στην παρούσα ανακοίνωση υπόδειγμα),
2. πλήρες και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει υποχρεωτικά και αναλυτικά η διανυθείσα προϋπηρεσία σε έτη όπως επίσης και η εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας του αιτούντος (π.χ. εμπειρία συγκεκριμένου δηλωθέντος χρονικού διαστήματος ως καρδιολόγος σε μονάδα εμφραγμάτων, ως νοσηλεύτρια μονάδας τεχνητού νεφρού κ.λπ.)
3. υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα βεβαιώνεται ότι όλα τα ατομικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα που αναφέρει στο συνημμένο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή και ότι θα προσκομίσει εφόσον του ζητηθούν πιστοποιητικά-βεβαιώσεις τα οποία δηλώνει στο βιογραφικό του σημείωμα ότι κατέχει και δεν έχει προσκομίσει,
4. φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών ειδικότητας που κατέχει, καθώς και των μεταπτυχιακών/διδακτορικών σπουδών εφόσον ο υποψήφιος κατέχει,
α) για τους ιατρούς απαιτείται περαιτέρω του πτυχίου ιατρικής, (το οποίο εφόσον έχει αποκτηθεί εκτός Ελλάδος απαιτείται να προσκομιστεί και η βεβαίωση ΔΟΑΤΑΠ για την επαγγελματική αναγνώριση και ισοτιμία)
- Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος,
- Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας,
- Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου από το Υπουργείο Υγείας ή τυχόν νόμιμης απαλλαγής ή αναστολής,
- Βεβαίωση Ιδιότητας Μέλους Ιατρικού Συλλόγου
β) για τις ειδικότητες για τις οποίες απαιτείται για την άσκηση του επαγγέλματος άδεια άσκησης αυτού, πρέπει να προσκομιστεί φωτοαντίγραφο της εν λόγω αδείας,
5. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
6. φωτοαντίγραφα τίτλων γλωσσομάθειας και πιστοποιημένης γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
7. πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να φαίνονται:
α. τυχόν επιβληθείσες πειθαρχικές ποινές ή πειθαρχικές διαδικασίες σε εκκρεμότητα, β. το σύνολο των αναρρωτικών αδειών και η βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης των τελευταίων πέντε (5) ετών, γ. το ότι δεν υπάρχει κώλυμα απόσπασης από γενική ή ειδική διάταξη και δ. τα έτη προϋπηρεσίας στο φορέα.
8. Βεβαίωση αποδοχών τελευταίου μηνός από το φορέα προέλευσης

Αντίγραφο της αίτησης υποψηφιότητας κοινοποιείται ταυτόχρονα στην οικεία Διεύθυνση Διοικητικού στην οποία υπάγονται οι ενδιαφερόμενοι και η εν λόγω κοινοποίηση θα πρέπει να προκύπτει από την αίτηση του υπαλλήλου.

Οι υπηρεσίες, στις οποίες αποστέλλεται η παρούσα Ανακοίνωση - Πρόσκληση, παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν σε όλους τους υπαλλήλους τους. Το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακαλούνται επιπροσθέτως, για την ανάρτησή της στο διαδικτυακό τους τόπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για κάθε συμπληρωματική πληροφορία καθημερινά 8.00-14.00 στο τηλέφωνο 210.2420.059/000.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΥΓΕΙΑ
Παράτση υποβολής αιτήσεων για την προκήρυξη Διευθυντή Χειρουργικής στο ΓΝ Λευκάδας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Ιατρικό προσωπικό γιατις παιδικές κατασκηνώσεις Mountain Camp
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ MOUNTAIN CAMP
Θέση Ιατρού παθολόγου στην κλινική του Π. Φαλήρου
ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση υποτρόφου με γνωστικό αντικείμενο «Ογκολογία και Πνευμονολογία» στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ
Γ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑ
Θέση Γιατρού στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό Δήμου Βριλησσίων
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ