Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 05/05/2017 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ

Κενή θέση Εκτελεστικού Μηχανικού στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Συντήρησης και Λειτουργίας - Κλάδος Μηχανολογίας), (Θέση Πρώτου Διορισμού).
Ο μισθός της θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Συντήρησης και Λειτουργίας - κλάδος Μηχανολογίας) είναι πάνω στη μισθοδοτική κλίμακα:
Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:
Α9: €22.276, 23.351, 24.426, 25.501, 26.576, 27.651, 28.726, 29.801, 30.876 Α11: €29.684, 30.885, 32.086, 33.287, 34.488, 35.689, 36.890, 38.091, 39.292 Συνδυασμένες
και Κλίμακες Α12: €32.947, 34.487, 36.027, 37.567, 39.107, 40.647, 42.187, 43.727
Πάνω στις πιο πάνω κλίμακες προστίθενται οι επιπλέον ετήσιες εγκεκριμένες αυξήσεις. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούς από την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13ος μισθός.

Αναγκαίες Προϋποθέσεις Διορισμού.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19 των περί Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας (Διάρθρωση και Όροι Υπηρεσίας) Κανονισμών του 1999 έως 2010 κανένας δε διορίζεται στην Υπηρεσία εκτός αν:
(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή νοουμένου ότι δεν πρόκειται για θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του Συμβουλίου, πολίτης κράτους μέλους,
(β) συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά χρόvωv και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί voμίμως από αυτές,
(γ) κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο σχέδιο υπηρεσίας για τη θέση στην οποία πρόκειται να γίνει ο διορισμός,
(δ) δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα,
(ε) είναι καλού χαρακτήρα,
(στ) δεν έχει απολυθεί ή δεν έχoυv τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από την υπηρεσία του Συμβουλίου ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους για πειθαρχικό παράπτωμα,
(ζ) πιστοποιείται από εγκεκριμένο από το Συμβούλιο γιατρό ως κατάλληλος από πλευράς υγείας γι’ αυτή τη θέση, ύστερα από ιατρική εξέταση που συμπεριλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακα.

Νοείται ότι το Συμβoύλιo μπορεί τηρουμένων των διατάξεων οποιουδήποτε νόμου, να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους και δεν εμπίπτει στις προϋποθέσεις της υποπαραγράφου (α) υποβάλει αίτηση για διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των παρόντων Κανονισμών και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί εφόσον δοθεί σχετική έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Με βάση τo Σχέδιo Υπηρεσίας της θέσης που ζητείται για πλήρωση, τα απαιτούμενα προσόντα και τα καθήκοντα φαίνονται πιο κάτω:
Καθήκοντα και ευθύνες:
(α) Εφαρμόζει τους περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους και Κανονισμούς καθώς και τους περί Οδών και Οικοδομών Νόμους και Κανονισμούς.
(β) Οργανώνει και κατευθύνει την εκτέλεση ή/και επίβλεψη έργων πολιτικής μηχανικής ή/και αρχιτεκτονικής ή άλλων έργων που του ανατίθενται, περιλαμβανομένης και της εποπτείας έργων που εκτελούνται με σύμβαση, τηρεί δελτία εργασιών και ετοιμάζει εκθέσεις προόδου τούτων.
(γ) Φροντίζει, συντονίζει και προγραμματίζει για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία και συντήρηση του αποχετευτικού συστήματος, δηλαδή του κτιριακού, ηλεκτρομηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού του Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας και συντήρησης των αγωγών, αντλιοστασίων κτλ.
(δ) Συλλέγει δεδομένα και στοιχεία, εκπονεί μελέτες και σχέδια για νέα έργα, περιλαμβανομένων των κατασκευαστικών σχεδίων, των προδιαγραφών και των δελτίων ποσοτήτων, καταμετρά έργα ή/και εκτελεί χωρομετρήσεις.
(ε) Ετοιμάζει εκθέσεις όσον αφορά έργα πολιτικής μηχανικής και τις μελλοντικές ανάγκες επέκτασης του αποχετευτικού δικτύου ή/και εκθέσεις προόδου όσον αφορά την αποτελεσματική λειτουργία του αποχετευτικού συστήματος.
Ετοιμάζει και ελέγχει προγράμματα αναφορικά με την λειτουργία, συντήρηση και αξιοποίηση του εξοπλισμού του Συμβουλίου. Είναι υπεύθυνος για την έγκαιρη ετοιμασία καταστάσεων ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και άλλων υλικών του εξοπλισμού του Συμβουλίου.
(στ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
(ζ) Δέχεται σύμφωνα με οδηγίες, το κοινό και δίδει πληροφορίες σε θέματα που αφορούν τον τομέα του.
(η) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.
Σημείωση: Oι υπάλληλοι θα εργάζονται, όταν απαιτείται από τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με ειδικό ωράριο ή με σύστημα βάρδιας ή/και με σύστημα αναμονής και κλήσεων (οn call) όπως ήθελε αποφασιστεί από το Συμβούλιο, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα.

Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή στην Μηχανολογία και εγγραφή στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου νομοθεσία.
(Σημ. Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
2. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3. Πολύ καλή γνώστη της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή/και διετής πείρα σε θέμα ή θέματα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημειώσεις:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις όπως ήθελε καθοριστεί από το Συμβούλιο.
2. Για τις ανάγκες του Συμβουλίου στην παρούσα Δημοσίευση απαιτείται Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Μηχανολογία και εγγραφή στον οικείο κλάδο Μηχανικής Επιστήμης σύμφωνα με την περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου νομοθεσία.
(Σημ. Ο όρος Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
3. Όσοι διοριστούν θα πρέπει μέσα σε δύο χρόνια από τον διορισμό τους και πριν ο διορισμός τους επικυρωθεί, να επιτύχουν σε εξετάσεις πάνω στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς του ΣΑΛΑ καθώς και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσιας των υπαλλήλων του Συμβουλίου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν αίτηση για πρόσληψη ιδιοχείρως στο εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου και να την υποβάλουν με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο Α, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 5 Μαΐου 2017, μέχρι τις 2.30 μ.μ. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Επίσης αιτήσεις που δεν θα υποβληθούν με το εγκεκριμένο έντυπο του Συμβουλίου δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις AΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ - ΘΕΣΗ Εκτελεστικού Μηχανικού (Τομέας Συντήρησης και Λειτουργίας- Κλάδος Μηχανολογίας). Θα πρέπει στην αίτηση οι υποψήφιοι να επισυνάψουν τα αντίστοιχα αντίγραφα των απολυτηρίων, πτυχίων, πιστοποιητικών κ.λ.π. που κατέχουν. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται.
Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για έντυπα αιτήσεων, αντίγραφα του Σχεδίου Υπηρεσίας και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.
Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 5 Μαΐου 2017 και ώρα 2.30 μ.μ. (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων). Επίσης δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Θέση Γενικού Γραμματέα στη Γραμματεία της ΕΟΚΕ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Scientific Project Officer
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INNOVATION MEDICINES INITIATIVE
2 θέσεις, Budget Officer και Legal Officer στην EUROJUST
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Assistant in Human Resources, Cedefop, Thessaloniki
CEDEFOP
Junior Fellowship Programme, Geneva
CERN